Fru Alstad nr 16

Karta över Fru Alstad från år 1767

År 1767 var Fru Alstad nr 16 en av byns största gårdar. Den låg på toppen av kullen ca 100 m söder om kyrkan. Sven Bengtsson ägde gården som, liksom alla övriga gårdar, hade sin mark utspridd i smala remsor på byns olika vångar, ängar och torvjordar.

Det som i dag är nr 16 fick sina gränser vid enskiftet år 1806. Gränsen går i söder mot "frälsehemmans" mark, nuvarande Alstadgården, i norr mot nr 20, Annexgården, i öster mot Skevarp och i väster mot nr 6. Gränsen mot nr 6 är den linje i nord- sydlig riktning som lantmätaren vid enskiftet klöv den dåvarande byn mitt itu med. Han hade nog tänkt att de båda byvägarna i nord- sydlig riktining skulle ersättas med en ny väg längs denna linje, men detta blev säkert för dyrt för byborna, då den måste dras över de två gatukärren. Istället behölls den östra av de båda byavägarna som nu hamnade helt på nr 16:s mark.

Vid enskiftet 1806 ägdes 4/8 mtl (mantal) av nr 16 av Jöns Påhlsson som hade en "god åbyggnad, rymmelig tomt, wacker plantering i 3ne med sten instängda hagar". Denna gård var en av de fyra som inte behövde flyttas ut från byn vid enskiftet. 1/8 mtl ägdes av Pehr Jeppsson och 1/8 mtl av Pehr Hansson. Den senare ägde också nr 23 och fick sin mark från nr 16 (16:3) lagd tillsammans med nr 23 strax söder om landsvägen.

På det markområde som kom att tillhöra nr 16 vid enskiftet fanns flera gårdar som måste rivas och flyttas ut. nr 8, 9, 11, 12 och 13 låg där, men de ägdes alla av "Högvälborne Herr Baronen, Öfverste Löjtnanten och Riddaren Herr Axel Stjernblad" från Markie. Han fick all sin mark skiftad till ett gemensamt stycke mark, det som nu är Alstadgården.

På nr 16 låg också byns vattenhål. Det är utmärkt på kartor som "damm" eller "byns vattning" mellan 1767 och 1931 och finns så sent som 1972 som samfälld mark på den ekonomiska kartan.

Under 1800-talet styckades nr 16 ett flertal gånger till allt mindre och allt flera bitar som följd av arvsskiften och försäljning. Så t.ex. köpte 1867 smeden Nils Jönsson ett stycke åkermark intill byvägen och byggde där en smedja. I dag är man nästan tillbaka till förhållandena på 1700-talet med endast få brukare av marken.

Före detta smedjan i Fru Alstad

Smedjan, Fru Alstad nr 16.

Vid den gamla gården nr 16, som var belägen högst upp på backen söder om Fru Alstad kyrka fanns i gamla tider tre stora askträd. Dessa ansågs vara gårdens skyddsträd eller s.k. vårdträd som inte fick skadas eller fällas.
Mycket talar för, att på just denna plats låg Fru Alstads byalags STÄMMOPLATS.

1879 flyttade skräddaren Ola Nilsson med familj från Fru Alstad nr 17 till nr 16 där han blev lantbrukare. Ola var sonson till "Korpral Fyr och Poff." Läs mer om Korpralen här

Här syns skräddaren Ola Nilsson med alla sina stenar i trädgården
Skräddaren Ola Nilsson med sin stensamling.

Avskrift av ett syneprotokoll för nr 16 i Fru Alstad från 1891.

År 1891 de 28 Mars förrättades af undertecknade efter anmodan syn å åbyggnaderna till 5/54 mtl å nr 16 Fru Alstad hvilket eges af Målaren N NILSSON från Köpenhamn och arrenderas af Lantbrukaren NILS SVENSSON i Fru Alstad, hvilka båda var närvarande, och då befunnos vara i följande skick:

1. Boningslängan hvilken innehåller 8 spännen af hvilka 2 spännen äro inredda till s.k. sommarstuga hvari finnes 1 par fönster och bräckligt lergolf samt en dörr , 1 spänne till Förstuga och Spiskammare, 2 spänne till Stuga hvari befinnes 3 par fönster samt 3 st Spegeldörrar med Karmar och haspar 1 dito slät dörr med dito, 3 spännen till Kammare, skorsten och kök, och i Kammaren finnes 1 par fönster, samt brädgolf i Kammaren och Stuga i försvarligt skick. Och äfven finnes loft i hela längan i någerlunda skick, men 2 st s.k. hanebjelkar saknas och en span knäckt, samt utvändes försedd med dörrar till Förstuga och Kök.

2. Westra längan hvaraf 3 spännen äro inredda till stall m.m. hvari äro inredda 2 st Stallrum med krubbar och spiltar till hästar, samt vid vestra sidan någon stängsel för kor, och hvilken stall är försedd med gälletyg bestående af 10 st nya bräder för öfrigt med diverse gammalt, samt tvenne halfdörrar på södra gaflen med hängslar och haspar och en dörr till logan, 2 spännen till loga hvartill finnes tvenne halfdörrar med hängslar, samt 3 spännen till s.k. golf och öfver såväl loga som golf äro bjelkar och sparrar mer och mindre bräckliga.

Sålunda synat och besittigadt intygas Fru Alstad som ofvan

ANDERS ANDERSSON

Åbo å nr 6 Fru Alstad Husegare å nr 20 Fru Alstad

Med ofvanstående syningsprotokoll förklarar vi undertecknade oss å ömse sidor nöjda i öfrigt hvad arrendekontraktet närmare föreskrifver, som ofvan

NILS NILSSON

Avskrift av arvsskifte på gården nr 16 i Fru Alstad år 1910.

År 1910 den 25 oktober förrättades skifte å fastigheten 3/64 mtl. nr 16 Fru Alstad efter den 15 december 1898 avlidne åbon NILS OLSSON därstädes, vilken vid sin död efterlämnade följande dödsbodelägare:

I Änkan BOEL JOHANSDOTTER på stället,

II i äktenskapet med henne födde men numera avlidna sönerna:

1. Lantbrukaren NILS NILSSON Fru Alstad död den 20 januari 1903 och såsom arvingar efterlämnande änkan MARIA NILSSON i Öja samt modern BOEL JOHANSDOTTER och brodern.

2. Kantorn JOHAN NIHLEEN i V Ingelstad död den 23 december 1909 och såsom arvingar efterlämnande änkan MATHILDA NIHLEEN och 4 i ett föregående äktenskap födda barn:

a) Kantorn BIRGER NIHLEEN i Öja

b) Ingeniören FRITHIOF NIHLEEN i Malmö

c) Semenarieeleven ESTER NIHLEEN i Lund samt

d) Omyndiga dottern ANNA NIHLEEN i Trälleborg för vilken hennes styvmoder änkefru MATHILDA NIHLEEN i Trälleborg förordnats till förmyndare.

Samtliga här omnämnda, de avlidnas rättsinnehavare voro närvarande. Följande handlingar lades till grund för skiftet:
1. Fastebrev den 12 november 1863 för NILS OLSSON och BOEL JOHANSDOTTER å 3/64 mtl nr 16 Fru Alstad.
2. Bouppteckning den 30 december 1898 efter NILS OLSSON.
3. Bouppteckning den 7 februari 1903 efter sonen NILS NILSSON
4. Bouppteckning den 4 januari 1910 efter sonen JOHAN NIHLEN.
5. Ett dokument av den 14 februari 1903 vari änkan MARIA NILSSON avsäger sig giftorätt i sin avlidne mans NILS NILSSONs andel i ovannämnda fastighet.

DELNING
På grund av nyss nämnda avsägelse upptages alltså inte MARIA NILSSON i delningen inte heller änkan MATHILDA NIHLEEN enär JOHAN NIHLEEN ärvt fastigheten före sitt äktenskap med henne.
I. Efter NILS OLSSON erhåller änkan BOEL JOHANSDOTTER i giftorätt hälvten av fastigheten 3/64 mantal nr 16 Fru Alstad eller 3/128 mtl och då i livet varande sönerna NILS NILSSON och JOHAN NIHLEEN vardera en fjärdedel eller 3/356 mtl, vilket här nedan övergår till deras rättsinnehavare.
II: Av NILS NILSSONS 3/256 mantal erhåller modern BOEL JOHANSDOTTER ena hälvten eller 3/512 mtl och då i livet varande brodern JOHAN NIHLEEN andra hälvten eller 3/512 mtl, vilket här nedan går till hans rättsinnehavare.
III. Av JOHAN NIHLEENs båda andelar 3/256 mtl. och 3/512 mtl eller tillsammans 9/512 mtl erhåller varje hans barn en fjärdedel eller 9/2048 mantal av Fru Alstad nr 16 i Fru Alstad.

Förestående skifte godkännes
BOEL JOHANSDOTTER
med hand om pennan
B NIHLEEN
FRITHIOF NIHLEEN
ESTER NIHLEEN
MATHILDA NIHLEEN
På en gång närvarande godemän och vittnen
CARL P FAGERSTRÖM
ANDERS ANDERSSON
å nr 6 i Fru Alstad
§366 År 1910 den 31 oktober vid hösttinget med Oxie och Skytts härad i Malmö beviljades på grund af denna handling lagfart för BOEL JOHANSDOTTER, BIRGER NIHLEEN, FRTIHIOF NIHLEEN, nygifta ESTER NIHLEEN och ANNA NIHLEEN å 3/64 mantal Nr 16 Fru Ahlstad, betygar, På häradsrättens vägnar.
OTTO ......

Avskrift av KÖPEKONTRAKT från 1918 på nr 16 3/64 mtl.
Till lantbrukaren OLOF LARSSON och hans hustru INGRID LARSSON å Edigburg i Fru Alstads socken upplåta och försälja vi härmed ett från oss tillhöriga hemmanet 3/64 mtl nr 16 Fru Alstad för alltid avsöndrat område enligt nedan angivna gränser och på följande villkor i övrigt.
1. Köpeskillningen som utgör Ettusen/1000/ kronor, inbetalas med tvåhundra /200/ kronor vid tillträdet den 1 april innevarande år och resten eller åttahundra /800/ kronor den 1 april 1923 å vilken sistnämnda summa /800 Kr/ årligen fem /5/ procents ränta från tillträdesdagen, tills full betalning skett.
2. Lägenheten å vilken finnes uppfört ett boningshus gränsar i norr 16 meter till PÅL ALSTRÖMS arvingars fastighet, i öster 35,65 meter och i söder 23,5 meter (eller till utfartsvägen västerut) till stamhemmanet 3/64 mtl Nr 16 Fru Alstad och i sydväst och väster dels till en 3,6 meter bred utfartsväg och dels 23 meter till bygdevägen mot Bösarp.
3. Då hela köpeskillningen blivit inbetald, utfärda säljarne kvitterat köpebrev och erlägga säljarna och köparna vardera hälvten av alla uppkommna kostnader för jordens avsöndring.
4. Köparne erlägga årligen under fem år en avgäld av tre /3/ kronor såsom ersättning för å avsöndringen utgående prästlön och vägutskylder, alla övriga skatter betalas av köparne.
5. Skulle åbyggnaderna å avsöndringen härjas av vådeld innan tillträdet lyfta säljarne brandskadeerättningen och återgår detta köp till alla delar utan någon ersättning å någondera sidan. Sålunda avhandlat betyga:
Fru Alstad och Edingburg den 16 januari 1918.
NILS SVENSSON CECILIA SVENSSON
SÄLJARE
OLOF LARSSON
KÖPARE
Bevittnas:
N R Oldén
M Jönsson
Fristad pr Alstad Fru Alstad
Därefter följer två kvitteringar av dels betalning första terminen av 200:- dels ränta för 1918 och 1919. Efter detta finner vi följande notering:
Omstående Köpekontrakt anuleras och Transporteras härmed till förre ägaren NILS SVENSSON och hans hustru CECILIA SVENSSON i Fru Alstad, På följande villkor. Köksspis och kakelugn med rör förbehåller undertecknad rätt att borttaga efter den 24 april 1920. Inbetalda terminer är härmed återbetald och varder härmed Kvitterad. Edingburg den 27/2 1920
OLOF LARSSON
Bevittnas:
Axel Ekerman Olof Jönsson

Avskrift av laga skifte å nr 16 Fru Alstad år 1839.
År 1839 den 10 September infann sig undertecknad, Kommisions Lantmätare å nr 16 Fru Alstad för att likmätigt Konungens resp. Befallningshavandes förordnande af den 5 sistl. Juni lagligen fördela ägorna till Krono skatte Rusthållet N:o 16 ½ mantal Fru Alstad uti Fru Alstads socken Skytts Härad och Malmöhus län, och voro härvid efter i laga tid och ordning kungjord dag, tillstädes
Af publika ombud: ingen oaktad behörig av kallelsen.
Af delegare i hemmanet
ANDERS OLSSON för 1/12 mantal.
JON JÖNSDOTTER genom förmyndare Jacobsson och Jöns Larsson i Markie 1/9 mantal.
Ladufogden SVEN ANDERSSON för nedanstående jordlotten och 1/36 mantal.
JÖNS JÖNSSON för 1/36 mantal.
Enkan AGNETA, som till nyssnämnda Ladufogde afsöndrat en jordrymd af omkring 7 kappeland för 7/72 mantal.
OLA JÖNSSONS barn genom förmyndaren Hans Rasmusson för 1/9 mantal.
PER PERSSON för 16 kappeland mot jordskyld till SVEN LARSSON och för 1/36 mantal.

SVEN LARSSON som afsöndrat nysnämnde tvenne hemmansdelar om tillsammans 1/24 mantal, afsöndrade och deras andel i Torfmossen till MÅRTEN HANSSON och 9½ kappeland till ofannämnde Ladufogden SVEN ANDERSSON. Af Gode män: Herr Santesson å Marieberg och Ola Hansson i Lilla Alstad.
§1

Efter det förrättningsansökan (Bil litt A) med därå gifna ofan åberopade resolution (Bil litt B) blifvit uppläste inhämtades att jäf icke förekommer mot undertecknad eller de edsvurna gode männen.
§2

Som förrätnings hafvanden, under utförandet af flere hundrade hemmans klyfningar, hunnit stadga sin öfvertygelse om Enskiftets och andra gamla kartors oanvändbarhet, förorsakad både af verkliga fel eller vanvård eller papprets krympning och markens af odlingar o.d. förändrade utseende, så skall ny karta ofördröjligen upprättas, såvida vid verkställande undersökning, den gamla icke befinnes med ägorna likformig samt dessutom tillräckligt upplysande.
§3

Rågångarna äro ostridiga och så formliga att egoutbyten icke ifrågakomma, men gränserna för de å Gatumarken i Byen belägna Gatehus skola å marken ånyo utstakas sedan nödig rätning försiggått.
§4

Delningsgrund blifver en och hvars mantal såsom de ofvan upptagne äro, hvarförutan observeras de flera afsöndringarna, som tid efter annan försiggått och äfven nämnas. Några förbehåll dervid äro ej gjorda utom det att PER PERSSON och SVEN LARSSON äga att öfver enkan AGNETAS mark begagna sin väg af 3 alnars bredd, på sätt nu framvisat kontrakt intygar. I Torfmossen tillägges nr 16 1/8 mantal tredjedelen af dervarande uppskattad jord i öfverenskommelse med nu framvisad landtmätare Gutmans beskrifning den 20 oktober 1806 och resten delas efter ofvan intagna grund samt på sätt nedan sägs.
§5

Af skifte undantages: 3ne gatehus nr 14, 15 & 25, belägna i nordvestra hörnet af ägorna, en 12 alnar bred väg genom ägorna, 4 alnar breda nödiga skiftesvägar, några 3 alnar breda diken och en byns vattning, men en nyligen utlagd väg åt nr 6 skall få begagnas emot 1 Riks Rgd årlig ersättning till den man vars skifte vägen kommer att ligga, på sätt kontrakt derom bestämmer.
§6

Till skifteslaget lyder ägor pa tvenne ställen så till vida som hemmanet äger en torfjord, Åmossen kallad, och belägen i nr 3s enskifte. En del deraf består af vatten och möjligtvis torf på djupet. En annan del består af fast mark. Att dela denna jord utan någons lidande är derför nästan en omöjlighet och parterna öferenskommo derför om delning af denna lägenhet på sätt nedan sägs.
§7

Den ägogradering som i sammanhang med först verkställdt Enskifte blifvit gjord och stadfästad kommer att följas, såvida efter syn å marken densamma lämplig befinnes, eljest sker ny taxering. Då besiktningen försiggick godkänndes gamla taxeringen på de flesta ställen. Den ändring som gjordes synes i ägobeskrifningen.
§8

Uti skifte ingå alla skiftes lagets ägor, torfmossen, förbehållet likväl sålunda, att nr 16 1/8 mantal andel deri förut frånskäres vid vestra sidan. Af resten undantages det som nu står under vatten till en samfällighet i hvilken parterna efter ägande andel i förbehållet äga att upptaga torf, sedan de samfällt uttappat vattnet, men den fasta jorden på alla sidor skiftas efter refning och förut bestämd delnings grund.
§9

Nya skiftena tillträdes genast efter utstakningen hvilken nästkommande lördag kl 2 middagen skall företagas.
§10

Vill någon hafva stänsel uppförd, så bör sådant efter ägornas delningsgrund ovillkorligen verkställas inom utgången af ett år från den dag bevislig tillsägelse derom blifvit lemnad, och må i motsatt fall hägnaden för lega på den försummliges bekostnad uppsättas.
§11

Rörande skiftesläggningen och dermed sammanhang ägande utflyttning, Utflyttningshjälp och Odlingsersättning afgjordes att de senare icke vidare ifrågakomma, än att när torf ur åmossen upptages, så skall ägarna af fasta marken intill det ställe, der torfven hämtas, vara förbunden kunna nödigt sätta..... emot en tunna ... genast lemnad jordlega för hvarje tunneland sättplats och proportionalitse för mindre delar deraf. Hvad åter vidkommer skiftesläggningen så få parterna såväl i åmossen som åkerplanen behålla vid sämjedelning dem mellan huvudsakligen förut erhållna lägen i hvilka ingen annan rubbning må göras än den som blir nödvändig för att skaffa en hvar sin lagliga rätt och så formliga skiften som möjligt är, för vinnande hvaraf de gamla lägena å marken skola uppmätas.
§12

Då mera ej förekom blef protokollet uppläst och som det lemnades utan anmärkning afslutades sammanträdet betygar som ofvan
På Embetets vägnar
Ludv. B Falkman.

Uppläst, erkännes och godkännes, äfvensom att under besiktning å marken det beslöts att ladufogden Sven Andersson får all den vester om hans åbyggnad belägna jord och resten söder samt öster ut tvertöfver arfvlotten samt Bengts och Anders Olssons skiften och skall Jöns Jönssons andel läggas längst i öster tvärtom sistnämnda begge skiften, ett beslut, hvaråt han dock icke ville nöjas. Anders Olsson
Joh. Jakobsson
Jöns Carlsson
Sven Andersson
Jöns Jönsson
Agneta Jönsdotter
Hans Rasmusson
Pher Pehrsson
Anders Larsson
Såsom gode män och vittnen
Carl Santesson
Olof Hansson

§13

Lördagen den 14 September 1839 sammanträdde å nyo å vanligt ställe de i föregående protokoll uppräknade personer för att skiftet af nr 16 Fru Alstad afsluta.
§14

I öferensstämmelse med kartans visning företogs nu utstakning af Skifteslinierna, hvarefter en hvar anvisades sin tillhörighet, dervid ingen hade något att invända, utom enkan Agneta och Jöns Jönsson, de der yttrade i de mest opassande ordalag och under många grofva svordommar sitt missnöje med skiftet, för hvilket förhållande de komma att i laga ordning vid domstol tilltalas.
§15

Med ledning af och på sätt föreskrifves uti 1834 års Kongl. Landtmäteritaxa blef arfvodesräkning uppgjord, dervid till efterrättelse togs det uti 6 § stadgade lägsta arvode, hvaremot intet erinrades från gode män eller deltagare.
§16
Då härefter icke mera förekom förklarades skiftet vara slutadt och underrättades vederbörande att den dermed missnöjda äger vid talans förlust sitt klander anföra hos Ordföranden i Ägodelningsrätten inom 60 dagar från den då afskrift af skifteshandlingarne till Sökanden eller de som särskildta exemplar nu begära bilfvit bevisligen aflemnade. Betygar ut supra
På Embetets vägnar
Ludvig B. Falkman

Förestående protokoll är uppläst och justeras under erkännande att undertecknad Jacobsson af handlingarne erhållit afskrift äfvensom att vi fått underrättelse om Skiftets slut och att klander deremot skall anföras hos Ägodelningsrättens Ordförande senast inom 60 dagar från handlingarnas mottagande; som ofvan Hans Rasmusson
Joh. Jakobsson
Erkännandet och egenhändiga underskrifterna bestyrka undertecknade gode män.
Carl Santesson
Olof Hansson

Hur gick det för enkan Agneta och Jöns Jönsson blev de ställda inför tinget för sina tilltag och svordommar ?

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt