Main Index: Swedish Bible

 

Nehemiah 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

NEH 7:1 Bevakningen av Jerusalem. Förteckning på de med Serubbabel återkomna.

NEH 7:1 När nu muren var uppbyggd, satte jag in dörrarna; och dörrvaktare, sångare och leviter blevo anställda.

NEH 7:2 Och till befälhavare över Jerusalem satte jag min broder Hanani jämte Hananja, hövitsman i borgen, ty denne hölls för en pålitlig man och var gudfruktig mer än många andra.

NEH 7:3 Och jag sade till dem: "Jerusalems portar må icke öppnas, förrän solen är högt uppe; och medan vakten ännu står kvar, skall man stänga dörrarna och sätta bommarna för. Och I skolen ställa ut vakter av Jerusalems invånare, var och en på hans post, så att envar får stå framför sitt eget hus."

NEH 7:4 Och staden var vidsträckt och stor, men där fanns icke mycket folk, och husen voro icke uppbyggda.

NEH 7:5 Och min Gud ingav mig i hjärtat att jag skulle församla ädlingarna, föreståndarna och folket för att upptecknas i släktregister. Då fann jag släktförteckningen över dem som först hade dragit upp, och jag fann däri så skrivet:

NEH 7:6 "Dessa voro de män från hövdingdömet, som drogo upp ur den landsflykt och fångenskap till vilken de hade blivit bortförda av Nebukadnessar, konungen i Babel, och som vände tillbaka till Jerusalem och till Juda, var och en till sin stad,

NEH 7:7 i det att de följde med Serubbabel, Jesua, Nehemja, Asarja, Raamja, Nahamani, Mordokai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum och Baana. Detta var antalet män av Israels meniga folk:

NEH 7:8 Pareos' barn: två tusen ett hundra sjuttiotvå;

NEH 7:9 Sefatjas barn: tre hundra sjuttiotvå;

NEH 7:10 Aras barn: sex hundra femtiotvå;

NEH 7:11 Pahat-Moabs barn, av Jesuas och Joabs barn: två tusen åtta hundra aderton;

NEH 7:12 Elams barn: ett tusen två hundra femtiofyra;

NEH 7:13 Sattus barn: åtta hundra fyrtiofem;

NEH 7:14 Sackais barn: sju hundra sextio;

NEH 7:15 Binnuis barn: sex hundra fyrtioåtta;

NEH 7:16 Bebais barn: sex hundra tjuguåtta;

NEH 7:17 Asgads barn: två tusen tre hundra tjugutvå;

NEH 7:18 Adonikams barn: sex hundra sextiosju;

NEH 7:19 Bigvais barn: två tusen sextiosju;

NEH 7:20 Adins barn: sex hundra femtiofem;

NEH 7:21 Aters barn av Hiskia: nittioåtta;

NEH 7:22 Hasums barn: tre hundra tjuguåtta;

NEH 7:23 Besais barn: tre hundra tjugufyra;

NEH 7:24 Harifs barn: ett hundra tolv;

NEH 7:25 Gibeons barn: nittiofem;

NEH 7:26 männen från Bet-Lehem och Netofa: ett hundra åttioåtta;

NEH 7:27 männen från Anatot: ett hundra tjuguåtta;

NEH 7:28 männen från Bet-Asmavet: fyrtiotvå;

NEH 7:29 männen från Kirjat-Jearim, Kefira och Beerot: sju hundra fyrtiotre;

NEH 7:30 männen från Rama och Geba: sex hundra tjuguen;

NEH 7:31 männen från Mikmas: ett hundra tjugutvå;

NEH 7:32 männen från Betel och Ai: ett hundra tjugutre;

NEH 7:33 männen från det andra Nebo: femtiotvå;

NEH 7:34 den andre Elams barn: ett tusen två hundra femtiofyra;

NEH 7:35 Harims barn: tre hundra tjugu;

NEH 7:36 Jerikos barn: tre hundra fyrtiofem;

NEH 7:37 Lods, Hadids och Onos barn: sju hundra tjuguen;

NEH 7:38 Senaas barn: tre tusen nio hundra trettio.

NEH 7:39 Av prästerna: Jedajas barn av Jesuas hus: nio hundra sjuttiotre;

NEH 7:40 Immers barn: ett tusen femtiotvå;

NEH 7:41 Pashurs barn: ett tusen två hundra fyrtiosju;

NEH 7:42 Harims barn: ett tusen sjutton.

NEH 7:43 Av leviterna: Jesuas barn av Kadmiel, av Hodevas barn: sjuttiofyra;

NEH 7:44 av sångarna: Asafs barn: ett hundra fyrtioåtta;

NEH 7:45 av dörrvaktarna: Sallums barn, Aters barn, Talmons barn, Ackubs barn, Hatitas barn, Sobais barn: ett hundra trettioåtta.

NEH 7:46 Av tempelträlarna: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn,

NEH 7:47 Keros' barn, Sias barn, Padons barn,

NEH 7:48 Lebanas barn, Hagabas barn, Salmais barn,

NEH 7:49 Hanans barn, Giddels barn, Gahars barn,

NEH 7:50 Reajas barn, Resins barn, Nekodas barn,

NEH 7:51 Gassams barn, Ussas barn, Paseas barn,

NEH 7:52 Besais barn, Meunims barn, Nefusesims barn,

NEH 7:53 Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn,

NEH 7:54 Basluts barn, Mehidas barn, Harsas barn,

NEH 7:55 Barkos' barn, Siseras barn, Temas barn,

NEH 7:56 Nesias barn, Hatifas barn.

NEH 7:57 Av Salomos tjänares barn: Sotais barn, Soferets barn, Peridas barn,

NEH 7:58 Jaalas barn, Darkons barn, Giddels barn,

NEH 7:59 Sefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hassebaims barn, Amons barn.

NEH 7:60 Tempelträlarna och Salomos tjänares barn utgjorde tillsammans tre hundra nittiotvå.

NEH 7:61 Och dessa voro de som drogo åstad från Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Addon och Immer, men som icke kunde uppgiva sina familjer och sin släkt, och huruvida de voro av Israel:

NEH 7:62 Delajas barn, Tobias barn, Nekodas barn, sex hundra fyrtiotvå.

NEH 7:63 Och av prästerna: Habajas barn, Hackos' barn, Barsillais barn, hans som tog en av gileaditen Barsillais döttrar till hustru och blev uppkallad efter deras namn.

NEH 7:64 Dessa sökte efter sina släktregister, men man kunde icke finna dem; därför blevo de såsom ovärdiga uteslutna från prästadömet.

NEH 7:65 Och ståthållaren tillsade dem att de icke skulle få äta av det högheliga, förrän en präst uppstode med urim och tummim.

NEH 7:66 Hela församlingen utgjorde sammanräknad fyrtiotvå tusen tre hundra sextio,

NEH 7:67 förutom deras tjänare och tjänarinnor, som voro sju tusen tre hundra trettiosju. Och till dem hörde två hundra fyrtiofem sångare och sångerskor.

NEH 7:68 +

NEH 7:69 Och de hade fyra hundra trettiofem kameler och sex tusen sju hundra tjugu åsnor.

NEH 7:70 Och somliga bland huvudmännen för familjerna gåvo skänker till arbetet. Ståthållaren gav till kassan i guld ett tusen dariker, därtill femtio skålar och fem hundra trettio prästerliga livklädnader.

NEH 7:71 Och somliga bland huvudmännen för familjerna gåvo till arbetskassan i guld tjugu tusen dariker och i silver två tusen två hundra minor.

NEH 7:72 Och det övriga folkets gåvor utgjorde i guld tjugu tusen dariker och i silver två tusen minor, så ock sextiosju prästerliga livklädnader.

NEH 7:73 Och prästerna, leviterna, dörrvaktarna, sångarna, en del av meniga folket samt tempelträlarna, korteligen hela Israel, bosatte sig i sina städer."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler