Main Index: Swedish Bible

 

Romans 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

ROM 16:1 Anbefallning för Febe. Hälsningar. Varning för falska lärare. Slutord.

ROM 16:1 Jag anbefaller åt eder vår syster Febe, som är församlingstjänarinna i Kenkrea.

ROM 16:2 Så mottagen då henne i Herren, såsom det höves de heliga, och bistån henne i allt vari hon kan behöva eder; ty hon har själv varit ett stöd för många och jämväl för mig.

ROM 16:3 Hälsen Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus.

ROM 16:4 De hava ju vågat sitt liv för mig; och icke allenast jag tackar dem därför, utan också alla hednaförsamlingar.

ROM 16:5 Hälsen ock den församling som kommer tillhopa i deras hus. Hälsen Epenetus, min älskade broder, som är förstlingen av dem som i provinsen Asien hava kommit till Kristus.

ROM 16:6 Hälsen Maria, som har arbetat så mycket för eder.

ROM 16:7 Hälsen Andronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som hava ett så gott anseende bland apostlarna, och som längre än jag hava varit i Kristus.

ROM 16:8 Hälsen Ampliatus, min älskade broder i Herren.

ROM 16:9 Hälsen Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och Stakys, min älskade broder.

ROM 16:10 Hälsen Apelles, den i Kristus beprövade. Hälsen dem som höra till Aristobulus' hus.

ROM 16:11 Hälsen Herodion, min landsman. Hälsen dem av Narcissus' hus, som äro i Herren.

ROM 16:12 Hälsen Tryfena och Tryfosa, som arbeta i Herren. Hälsen Persis, den älskade systern, som har så mycket arbetat i Herren.

ROM 16:13 Hälsen Rufus, den i Herren utvalde, och hans moder, som också för mig har varit en moder.

ROM 16:14 Hälsen Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och de bröder som äro tillsammans med dem.

ROM 16:15 Hälsen Filologus och Julia, Nereus och hans syster och Olympas och alla de heliga som äro tillsammans med dem.

ROM 16:16 Hälsen varandra med en helig kyss. Alla Kristi församlingar hälsa eder.

ROM 16:17 Men jag förmanar eder, mina bröder, att hava akt på dem som vålla tvedräkt och kunna bliva eder till fall, i strid med den lära som I haven inhämtat; dragen eder ifrån dem.

ROM 16:18 Ty sådana tjäna icke vår Herre Kristus, utan sin egen buk; och genom sina milda ord och sitt fagra tal bedraga de oskyldiga människors hjärtan.

ROM 16:19 Eder lydnad är ju känd av alla. Över eder gläder jag mig därför; men jag skulle önska att I voren visa i fråga om det goda, och menlösa i fråga om det onda.

ROM 16:20 Och fridens Gud skall snart låta Satan bliva krossad under edra fötter. Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder.

ROM 16:21 Timoteus, min medarbetare, hälsar eder: så göra ock Lucius och Jason och Sosipater, mina landsmän.

ROM 16:22 Jag, Tertius, som har nedskrivit detta brev, hälsar eder i Herren.

ROM 16:23 Gajus, min och hela församlingens värd, hälsar eder. Erastus, stadens kamrerare, och brodern Kvartus hälsar eder.

ROM 16:24 +

ROM 16:25 Men honom som förmår styrka eder, enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus, ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider har varit outtalad,

ROM 16:26 men som nu har blivit uppenbarad och, enligt den eviga Gudens befallning, blivit, med stöd av profetiska skrifter, kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad --

ROM 16:27 honom, den ende vise Guden, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i evigheternas evigheter. Amen.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler