Main Index: Swedish Bible

 

Numbers 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUM 24:1 Bileam välsignar ytterligare Israel och återvänder hem.

NUM 24:1 Då nu Bileam såg att det var: HERRENS vilja att han skulle välsigna Israel, gick han icke, såsom de förra gångerna, bort och såg efter tecken, utan vände sitt ansikte mot öknen.

NUM 24:2 Och när Bileam lyfte upp sina ögon och såg Israel lägrad efter sina stammar, kom Guds Ande över honom.

NUM 24:3 Och han hov upp sin röst och kvad: "Så säger Bileam, Beors son, så säger mannen med det slutna ögat,

NUM 24:4 så säger han som hör Guds tal, han som skådar syner från den Allsmäktige, i det han sjunker ned och får sina ögon öppnade:

NUM 24:5 Huru sköna äro icke dina tält, du Jakob, dina boningar, du Israel!

NUM 24:6 De likna dalar som utbreda sig vida, de äro såsom lustgårdar invid en ström, såsom aloeträd, planterade av HERREN, såsom cedrar invid vatten.

NUM 24:7 Vatten flödar ur hans ämbar, hans sådd bliver rikligen vattnad. Större än Agag skall hans konung vara, ja, upphöjd bliver hans konungamakt.

NUM 24:8 Det är Gud som har fört honom ut ur Egypten. Hans styrka är såsom en vildoxes. Han skall uppsluka de folk som stå honom emot, deras ben skall han sönderkrossa, och med sina pilar skall han genomborra dem.

NUM 24:9 Han har lagt sig ned, han vilar såsom ett lejon, såsom en lejoninna -- vem vågar oroa honom? Välsignad vare den som välsignar dig, och förbannad vare den som förbannar dig!"

NUM 24:10 Då upptändes Balaks vrede mot Bileam, och han slog ihop händerna. Och Balak sade till Bileam: "Till att förbanna mina fiender kallade jag dig hit, och se, du har i stället nu tre gånger välsignat dem.

NUM 24:11 Giv dig nu av hem igen. Jag tänkte att jag skulle få bevisa dig stor ära; men se, HERREN har förmenat dig att bliva ärad."

NUM 24:12 Bileam svarade Balak: "Sade jag icke redan till sändebuden som du skickade till mig:

NUM 24:13 'Om Balak än gåve mig så mycket silver och guld som hans hus rymmer, kunde jag dock icke överträda HERRENS befallning, så att jag efter eget tycke gjorde något, vad det vara må.' Vad HERREN säger, det måste jag tala.

NUM 24:14 Se, jag går nu hem till mitt folk; men jag vill varsko dig om vad detta folk skall göra mot ditt folk i kommande dagar."

NUM 24:15 Och han hov upp sin röst och kvad: "Så säger Bileam, Beors son, så säger mannen med det slutna ögat,

NUM 24:16 så säger han som hör Guds tal och har kunskap från den Högste, han som skådar syner från den Allsmäktige, i det han sjunker ned och får sina ögon öppnade:

NUM 24:17 Jag ser honom, men icke denna tid, jag skådar honom, men icke nära. En stjärna träder fram ur Jakob, och en spira höjer sig ur Israel. Den krossar Moabs tinningar och slår ned alla söner till Set.

NUM 24:18 Edom skall han få till besittning till besittning Seir -- sina fienders länder. Ty Israel skall göra mäktiga ting;

NUM 24:19 ur Jakob skall en härskare komma; han skall förgöra i städerna dem som rädda sig dit."

NUM 24:20 Och han fick se Amalek; då hov han upp sin röst och kvad: "En förstling bland folken är Amalek, men på sistone hemfaller han åt undergång."

NUM 24:21 Och han fick se kainéerna; då hov han upp sin röst och kvad: "Fast är din boning, och lagt på klippan är ditt näste.

NUM 24:22 Likväl skall Kain bliva utrotad; ja, Assur skall omsider föra dig i fångenskap."

NUM 24:23 Och han lov åter upp sin röst och kvad: "O ve! Vem skall bliva vid liv, när Gud låter detta ske?

NUM 24:24 Skepp skola komma från kittéernas kust, de skola tukta Assur, tukta Eber; också han skall hemfalla åt undergång."

NUM 24:25 Och Bileam stod upp och vände tillbaka hem; också Balak for sin väg.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler