Main Index: Swedish Bible

 

Numbers 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUM 25:1 Israeliternas synd med Moabs döttrar och deras avgudadyrkan. Pinehas' nitälskan.

NUM 25:1 Och medan Israel uppehöll sig i Sittim, begynte folket bedriva otukt med Moabs döttrar.

NUM 25:2 Dessa inbjödo folket till sina gudars offermåltider,

NUM 25:3 Och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal-Peor. Då upptändes HERRENS vrede mot Israel.

NUM 25:4 Och HERREN sade till Mose: "Hämta folkets alla huvudman, och låt upphänga sådana i solen för HERREN, på det att HERRENS vredes glöd må vändas ifrån Israel."

NUM 25:5 Då sade Mose till Israels domare: "Var och en av eder dräpe bland sina män dem som hava slutit sig till Baal-Peor."

NUM 25:6 Nu kom en man av Israels barn och förde in bland sina bröder en midjanitisk kvinna, inför Moses och Israels barns hela menighets ögon, under det att dessa stodo gråtande vid ingången till uppenbarelsetältet.

NUM 25:7 När Pinehas, son till Eleasar, son till prästen Aron, såg detta, stod han upp i menigheten och tog ett spjut i sin hand

NUM 25:8 och följde efter den israelitiske mannen in i tältets sovrum och genomborrade dem båda, såväl den israelitiske mannen som ock kvinnan, i det att han stack henne genom underlivet. Så upphörde hemsökelsen bland Israels barn.

NUM 25:9 Men de som hade omkommit genom hemsökelsen utgjorde tjugufyra tusen.

NUM 25:10 Och HERREN talade till Mose och sade:

NUM 25:11 "Pinehas, han som är son till prästen Arons son Eleasar, har avvänt min vrede från Israels barn, i det att han har nitälskat bland dem såsom jag nitälskar; därför har jag icke i min nitälskan förgjort Israels barn.

NUM 25:12 Säg fördenskull: Se, jag gör med honom ett fridsförbund;

NUM 25:13 och för honom, och för hans avkomlingar efter honom, skall detta vara ett förbund genom vilket han får ett evärdligt prästadöme, till lön för att han nitälskade för sin Gud och bragte försoning för Israels barn."

NUM 25:14 Och den dödade israelitiske mannen, han som dödades jämte den midjanitiska kvinnan, hette Simri, Salus son, och var hövding för en familj bland simeoniterna.

NUM 25:15 Och den dödade midjanitiska kvinnan hette Kosbi, dotter till Sur; denne var stamhövding, hövding för en stamfamilj i Midjan.

NUM 25:16 Och HERREN talade till Mose och sade:

NUM 25:17 "Angripen midjaniterna och slån dem.

NUM 25:18 Ty de hava angripit eder genom de onda råd som de lade mot eder i saken med Peor och i saken med Kosbi, den midjanitiska hövdingdottern, deras syster, vilken dödades på den dag då hemsökelsen drabbade eder för Peors skull."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler