Main Index: Swedish Bible

 

Numbers 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUM 7:1 Stamhövdingarnas skänker till helgedomen.

NUM 7:1 Då nu Mose hade satt upp tabernaklet och smort och helgat det, med alla dess tillbehör, och hade satt upp altaret med alla dess tillbehör, och smort och helgat detta,

NUM 7:2 framburos offergåvor av Israels hövdingar, huvudmännen för stamfamiljerna, det är stamhövdingarna, som stodo i spetsen för de inmönstrade.

NUM 7:3 De förde fram såsom sin offergåva inför HERRENS ansikte sex övertäckta vagnar och tolv oxar: två hövdingar tillhopa en vagn och var hövding en oxe; dessa förde de fram inför tabernaklet.

NUM 7:4 Och HERREN sade till Mose:

NUM 7:5 "Tag emot detta av dem för att bruka det till uppenbarelsetältets tjänst; och lämna det åt leviterna, alltefter beskaffenheten av vars och ens tjänst."

NUM 7:6 Och Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem åt leviterna.

NUM 7:7 Två vagnar och fyra oxar gav han åt Gersons barn, efter beskaffenheten av deras tjänst;

NUM 7:8 fyra vagnar och åtta oxar gav han åt Meraris barn, efter beskaffenheten av den tjänst de förrättade under ledning av Itamar, prästen Arons son;

NUM 7:9 men åt Kehats barn gav han icke något, ty dem ålåg att hava hand om de heliga föremålen, och dessa skulle bäras på axlarna.

NUM 7:10 Och hövdingarna förde fram skänker till altarets invigning, när det smordes; hövdingarna förde fram dessa sina offergåvor inför altaret.

NUM 7:11 Och HERREN sade till Mose: "Låt hövdingarna, en i sänder, var och en på sin dag, föra fram sina offergåvor till altarets invigning."

NUM 7:12 Och den som på första dagen förde fram sin offergåva var Naheson, Amminadabs son, av Juda stam

NUM 7:13 Hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

NUM 7:14 vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

NUM 7:15 vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

NUM 7:16 och en bock till syndoffer,

NUM 7:17 samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Nahesons, Amminadabs sons, offergåva.

NUM 7:18 På andra dagen förde Netanel, Suars son, hövdingen för Isaskar, fram sin gåva;

NUM 7:19 han framförde såsom sin offergåva ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

NUM 7:20 vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

NUM 7:21 vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

NUM 7:22 och en bock till syndoffer,

NUM 7:23 samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Netanels, Suars sons, offergåva.

NUM 7:24 På tredje dagen kom hövdingen för Sebulons barn, Eliab, Helons son;

NUM 7:25 hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer

NUM 7:26 vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

NUM 7:27 vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

NUM 7:28 och en bock till syndoffer,

NUM 7:29 samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Eliabs, Helons sons, offergåva.

NUM 7:30 På fjärde dagen kom hövdingen för Rubens barn, Elisur, Sedeurs son;

NUM 7:31 hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

NUM 7:32 vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

NUM 7:33 vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

NUM 7:34 och en bock till syndoffer,

NUM 7:35 samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Elisurs, Sedeurs sons, offergåva.

NUM 7:36 På femte dagen kom hövdingen för Simeons barn, Selumiel, Surisaddais son;

NUM 7:37 hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

NUM 7:38 vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

NUM 7:39 vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

NUM 7:40 och en bock till syndoffer,

NUM 7:41 samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Selumiels, Surisaddais sons, offergåva.

NUM 7:42 På sjätte dagen kom hövdingen för Gads barn, Eljasaf, Deguels son;

NUM 7:43 hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

NUM 7:44 vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

NUM 7:45 vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

NUM 7:46 och en bock till syndoffer,

NUM 7:47 samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Eljasafs, Deguels sons, offergåva.

NUM 7:48 På sjunde dagen kom hövdingen för Efraims barn, Elisama, Ammihuds son;

NUM 7:49 hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

NUM 7:50 vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

NUM 7:51 vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

NUM 7:52 och en bock till syndoffer,

NUM 7:53 samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Elisamas, Ammihuds sons, offergåva.

NUM 7:54 På åttonde dagen kom hövdingen för Manasse barn, Gamliel, Pedasurs son;

NUM 7:55 hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

NUM 7:56 vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

NUM 7:57 vidare en ungtjur en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

NUM 7:58 och en bock till syndoffer,

NUM 7:59 samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Gamliels Pedasurs sons, offergåva.

NUM 7:60 På nionde dagen kom hövdingen för Benjamins barn, Abidan, Gideonis son;

NUM 7:61 hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

NUM 7:62 vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

NUM 7:63 vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

NUM 7:64 och en bock till syndoffer,

NUM 7:65 samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Abidans, Gideonis sons, offergåva.

NUM 7:66 På tionde dagen kom hövdingen för Dans barn, Ahieser, Ammisaddais son;

NUM 7:67 hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

NUM 7:68 vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

NUM 7:69 vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

NUM 7:70 och en bock till syndoffer,

NUM 7:71 samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Ahiesers, Ammisaddais sons, offergåva.

NUM 7:72 På elfte dagen kom hövdingen för Asers barn, Pagiel, Okrans son;

NUM 7:73 hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

NUM 7:74 vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

NUM 7:75 vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

NUM 7:76 och en bock till syndoffer,

NUM 7:77 samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Pagiels, Okrans sons, offergåva.

NUM 7:78 På tolfte dagen kom hövdingen för Naftali barn, Ahira, Enans son;

NUM 7:79 hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer,

NUM 7:80 vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse,

NUM 7:81 vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer

NUM 7:82 och en bock till syndoffer,

NUM 7:83 samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Ahiras, Enans sons, offergåva.

NUM 7:84 Detta var vad Israels hövdingar skänkte till altarets invigning, när det smordes: tolv silverfat, tolv silverskålar och tolv guldskålar.

NUM 7:85 Vart fat kom på ett hundra trettio silversiklar och var skål på sjuttio siklar, så att silvret i dessa kärl sammanlagt utgjorde två tusen fyra hundra siklar, efter helgedomssikelns vikt.

NUM 7:86 Av de tolv guldskålarna, som voro fulla med rökelse, vägde var och en tio siklar, efter helgedomssikelns vikt, så att guldet i skålarna sammanlagt utgjorde ett hundra tjugu siklar.

NUM 7:87 Brännoffers-fäkreaturen utgjorde tillsammans tolv tjurar, vartill kommo tolv vädurar, tolv årsgamla lamm, med tillhörande spisoffer, och tolv bockar till syndoffer.

NUM 7:88 Och tackoffers-fäkreaturen utgjorde tillsammans tjugufyra tjurar, vartill kommo sextio vädurar, sextio bockar och sextio årsgamla lamm. Detta var vad som skänktes till altarets invigning, sedan det hade blivit smort.

NUM 7:89 Och när Mose gick in i uppenbarelsetältet för att tala med honom, hörde han rösten tala till sig från nådastolen ovanpå vittnesbördets ark, från platsen mellan de två keruberna; där talade rösten till honom.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler