Socknens hantverkare genom åren

Karta över Fru Alstad från år 1767

Byarna sprängdes genom enskifter under 1800-talets första hälft och gårdarna spreds ut över åker och utmark, nyröjning och nybyggen ändrade om det gamla kulturlandskapet.

Helt utplånades dock inte de gamla bykärnorna. På många ställen kunde ett par eller några gårdar lämnas orubbade kvar på byns plats, och dit samlades små hus, bebodda av hantverkare och jordbruksarbetare. Även i kratten bosatte sig en del hantverkare.

Före enskiftet var det ej tillåtet att vara hantverkare i någon by, då hade man endast hantverkare på gårdarna.

På Fru Alstad nr 23 bodde sockenskräddaren LARS PERSSON, son till andre kyrkvärden Per Hansson och kyrkvärdsmoran Marna Olsdotter.

Lars hade en skadad fot och ansågs därför vara krympling vilket kunde innebära att man på den tiden inte kunde komma ifråga som sockenhantverkare.

Detta avskräckte dock inte Lars som 1841 skrev till Konungens Befallningshavare.

Han lyckades erhålla ett tillstånd att få bli sockenskräddare.

Resolutionen lyder:

No 23 Fru Alstad nr 9.

Konungens Befallningshafvare öfver Malmöhus län.

Gör veterligt att Drengen LARS PERSSON enligt hit ingifna handlingar blifvit kallad till skräddare för Fru Alstad socken.

Alltså och då Lars Persson efter hvad samma handlingar föranleda, är väl frägdad varder han till denna befattning antagen, mot det att han i gerings öre årligen erlägger de i författningarna bestämda afgifter, för hvilkas antecknande detta Antagnings Bref för Härads-Skrifvaren i orten bör uppvisas.Malmö landskansli den 29 oktober 1841.

På Landshövdings Embetets vägnar

C.G Bråkenhielm

1841 den 10 november är afgift oss o Kronans handlingar gerings öres-afgifter behörigen undertecknad betygar

Mötestället Klörup

Utsupra O Andersson

Lösen 36

Charta 24

----------------------

S.a En R. 12 s B.

Sedan någon under skråtiden blivit antagen som sockenhantverkare hade ingen annan lov att driva yrket inom den socknen.

Det fanns en annan Lars Persson i Fru Alstad by, han var född den 8/4 1861 på nr 2.

Denna Lars Persson hade lärt sig vagnmakeriyrket och startade vagnmakeri på hustruns hemman. Dessutom var han kyrkvaktmästare.

Fru Alstads sista sockenskomakare var PER PERSSON. Han var född den 26/9 1819 och dog den 16/3 1897.

Per var bror till Fru Alstads siste sockenskräddare, spelman och trädgårdsmästare Christen Persson.

Christen kallades för "Christen pivare" eller "Christen blåsare" på grund av det instrument han blåste i. Christen Persson Blåsare var på sin tid en mycket vidlyftig person. När han kom rökande på sin silverbelagda sjöskumspipa på Fru Alstads västergade kunde man lukta honom på östergade, sa man på den tiden i Fru Alstad.
Det berättades, också på den tiden, för Olof Christoffersson, att Christen hade alla fingrarna fullsatta med guld- och silverringar. Han dog dock i fattighuset.

Dessa sidor är Copyright skyddade. Se här för mer information.

Bakåt

  Åter till index

  Framåt