Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 3:1 Fortsättning av inledningen: Förmaning till gudsfruktan; vishetens lov; barmhärtighetens och redlighetens välsignelse.

PROV 3:1 Min son, förgät icke min undervisning, och låt ditt hjärta bevara mina bud. >5 Mos. 8,1. 30,16.

PROV 3:2 Ty långt liv och många levnadsår och frid, mer och mer, skola de bereda dig.

PROV 3:3 Låt godhet och sanning ej vika ifrån dig; bind dem omkring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla; >Ords. 6,21. 7,3.

PROV 3:4 så skall du finna nåd och få gott förstånd, i Guds och i människors ögon.

PROV 3:5 Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd. >1 Krön. 28,9. Ords. 22,19.

PROV 3:6 På alla dina vägar må du akta på honom, så skall han göra dina stigar jämna.

PROV 3:7 Håll dig icke själv för vis; frukta HERREN, och fly det onda. >Ords. 28,26. Jes. 5,21. Rom. 12,16.

PROV 3:8 Det skall vara ett hälsomedel för din kropp och en vederkvickelse för benen däri. >Ords. 16,24.

PROV 3:9 Ära HERREN med dina ägodelar! och med förstlingen av all din gröda, >2 Mos. 23,19. 5 Mos. 26,2 f.

PROV 3:10 så skola dina lador fyllas med ymnighet, och av vinmust skola dina pressar flöda över.

PROV 3:11 Min son, förkasta icke HERRENS tuktan, och förargas icke, när du agas av honom. >Job 5,17. Hebr. 12,5 f. Upp. 3,19.

PROV 3:12 Ty den HERREN älskar, den agar han, likasom en fader sin son, som han har kär. >Ords. 13,24.

PROV 3:13 Säll är den människa som har funnit visheten, den människa som undfår förstånd.

PROV 3:14 Ty bättre är att förvärva henne än att förvärva silver, och den vinning hon giver är bättre än guld. >Job 28,15 f. Ords. 8,10 f. 16,16. Vish. 7,8 f.

PROV 3:15 Dyrbarare är hon än pärlor; allt vad härligt du äger går ej upp emot henne. >Matt. 13,45 f.

PROV 3:16 Långt liv bär hon i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära. >Ords. 8,18, 35. 9,11.

PROV 3:17 Hennes vägar äro ljuvliga vägar, och alla hennes stigar äro trygga.

PROV 3:18 Ett livets träd är hon för dem som få henne fatt, och sälla må de prisa, som hålla henne kvar. >Ords. 11,30.

PROV 3:19 Genom vishet har HERREN lagt jordens grund, himmelen har han berett med förstånd. >Jer. 10,12. 51,15.

PROV 3:20 Genom hans insikt bröto djupens vatten fram, och genom den låta skyarna dagg drypa ned.

PROV 3:21 Min son, låt detta icke vika ifrån dina ögon, tag klokhet och eftertänksamhet i akt;

PROV 3:22 så skola de lända din själ till liv bliva ett smycke för din hals.

PROV 3:23 Då skall du vandra din väg fram i trygghet, och din fot skall du då icke stöta.

PROV 3:24 När du lägger dig, skall intet förskräcka dig, och sedan du har lagt dig, skall du sova sött. >Ps. 4,9. 91,5 f.

PROV 3:25 Du behöver då ej frukta för plötslig skräck, ej för ovädret, när det kommer över de ogudaktiga. >Ps. 112,7 f.

PROV 3:26 Ty HERREN skall då vara ditt hopp, och han skall bevara din fot för snaran.

PROV 3:27 Neka icke den behövande din hjälp, är det står i din makt att giva den. >Tob. 4,7 f.

PROV 3:28 Säg icke till din nästa: "Gå din väg och kom igen; i morgon vill jag giva dig", fastän du kunde strax. >5 Mos. 24,14 f.

PROV 3:29 Stämpla intet ont mot din nästa, när han menar sig bo trygg i din närhet.

PROV 3:30 Tvista icke med någon utan sak, då han icke har gjort dig något ont.

PROV 3:31 Avundas icke den orättrådige, och finn ej behag i någon av hans vägar. >Ps. 1,1. Ords. 1,15. 4,14 f.

PROV 3:32 Ty en styggelse för HERREN är den vrånge, men med de redliga har han sin umgängelse. >Ps. 25, 14.

PROV 3:33 HERRENS förbannelse vilar över den ogudaktiges hus, men de rättfärdigas boning välsignar han. >3 Mos. 26,3 f., 14 f.

PROV 3:34 Har han att skaffa med bespottare, så bespottar också han; men de ödmjuka giver han nåd. >Ps. 37,13. 59,9. Ords. 1,26. Jes. 66,2. >1 Petr. 5,5. Jak. 4,10.

PROV 3:35 De visa få ära till arvedel, men dårarna få uppbära skam.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler