Main Index: Swedish Bible

 

Proverbs 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

PROV 13:1 Fortsättning av den första samlingen av salomoniska ordspråk.

PROV 13:1 En vis son hör på sin faders tuktan, men en bespottare hör icke på någon näpst. >Ords. 10,17. 12,1. 15,5.

PROV 13:2 Sin muns frukt får envar njuta sig till godo, de trolösa hungra efter våld. >Ords. 12,14. 18,20.

PROV 13:3 Den som bevakar sin mun, han bevarar sitt liv, men den som är lösmunt kommer i olycka >Ords. 21,23. Syr. 28,26.

PROV 13:4 Den late är full av lystnad, och han får dock intet, men de idogas hunger varder rikligen mättad. >Ords. 10,4. 12,24,27. 19,15. 21,5.

PROV 13:5 Den rättfärdige skyr lögnaktigt tal, men den ogudaktige är förhatlig och skändlig.

PROV 13:6 Rättfärdighet bevarar den vilkens väg är ostrafflig, men ogudaktighet kommer syndarna på fall. >Ords. 11,6.

PROV 13:7 Den ene vill hållas för rik och har dock alls intet, den andre vill hållas för fattig och har dock stora ägodelar.

PROV 13:8 Den rike måste giva sin rikedom såsom lösepenning för sitt liv, den fattige hör icke av något

PROV 13:9 De rättfärdigas ljus brinner glatt, men de ogudaktigas lampa slocknar ut. >Job 18,5. Ps. 97,11. Ords. 20,20. 24,20.

PROV 13:10 Genom övermod kommer man allenast split åstad, men hos dem som taga emot råd är vishet.

PROV 13:11 Lättfånget gods försvinner, men den som samlar efter hand får mycket. >Ords. 20,21.

PROV 13:12 Förlängd väntan tär på hjärtat, men en uppfylld önskan är ett livets träd. >Ps. 14,7.

PROV 13:13 Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom, men den som fruktar budet, han får vedergällning. >1 Sam. 2,30. Ords. 16,20. Joh. 12,48.

PROV 13:14 Den vises undervisning är en livets källa; genom den undviker man dödens snaror. >Ords. 10,11. 14,27. 18,4.

PROV 13:15 Ett gott förstånd bereder ynnest, men de trolösas väg är alltid sig lik. >Ords. 12,8. Pred. 9,11.

PROV 13:16 Var och en som är klok går till väga med förstånd, men dåren breder ut sitt oförnuft. >Ords. 15,2.

PROV 13:17 En ogudaktig budbärare störtar i olycka, men ett tillförlitligt sändebud är en läkedom. >Ords. 25,13.

PROV 13:18 Fattigdom och skam får den som ej vill veta av tuktan, men den som tager vara på tillrättavisning, han kommer till ära. >Ords. 10,17.

PROV 13:19 Uppfylld önskan är ljuvlig för själen, men att fly det onda är en styggelse för dårar.

PROV 13:20 Hav din umgängelse med de visa, så varder du vis; den som giver sig i sällskap med dårar, honom går det illa. >Ords. 1,10.

PROV 13:21 Syndare förföljas av olycka, men de rättfärdiga få till lön vad gott är.

PROV 13:22 Den gode lämnar arv åt barnbarn, men syndarens gods förvaras åt den rättfärdige. >Job 27,18 f.

PROV 13:23 De fattigas nyodling giver riklig föda, men mången förgås genom sin orättrådighet.

PROV 13:24 Den som spar sitt ris, han hatar sin son, men den som älskar honom agar honom i tid. >Ords. 3,12. 19,18. 22,15. 23,13 f. 29,15. Syr. 30,1 f.

PROV 13:25 Den rättfärdige får äta, så att hans hunger bliver mättad, men de ogudaktigas buk måste lida brist. >Ords. 10,3.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler