Main Index: Swedish Bible

 

Numbers 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUM 26:1 Ny mönstring av Israels stammar, på Moabs hedar.

NUM 26:1 Efter denna hemsökelse talade HERREN till Mose och till Eleasar, prästen Arons son, och sade:

NUM 26:2 "Räknen antalet av Israels barn, deras hela menighet, dem som äro tjugu år gamla eller därutöver, efter deras familjer, alla stridbara män i Israel."

NUM 26:3 Och Mose och prästen Eleasar talade till dem på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko, och sade:

NUM 26:4 "De som äro tjugu år gamla eller därutöver skola räknas." Så hade ju HERREN bjudit Mose och Israels barn, dem som hade dragit ut ur Egyptens land.

NUM 26:5 Ruben var Israels förstfödde. Rubens barn voro: Av Hanok hanokiternas släkt, av Pallu palluiternas släkt,

NUM 26:6 av Hesron hesroniternas släkt, av Karmi karmiternas släkt.

NUM 26:7 Dessa voro rubeniternas släkter. Och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiotre tusen sju hundra trettio.

NUM 26:8 Men Pallus söner voro Eliab.

NUM 26:9 Och Eliabs söner voro Nemuel, Datan och Abiram; det var den Datan och den Abiram, båda ombud för menigheten, som satte sig upp emot Mose och Aron, tillika med Koras hop, när dessa satte sig upp emot HERREN,

NUM 26:10 varvid jorden öppnade sin mun och uppslukade dem jämte Kora, vid det tillfälle då dennes hop omkom, i det att elden förtärde de två hundra femtio männen, så att de blevo till en varnagel.

NUM 26:11 Men Koras söner omkommo icke.

NUM 26:12 Simeons barn, efter deras släkter, voro: Av Nemuel nemueliternas släkt, av Jamin jaminiternas släkt, av Jakin jakiniternas släkt,

NUM 26:13 av Sera seraiternas släkt, av Saul sauliternas släkt.

NUM 26:14 Dessa voro simeoniternas släkter, tjugutvå tusen två hundra.

NUM 26:15 Gads barn, efter deras släkter, voro: Av Sefon sefoniternas släkt, av Haggi haggiternas släkt, av Suni suniternas släkt,

NUM 26:16 av Osni osniternas släkt, av Eri eriternas släkt,

NUM 26:17 av Arod aroditernas släkt, av Areli areliternas släkt.

NUM 26:18 Dessa voro Gads barns släkter, så många av dem som inmönstrades, fyrtio tusen fem hundra.

NUM 26:19 Judas söner voro Er och Onan; men Er och Onan dogo i Kanaans land.

NUM 26:20 Och Juda barn, efter deras släkter, voro: Av Sela selaniternas släkt, av Peres peresiternas släkt, av Sera seraiternas släkt.

NUM 26:21 Men Peres' barn voro: Av Hesron hesroniternas släkt, av Hamul hamuliternas släkt.

NUM 26:22 Dessa voro Juda släkter, så många av dem som inmönstrades, sjuttiosex tusen fem hundra.

NUM 26:23 Isaskars barn, efter deras släkter, voro: Av Tola tolaiternas släkt, av Puva puniternas släkt,

NUM 26:24 av Jasub jasubiternas släkt, av Simron simroniternas släkt.

NUM 26:25 Dessa voro Isaskars släkter, så många av dem som inmönstrades, sextiofyra tusen tre hundra.

NUM 26:26 Sebulons barn, efter deras släkter, voro: Av Sered serediternas släkt, av Elon eloniternas släkt, av Jaleel jaleeliternas släkt.

NUM 26:27 Dessa voro sebuloniternas släkter, så många av dem som inmönstrades, sextio tusen fem hundra.

NUM 26:28 Josefs barn, efter deras släkter voro Manasse och Efraim.

NUM 26:29 Manasse barn voro: Av Makir makiriternas släkt; men Makir födde Gilead; av Gilead kom gileaditernas släkt.

NUM 26:30 Dessa voro Gileads barn: Av Ieser ieseriternas släkt, av Helek helekiternas släkt,

NUM 26:31 av Asriel asrieliternas släkt, av Sikem sikemiternas släkt,

NUM 26:32 av Semida semidaiternas släkt och av Hefer heferiternas släkt.

NUM 26:33 Men Selofhad, Hefers son, hade inga söner, utan allenast döttrar; och Selofhads döttrar hette Mahela, Noa, Hogla, Milka och Tirsa.

NUM 26:34 Dessa voro Manasse släkter, och de av dem som inmönstrades utgjorde femtiotvå tusen sju hundra.

NUM 26:35 Dessa voro Efraims barn, efter deras släkter: Av Sutela sutelaiternas släkt, av Beker bekeriternas släkt, av Tahan tahaniternas släkt.

NUM 26:36 Men dessa voro Sutelas barn: Av Eran eraniternas släkt

NUM 26:37 Dessa voro Efraims barns släkter, så många av dem som inmönstrades trettiotvå tusen fem hundra. Dessa voro Josefs barn, efter deras släkter.

NUM 26:38 Benjamins barn, efter deras släkter, voro: Av Bela belaiternas släkt, av Asbel asbeliternas släkt, av Ahiram ahiramiternas släkt,

NUM 26:39 av Sefufam sufamiternas släkt, av Hufam hufamiternas släkt.

NUM 26:40 Men Belas söner voro Ard och Naaman; arditernas släkt; av Naaman naamiternas släkt.

NUM 26:41 Dessa voro Benjamins barn, efter deras släkter, och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiofem tusen sex hundra.

NUM 26:42 Dessa voro Dans barn, efter deras släkter: Av Suham suhamiternas släkt. Dessa voro Dans släkter, efter deras släkter.

NUM 26:43 Suhamiternas släkter, så många av dem som inmönstrades, utgjorde tillsammans sextiofyra tusen fyra hundra.

NUM 26:44 Asers barn, efter deras släkter, voro: Av Jimna Jimnasläkten, av Jisvi jisviternas släkt, av Beria beriaiternas släkt.

NUM 26:45 Av Berias barn: Av Heber heberiternas släkt, av Malkiel malkieliternas släkt.

NUM 26:46 Och Asers dotter hette Sera.

NUM 26:47 Dessa voro Asers barns släkter, så många av dem som inmönstrades, femtiotre tusen fyra hundra.

NUM 26:48 Naftali barn, efter deras släkter, voro: Av Jaseel jaseeliternas släkt, av Guni guniternas släkt,

NUM 26:49 av Jeser jeseriternas släkt, av Sillem sillemiternas släkt.

NUM 26:50 Dessa voro Naftali släkter, efter deras släkter; och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiofem tusen fyra hundra.

NUM 26:51 Dessa voro de av Israels barn som inmönstrades, sen hundra ett tusen sju hundra trettio.

NUM 26:52 Och HERREN talade till Mose och sade:

NUM 26:53 Åt dessa skall landet utskiftas till arvedel, efter personernas antal.

NUM 26:54 Åt en större stam skall du giva en större arvedel, och åt en mindre stam en mindre arvedel; åt var stam skall arvedel givas efter antalet av dess inmönstrade.

NUM 26:55 Men genom lottkastning skall landet utskiftas. Efter namnen på sina fädernestammar skola de få sina arvedelar.

NUM 26:56 Efter lottens utslag skall var stam större eller mindre, få sin arvedel sig tillskiftad.

NUM 26:57 Och dessa voro de av Levi stam som inmönstrades, efter deras släkter: Av Gerson gersoniternas släkt av Kehat kehatiternas släkt, av Merari merariternas släkt.

NUM 26:58 Dessa voro leviternas släkter: libniternas släkt, hebroniternas släkt maheliternas släkt, musiternas släkt koraiternas släkt. Men Kehat födde Amram.

NUM 26:59 Och Amrams hustru hette Jokebed, Levis dotter, som föddes åt Levi i Egypten; och hon födde åt Amram Aron och Mose och deras syster Mirjam.

NUM 26:60 Och åt Aron föddes Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.

NUM 26:61 Men Nadab och Abihu träffades av döden, när de buro fram främmande eld inför HERRENS ansikte.

NUM 26:62 Och de av dem som inmönstrades utgjorde tjugutre tusen, alla av mankön som voro en månad gamla eller därutöver. De hade nämligen icke blivit inmönstrade bland Israels barn, eftersom icke någon arvedel var given åt dem bland Israels barn.

NUM 26:63 Dessa voro de som inmönstrades av Mose och prästen Eleasar, när dessa mönstrade Israels barn på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko.

NUM 26:64 Bland dessa var ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade av Mose och prästen Aron, när dessa mönstrade Israels barn i Sinais öken,

NUM 26:65 ty om dem hade HERREN sagt: "De skola döden dö i öknen." Därför var ingen kvar av dem, förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler