Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 18:1 HERRENS frälsande segerkraft.

PS 18:1 För sångmästaren; av HERRENS tjänare David, som talade till HERREN denna sångs ord, när HERREN hade räddat honom från alla hans fienders hand och ur Sauls våld.

PS 18:2 Han sade: Hjärtligen kär har jag dig, HERRE, min starkhet,

PS 18:3 HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.

PS 18:4 HERREN, den högtlovade, åkallar jag, och från mina fiender bliver jag frälst.

PS 18:5 Dödens band omvärvde mig, och fördärvets strömmar förskräckte mig.

PS 18:6 Dödsrikets band omslöto mig, dödens snaror föllo över mig.

PS 18:7 Men jag åkallade HERREN i min nöd och ropade till min Gud. Han hörde från sin himmelska boning min röst, och mitt rop inför honom kom till hans öron.

PS 18:8 Då skalv jorden och bävade, och bergens grundvalar darrade; de skakades, ty hans vrede var upptänd.

PS 18:9 Rök steg upp från hans näsa och förtärande eld från hans mun; eldsglöd ljungade från honom.

PS 18:10 Och han sänkte himmelen och for ned, och töcken var under hans fötter.

PS 18:11 Han for på keruben och flög, han svävade på vindens vingar.

PS 18:12 Han gjorde mörker till sitt täckelse, till en hydda som omslöt honom; mörka vatten, tjocka moln.

PS 18:13 Av glansen framför honom veko molnen undan; hagel föll, och eldsglöd for ned.

PS 18:14 Och HERREN dundrade i himmelen, den Högste lät höra sin röst; hagel föll, och eldsglöd for ned.

PS 18:15 Han sköt sina pilar och förskingrade dem, ljungeldar i mängd och förvirrade dem.

PS 18:16 Vattnens bäddar kommo i dagen, och jordens grundvalar blottades, för din näpst, o HERRE, för din vredes stormvind.

PS 18:17 Han räckte ut sin hand från höjden och fattade mig, han drog mig upp ur de stora vattnen.

PS 18:18 Han räddade mig från min starke fiende och från mina ovänner, ty de voro mig övermäktiga.

PS 18:19 De överföllo mig på min olyckas dag, men HERREN blev mitt stöd.

PS 18:20 Han förde mig ut på rymlig plats; han räddade mig, ty han hade behag till mig.

PS 18:21 HERREN lönar mig efter min rättfärdighet; efter mina händers renhet vedergäller han mig.

PS 18:22 Ty jag höll mig på HERRENS vägar och avföll icke från min Gud i ogudaktighet;

PS 18:23 nej, alla hans rätter hade jag för ögonen, och hans stadgar lät jag icke vika ifrån mig.

PS 18:24 Så var jag ostrafflig inför honom och tog mig till vara för missgärning.

PS 18:25 Därför vedergällde mig HERREN efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet inför hans ögon.

PS 18:26 Mot den fromme bevisar du dig from, mot en ostrafflig man bevisar du dig ostrafflig.

PS 18:27 Mot den rene bevisar du dig ren, men mot den vrånge bevisar du dig avog.

PS 18:28 Ty du frälsar ett betryckt folk, men stolta ögon ödmjukar du.

PS 18:29 Ja, du låter min lampa brinna klart; HERREN, min Gud, gör mitt mörker ljuset.

PS 18:30 Ja, med dig kan jag nedslå härskaror, och med min Gud stormar jag murar.

PS 18:31 Guds väg är ostrafflig; HERRENS tal är luttrat. En sköld är han för alla som taga sin tillflykt till honom.

PS 18:32 Ty vem är Gud förutom HERREN, och vem är en klippa utom vår Gud?

PS 18:33 Gud, du som omgjordade mig med kraft och lät min väg vara lyckosam,

PS 18:34 du som gjorde mina fötter såsom hindens och ställde mig på mina höjder,

PS 18:35 du som lärde mina händer att strida och mina armar att spänna kopparbågen!

PS 18:36 Du gav mig din frälsnings sköld, och din högra hand stödde mig, och ditt saktmod gjorde mig stor;

PS 18:37 du skaffade rum för mina steg, där jag gick, och mina fötter vacklade icke.

PS 18:38 Jag förföljde mina fiender och hann upp dem; jag vände icke tillbaka, förrän jag hade gjort ände på dem.

PS 18:39 Jag slog dem, så att de icke mer kunde resa sig; de föllo under mina fötter.

PS 18:40 Du omgjordade mig med kraft till striden, du böjde mina motståndare under mig.

PS 18:41 Mina fiender drev du på flykten för mig, och dem som hatade mig förgjorde jag.

PS 18:42 De ropade, men det fanns ingen som frälste; till HERREN, men han svarade dem icke.

PS 18:43 Och jag stötte dem sönder till stoft för vinden, jag kastade ut dem såsom orenlighet på gatan.

PS 18:44 Du räddade mig ur folkets strider, du satte mig till ett huvud över hedningar; folkslag som jag ej kände blevo mina tjänare.

PS 18:45 Vid blotta ryktet hörsammade de mig; främlingar visade mig underdånighet.

PS 18:46 Ja, främlingarnas mod vissnade bort; med bävan övergåvo de sina borgar.

PS 18:47 HERREN lever! Lovad vare min klippa, och upphöjd vare min frälsnings Gud!

PS 18:48 Gud, som har givit mig hämnd och tvingat folken under mig;

PS 18:49 du som har befriat mig från mina fiender och upphöjt mig över mina motståndare, räddat mig från våldets man!

PS 18:50 Fördenskull vill jag tacka dig bland hedningarna, HERRE, och lovsjunga ditt namn.

PS 18:51 Ty du giver din konung stor seger och gör nåd mot din smorde, mot David och hans säd till evig tid.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler