Main Index: Swedish Bible

 

Numbers 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUM 10:1 Silvertrumpeterna. Uppbrottet från Sinai. Förhandling med Hobab. Moses bön, när arken bröt upp, och när den sattes ned.

NUM 10:1 Och HERREN talade till Mose och sade:

NUM 10:2 "Gör dig två trumpeter av silver; i drivet arbete skall du göra dem. Dessa skall du bruka, när menigheten skall sammankallas, och när lägren skola bryta upp.

NUM 10:3 När man stöter i dem båda, skall hela menigheten församla sig till dig, vid ingången till uppenbarelsetältet.

NUM 10:4 Men när man stöter allenast i den ena, skola hövdingarna, huvudmännen för Israels ätter, församla sig till dig.

NUM 10:5 Och när I blåsen en larmsignal, skola de läger bryta upp, som ligga österut.

NUM 10:6 Men när I blåsen larmsignal för andra gången, skola de läger bryta upp, som ligga söderut. När lägren skola bryta upp, skall man blåsa larmsignal,

NUM 10:7 men när församlingen skall sammankallas, skolen I icke blåsa larmsignal, utan stöta i trumpeterna.

NUM 10:8 Och Arons söner, prästerna, äro de som skola blåsa i trumpeterna. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte.

NUM 10:9 Och om I, i edert land, dragen ut till strid mot någon eder ovän som angriper eder, så skolen I blåsa larmsignal med trumpeterna; härigenom skolen I då bringas i åminnelse inför HERRENS, eder Guds, ansikte, och I skolen så bliva frälsta ifrån edra fiender.

NUM 10:10 Och när I haven en glädjedag och haven edra högtider och nymånader, skolen I stöta i trumpeterna, då I offren edra brännoffer och tackoffer; så skola de bringa eder i åminnelse inför eder Guds ansikte. Jag är HERREN, eder Gud."

NUM 10:11 I andra året, i andra månaden, på tjugonde dagen i månaden höjde sig molnskyn från vittnesbördets tabernakel.

NUM 10:12 Då bröto Israels barn upp från Sinais öken och tågade från lägerplats till lägerplats; och molnskyn stannade i öknen Paran.

NUM 10:13 Och när de nu första gången bröto upp, efter HERRENS befallning genom Mose,

NUM 10:14 var Juda barns läger under sitt baner det första som bröt upp, häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var Naheson, Amminadabs son.

NUM 10:15 Och anförare för den här som utgjordes av Isaskars barns stam var Netanel, Suars son.

NUM 10:16 Och anförare för den här som utgjordes av Sebulons barns stam var Eliab, Helons son.

NUM 10:17 Därefter, sedan tabernaklet hade blivit nedtaget, bröto Gersons barn och Meraris barn upp och buro tabernaklet.

NUM 10:18 Därefter bröt Rubens läger upp under sitt baner, häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var Elisur, Sedeurs son.

NUM 10:19 Och anförare för den här som utgjordes av Simeons barns stam var Selumiel, Surisaddais son.

NUM 10:20 Och anförare för den här som utgjordes av Gads barns stam var Eljasaf, Deguels son.

NUM 10:21 Därefter bröto kehatiterna upp och buro de heliga tingen, och de andra satte upp tabernaklet, innan dessa hunno fram.

NUM 10:22 Därefter bröt Efraims barns läger upp under sitt baner, häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var Elisama, Ammihuds son.

NUM 10:23 Och anförare för den här som utgjordes av Manasse barns stam var Gamliel, Pedasurs son.

NUM 10:24 Och anförare for den här som utgjordes av Benjamins barns stam var Abidan, Gideonis son.

NUM 10:25 Därefter bröt Dans barns läger upp under sitt baner, såsom eftertrupp i hela lägertåget, häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var Ahieser, Ammisaddais son.

NUM 10:26 Och anförare för den här som utgjordes av Asers barns stam var Pagiel, Okrans son.

NUM 10:27 Och anförare för den här som utgjordes av Naftali barns stam var Ahira, Enans son.

NUM 10:28 I denna ordning bröto Israels barn upp, häravdelning efter häravdelning. Och de bröto nu upp.

NUM 10:29 Och Mose sade till Hobab, som var son till midjaniten Reguel, Moses svärfader: "Vi bryta nu upp och tåga till det land om vilket HERREN har sagt: 'Det vill jag giva eder.' Följ du med oss, så vilja vi göra dig gott, ty HERREN har lovat Israel vad gott är.

NUM 10:30 Men han svarade honom: "Jag vill icke följa med, utan jag vill gå hem till mitt land och till min släkt."

NUM 10:31 Då sade han: "Ack nej, övergiv oss icke. Du vet ju bäst var vi kunna lägra oss i öknen; bliv du därför nu vårt öga.

NUM 10:32 Om du följer med oss, skola vi låta också dig få gott av det goda som HERREN gör mot oss.

NUM 10:33 Så bröto de upp och tågade från HERRENS berg tre dagsresor. Och HERRENS förbundsark gick framför dem tre dagsresor, för att utse viloplats åt dem.

NUM 10:34 Och HERRENS molnsky svävade över dem om dagen, när de bröto upp från sitt lägerställe.

NUM 10:35 Och så ofta arken bröt upp, sade Mose: "Stå upp, HERRE; må dina fiender varda förskingrade, och må de som hata dig fly för ditt ansikte."

NUM 10:36 Och när den sattes ned, sade han: "Kom tillbaka, HERRE, till Israels ätters mångtusenden."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler