Back / Tillbaka Home / Hem


AB STERN & STERN


Detta bolag grundades 1922 av doktoringen-jören Oscar Stern och direktören John Stern med ett aktiekapital av 400.000 kr. Automobiler började då komma till mera all-män användning, i första hand för nyttotrafi-ken, och man räknade med goda framtidsut-sikter för bilbranschen. Bröderna Stern tillförsäkrade sig från början representationen för i ledande amerikanska tillverkare av biltillbehör, reservdelar, däck och slangar, bromsband, vaxer, rengöringsmedel etc. Kontor och lager låg på Kungsträdgårdsgatan 12 och de blev därmed grannar till Philips. Detta råkade även bli fallet när man efter några år i nr 9 vid Regerings-gatan 1930 flyttade in i nya stora kontors- och fabrikslokaler i Gävlegatan 12 B. Gatuplanet disponerades av bilavdelningen för lager, expe-dition och butik och högre upp i huset låg kon-tor, laboratorier och - radiofabrik. Är 1924 hade bolaget nämligen utvidgat sitt verksam-hetsområde till att även omfatta den spirande radiobranschen. Även här fick man ensamrätten till några av den amerikanska marknadens bästa och mest efterfrågade komponenter och material, exempelvis jeffersons transformatorer och iso-lationsmaterialet Radion. Bolaget blev också generalagent för svenska fabrikanter av radio-delar, en tillverkning som man sedan tog upp i egen regi. Särskilt bör nämnas de förnämliga "Toroid"-spolarna, patenterade i flera länder. De ingick i de kompletta byggsatser som var föregångare till de helt fabriksbyggda mottagarna. Är 1926 tillverkade man den populära kri-stallapparaten "Hjärter ess" och året därpå hade man stor framgång med "Concerton 11", en 2-rörs batteriapparat i bakelithölje till kr 78:50. Sedan ingenjör John Dreifaldt, försäljnings-chef alltifrån begynnelsen, 1950 övergått till annan verksamhet är nu Bertil Karlsson (över hela landet mera känd som "BK") äldst i före-taget och även en av de äldsta i radiobranschen. Han började nämligen 1923 hos Sven Lampa vid Riddarhustorget och kom 1928 till Stern & Stern. Tack vare goda konstruktioner hade man även i fortsättningen stor framgång med nya model-ler av nät- och batterimottagare och en viss del av produktionen såldes på export. Från det man började som apparatfabrikant stod man i nära kontakt med Philips som levererade huvudpar-ten av bestyckningsrören. När 1936 bröderna Stern dels började umgås med tanken att så småningom dra sig tillbaka, dels förutsåg - med tanke på den kommande ekonomiska och tekniska utvecklingen inom branschen - behovet av samarbete med något internationellt företag med stora resurser, låg det nära till hands att tänka på grannen Philips. Efter en tids förhandlingar ingicks ett avtal. Bolagets bilavdelning avvecklades och radiotill-verkningen flyttades 1940 över till NEFA. Se-dan man sålunda icke mer behövde de stora lokalerna flyttades följande år kontor, lager och service till Sveavägen 45, där man stannade till 1957. Då flyttade man till Tangenfastigheten i Svartvik vid Traneberg. I den f.d. disponent-villan helt nära vattnet och med vidsträckt ut-sikt över Ulvsundasjön, har kontoret ett avunds-värt läge. Lagret disponerar över stora ytor i fabriksbyggnaden. När bröderna Stern 1945 avgick som verk-ställande direktörer efterträddes de av den 1942 anställde Helge j. Ruths som redan på 30-talet var verksam i radiobranschen. Efter fyra år som försäljningschef återvände Kal Sandberg 1962 till Gävlegatan, där han tidigare arbetat för radio-avdelningens reklam och SP, för att tillträda en befattning i ledningen av ljusgruppen. Posten som försäljningschef och vice VD övertogs samtidigt av ekon. lic. Lennart Myren, som sedan 1958 är chef för Philips marknadsavdelning.