Main Index: Swedish Bible

 

Psalms 119

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PS 119:1 Den frommes rika tröst i Herrens ord.

PS 119:1 Saliga äro de vilkas väg är ostrafflig, de som vandra efter HERRENS lag.

PS 119:2 Saliga äro de som taga hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söka honom,

PS 119:3 de som icke göra vad orätt är, utan vandra på hans vägar.

PS 119:4 Du har givit befallningar, för att de skola hållas med all flit.

PS 119:5 O att mina vägar vore rätta, så att jag hölle dina stadgar!

PS 119:6 Då skulle jag icke komma på skam, när jag skådade på alla dina bud.

PS 119:7 Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta, när jag får lära din rättfärdighets rätter.

PS 119:8 Dina stadgar vill jag hålla; övergiv mig icke så helt och hållet.

PS 119:9 Huru skall en yngling bevara sin väg obesmittad? När han håller sig efter ditt ord.

PS 119:10 Jag söker dig av allt mitt hjärta; låt mig icke fara vilse från dina bud.

PS 119:11 Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta, för att jag icke skall synda mot dig.

PS 119:12 Lovad vare du, HERRE! Lär mig dina stadgar.

PS 119:13 Med mina läppar förtäljer jag alla din muns rätter.

PS 119:14 Jag fröjdar mig över dina vittnesbörds väg såsom över alla skatter.

PS 119:15 Jag vill begrunda dina befallningar och skåda på dina stigar.

PS 119:16 Jag har min lust i dina stadgar, jag förgäter icke ditt ord.

PS 119:17 Gör väl mot din tjänare, så att jag får leva, då vill jag hålla ditt ord.

PS 119:18 Öppna mina ögon, så att jag kan skåda undren i din lag.

PS 119:19 Jag är en främling på jorden; fördölj icke dina bud för mig.

PS 119:20 Min själ är sönderkrossad av ständig trängtan efter dina rätter.

PS 119:21 Du näpser de fräcka, de förbannade, dem som fara vilse från dina bud.

PS 119:22 Tag bort ifrån mig smälek och förakt, ty jag tager i akt dina vittnesbörd.

PS 119:23 Ja, furstar sitta och lägga råd mot mig, men din tjänare begrundar dina stadgar;

PS 119:24 ja, dina vittnesbörd äro min lust, de äro mina rådgivare.

PS 119:25 Min själ ligger nedtryckt i stoftet; behåll mig vid liv efter ditt ord.

PS 119:26 Jag förtäljde om mina vägar, och du svarade mig; lär mig dina stadgar.

PS 119:27 Lär mig att förstå dina befallningars väg, så vill jag begrunda dina under.

PS 119:28 Min själ gråter av bedrövelse; upprätta mig efter ditt ord.

PS 119:29 Låt lögnens väg vara fjärran ifrån mig, och förunna mig din undervisning.

PS 119:30 Jag har utvalt sanningens väg, dina rätter har jag ställt framför mig.

PS 119:31 Jag håller mig till dina vittnesbörd; HERRE, låt mig icke komma på skam.

PS 119:32 Jag vill löpa dina buds väg, ty du tröstar mitt hjärta.

PS 119:33 Visa mig, HERRE, dina stadgars väg, så vill jag taga den i akt intill änden.

PS 119:34 Giv mig förstånd, så vill jag taga din lag i akt och hålla den av allt hjärta.

PS 119:35 Led mig på dina buds stig, ty till den har jag behag.

PS 119:36 Böj mitt hjärta till dina vittnesbörd, och låt det icke vika av till orätt vinning.

PS 119:37 Vänd bort mina ögon, så att de icke se efter fåfänglighet; behåll mig vid liv på dina vägar.

PS 119:38 Uppfyll på din tjänare ditt tal, ty det leder till din fruktan.

PS 119:39 Vänd bort ifrån mig den smälek som jag fruktar; ty dina rätter äro goda.

PS 119:40 Se, jag längtar efter dina befallningar; behåll mig vid liv genom din rättfärdighet.

PS 119:41 Din nåd komme över mig, HERRE, din frälsning efter ditt tal;

PS 119:42 Så kan jag giva den svar, som smädar mig; ty jag förtröstar på ditt ord.

PS 119:43 Ryck icke sanningens ord så helt och hållet bort ifrån min mun, ty jag hoppas på dina domar.

PS 119:44 Så vill jag hålla din lag beständigt, ja, alltid och evinnerligen.

PS 119:45 Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag begrundar dina befallningar.

PS 119:46 Jag vill tala om dina vittnesbörd inför konungar, och jag skall icke komma på skam.

PS 119:47 Jag vill hava min lust i dina bud, ty de äro mig kära;

PS 119:48 jag vill lyfta mina händer upp till dina bud, ty de äro mig kära, och jag vill begrunda dina stadgar.

PS 119:49 Tänk på ordet till din tjänare, eftersom du har givit mig hopp.

PS 119:50 Det är min tröst i mitt lidande att ditt tal behåller mig vid liv.

PS 119:51 De fräcka bespotta mig övermåttan; likväl viker jag icke ifrån din lag.

PS 119:52 Jag tänker på dina domar i forna tider, HERRE, och jag varder tröstar.

PS 119:53 Glödande harm griper mig för de ogudaktigas skull, därför att de övergiva din lag.

PS 119:54 Dina stadgar äro lovsånger för mig i det hus där jag dväljes.

PS 119:55 Jag tänker om natten på ditt namn, HERRE, och jag håller din lag.

PS 119:56 Detta har blivit mig beskärt: att jag får taga dina befallningar i akt.

PS 119:57 Min del är HERREN; jag har beslutit att hålla dina ord.

PS 119:58 Jag bönfaller inför dig av allt hjärta; var mig nådig efter ditt tal.

PS 119:59 Jag betänker mina vägar och vänder mina fötter till dina vittnesbörd.

PS 119:60 Jag skyndar mig och dröjer icke att hålla dina bud.

PS 119:61 De ogudaktigas snaror omgiva mig, men jag förgäter icke din lag.

PS 119:62 Mitt i natten står jag upp för att tacka dig för din rättfärdighets rätter.

PS 119:63 Jag sluter mig till alla dem som frukta dig och till dem som hålla dina befallningar.

PS 119:64 Jorden är full av din nåd, o HERRE; lär mig dina stadgar.

PS 119:65 Du gör din tjänare gott, HERRE, efter ditt ord.

PS 119:66 Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag tror på dina bud.

PS 119:67 Förrän jag fick lida, for jag vilse, men nu håller jag mig vid ditt tal.

PS 119:68 Du är god och gör vad gott är; lär mig dina stadgar.

PS 119:69 De fräcka hopspinna lögn mot mig, men jag vill av allt hjärta taga dina befallningar i akt.

PS 119:70 Deras hjärtan äro okänsliga såsom fett, men jag har min lust i din lag.

PS 119:71 Det var mig gott att jag vart tuktad, så att jag fick lära mig dina stadgar.

PS 119:72 Din muns lag är mig bättre än tusentals stycken guld och silver.

PS 119:73 Dina händer hava gjort och berett mig; giv mig förstånd, så att jag kan lära dina bud.

PS 119:74 De som frukta dig skola se mig och glädjas, ty jag hoppas på ditt ord.

PS 119:75 HERRE, jag vet att dina domar äro rättfärdiga, och att du har tuktat mig i trofasthet.

PS 119:76 Din nåd vare min tröst, såsom du har lovat din tjänare.

PS 119:77 Din barmhärtighet komme över mig, så att jag får leva; ty din lag är min lust.

PS 119:78 På skam komme de fräcka, ty de hava gjort mig orätt utan sak; men jag vill begrunda dina befallningar.

PS 119:79 Till mig må de vända sig, som frukta dig, och de om känna dina vittnesbörd.

PS 119:80 Mitt hjärta vare ostraffligt i dina stadgar, så att jag icke kommer på skam.

PS 119:81 Min själ trängtar efter din frälsning, jag hoppas på ditt ord.

PS 119:82 Mina ögon trängta efter ditt tal, och jag säger: "När vill du trösta mig?"

PS 119:83 Ty jag är såsom en vinlägel i rök, men jag förgäter icke dina stadgar.

PS 119:84 Huru få äro icke din tjänares dagar! När vill du hålla dom över mina förföljare?

PS 119:85 De fräcka gräva gropar för mig, de som icke leva efter din lag.

PS 119:86 Alla dina bud äro sanning; utan sak förföljer man mig; hjälp mig.

PS 119:87 De hava så när fördärvat mig på jorden, fastän jag icke har övergivit dina befallningar.

PS 119:88 Behåll mig vid liv efter din nåd, så vill jag hålla din muns vittnesbörd.

PS 119:89 Evinnerligen, HERRE, står ditt ord fast i himmelen.

PS 119:90 Från släkte till släkte varar din trofasthet; du har grundat jorden, och den består.

PS 119:91 Till att utföra dina rätter består allt än i dag, ty allting måste tjäna dig.

PS 119:92 Om din lag icke hade varit min lust, så hade jag förgåtts i mitt elände.

PS 119:93 Aldrig skall jag förgäta dina befallningar, ty genom dem har du behållit mig vid liv.

PS 119:94 Jag är din, fräls mig; ty jag begrundar dina befallningar.

PS 119:95 På mig vakta de ogudaktiga för att förgöra mig; men jag aktar på dina vittnesbörd.

PS 119:96 På all annan fullkomlighet har jag sett en ände, men ditt bud är omätligt i vidd.

PS 119:97 Huru kär har jag icke din lag! Hela dagen begrundar jag den.

PS 119:98 Visare än mina fiender äro, göra mig dina bud, ty de tillhöra mig för evig tid.

PS 119:99 Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd.

PS 119:100 Jag är förståndigare än de gamle, ty jag tager dina befallningar i akt.

PS 119:101 Jag avhåller mina fötter ifrån alla onda vägar, för att jag må hålla ditt ord.

PS 119:102 Jag viker icke ifrån dina rätter, ty du undervisar mig.

PS 119:103 Huru ljuvt för min tunga är icke ditt tal! Det är ljuvare än honung för min mun.

PS 119:104 Av dina befallningar får jag förstånd; därför hatar jag alla lögnens vägar.

PS 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

PS 119:106 Jag har svurit och hållit det: att taga din rättfärdighets rätter i akt.

PS 119:107 Jag är storligen plågad; HERRE, behåll mig vid liv efter ditt ord.

PS 119:108 Låt min muns frivilliga offer behaga dig, HERRE, och lär mig dina rätter.

PS 119:109 Jag bär min själ* alltid i min hand, men jag förgäter icke din lag.

PS 119:110 De ogudaktiga lägga ut snaror för mig, men jag far icke vilse från dina befallningar.

PS 119:111 Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel, ty de äro mitt hjärtas fröjd.

PS 119:112 Jag har böjt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar, alltid och intill änden.

PS 119:113 Jag hatar dem som halta på båda sidor, men din lag har jag kär.

PS 119:114 Du är mitt beskärm och min sköld; jag hoppas på ditt ord.

PS 119:115 Viken bort ifrån mig, I onde; jag vill taga min Guds bud i akt.

PS 119:116 Uppehåll mig efter ditt tal, så att jag får leva, och låt mig icke komma på skam med mitt hopp.

PS 119:117 Stöd mig, så att jag varder frälst, så vill jag alltid se med lust på dina stadgar.

PS 119:118 Du aktar för intet alla som fara vilse från dina stadgar, ty förgäves är deras svek.

PS 119:119 Du förkastar såsom slagg alla ogudaktiga på jorden; därför har jag dina vittnesbörd kära.

PS 119:120 Av fruktan för dig ryser mitt kött, och jag rädes för dina domar.

PS 119:121 Jag övar rätt och rättfärdighet; du skall icke överlämna mig åt mina förtryckare.

PS 119:122 Tag dig an din tjänares sak, och låt det gå honom väl; låt icke de fräcka förtrycka mig.

PS 119:123 Mina ögon trängta efter din frälsning och efter din rättfärdighets tal.

PS 119:124 Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar.

PS 119:125 Jag är din tjänare; giv mig förstånd, så att jag kan känna dina vittnesbörd.

PS 119:126 Det är tid för HERREN att handla, ty de hava gjort din lag om intet.

PS 119:127 Därför har jag dina bud kära mer än guld, jag, mer än fint guld.

PS 119:128 Därför håller jag alla dina befallningar i allo för rätta, men alla lögnens vägar hatar jag.

PS 119:129 Underbara äro dina vittnesbörd, därför tager min själ dem i akt.

PS 119:130 När dina ord upplåtas, giva de ljus och skänka förstånd åt de enfaldiga.

PS 119:131 Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud.

PS 119:132 Vänd dig till mig och var mig nådig, såsom rätt är mot dem som hava ditt namn kärt.

PS 119:133 Gör mina steg fasta genom ditt tal, och låt ingen orätt varda mig övermäktig.

PS 119:134 Förlossa mig från människors förtryck, så vill jag hålla dina befallningar.

PS 119:135 Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, och lär mig dina stadgar.

PS 119:136 Vattenbäckar rinna ned från mina ögon, därför att man icke håller din lag.

PS 119:137 HERRE, du är rättfärdig, och dina domar äro rättvisa.

PS 119:138 Du har påbjudit dina vittnesbörd i rättfärdighet och i stor trofasthet.

PS 119:139 Jag förtäres av nitälskan, därför att mina ovänner förgäta dina ord.

PS 119:140 Ditt tal är väl luttrat, och din tjänare har det kärt.

PS 119:141 Jag är ringa och föraktad, men jag förgäter icke dina befallningar.

PS 119:142 Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet, och din lag är sanning.

PS 119:143 Nöd och trångmål hava träffat mig, men dina bud äro min lust.

PS 119:144 Dina vittnesbörd äro rättfärdiga evinnerligen; giv mig förstånd, så att jag får leva.

PS 119:145 Jag ropar av allt hjärta, svara mig, HERRE; jag vill taga dina stadgar i akt.

PS 119:146 Jag ropar till dig, fräls mig, så vill jag hålla dina vittnesbörd.

PS 119:147 Jag kommer tidigt i morgongryningen och ropar; jag hoppas på dina ord.

PS 119:148 Mina ögon hasta före nattens väkter till att begrunda ditt tal.

PS 119:149 Hör min röst efter din nåd; HERRE, behåll mig vid liv efter dina rätter.

PS 119:150 Nära äro de som jaga efter skändlighet, de som äro långt ifrån din lag.

PS 119:151 Nära är ock du, HERRE, och alla dina bud äro sanning.

PS 119:152 Längesedan vet jag genom dina vittnesbörd att du har stadgat dem för evig tid.

PS 119:153 Se till mitt lidande och rädda mig, ty jag förgäter icke din lag.

PS 119:154 Utför min sak och förlossa mig; behåll mig vid liv efter ditt tal.

PS 119:155 Frälsning är långt borta från de ogudaktiga, ty de fråga icke efter dina stadgar.

PS 119:156 HERRE, din barmhärtighet är stor; behåll mig vid liv efter dina rätter.

PS 119:157 Mina förföljare och ovänner äro många, men jag viker icke ifrån dina vittnesbörd.

PS 119:158 När jag ser de trolösa, känner jag leda vid dem, därför att de icke hålla sig vid ditt tal.

PS 119:159 Se därtill att jag har dina befallningar kära; HERRE, behåll mig vid liv efter din nåd.

PS 119:160 Summan av ditt ord är sanning, och alla din rättfärdighets rätter vara evinnerligen.

PS 119:161 Furstar förfölja mig utan sak, men mitt hjärta fruktar för dina ord.

PS 119:162 Jag fröjdar mig över ditt tal såsom den som vinner stort byte.

PS 119:163 Jag hatar lögnen, den skall vara mig en styggelse; men din lag har jag kär.

PS 119:164 Jag lovar dig sju gånger om dagen för din rättfärdighets rätter.

PS 119:165 Stor frid äga de som hava din lag kär, och intet finnes, som bringar dem på fall.

PS 119:166 Jag väntar efter din frälsning, HERRE, och jag gör efter dina bud.

PS 119:167 Min själ håller dina vittnesbörd, och jag har dem storligen kära.

PS 119:168 Jag håller dina befallningar och vittnesbörd, ty du känner alla mina vägar.

PS 119:169 HERRE, mitt rop komme inför ditt ansikte; giv mig förstånd efter ditt ord.

PS 119:170 Min bön komme inför ditt ansikte; rädda mig efter ditt tal.

PS 119:171 Mina läppar må flöda över av lov, ty du lär mig dina stadgar.

PS 119:172 Min tunga sjunge om ditt ord, ty alla dina bud äro rättfärdiga.

PS 119:173 Din hand vare mig till hjälp, ty jag har utvalt dina befallningar.

PS 119:174 Jag längtar efter din frälsning, HERRE, och din lag är min lust.

PS 119:175 Låt min själ leva, så skall hon lova dig; och låt dina rätter hjälpa mig.

PS 119:176 Om jag far vilse, så uppsök din tjänare såsom ett förlorat får, ty jag förgäter icke dina bud.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler