Main Index: Swedish Bible

 

Matthew 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MT 28:1 Jesus uppstår från de döda, visar sig för de sörjande kvinnorna, uppenbarar sig i Galileen för sina lärjungar och befaller dem att såsom hans sändebud gå ut bland alla folk.

MT 28:1 När sabbaten hade gått till ända, i gryningen till första veckodagen, kommo Maria från Magdala och den andra Maria för att se graven.

MT 28:2 Då blev det en stor jordbävning; ty en Herrens ängel steg ned från himmelen och gick fram och vältrade bort stenen och satte sig på den.

MT 28:3 Och han var att skåda såsom en ljungeld, och hans kläder voro vita såsom snö.

MT 28:4 Och väktarna skälvde av förskräckelse för honom och blevo såsom döda.

MT 28:5 Men ängeln talade och sade till kvinnorna: "Varen I icke förskräckta; jag vet att I söken Jesus, den korsfäste.

MT 28:6 Han är icke här, ty han är uppstånden, såsom han hade förutsagt. Kommen hit, och sen platsen där han har legat.

MT 28:7 Och gån så åstad med hast, och sägen till hans lärjungar att han är uppstånden från de döda. Och han skall före eder gå till Galileen; där skolen I få se honom. Jag har nu sagt eder det."

MT 28:8 Och de gingo med hast bort ifrån graven, under fruktan och med stor glädje, och skyndade åstad för att omtala det för hans lärjungar.

MT 28:9 Men se, då kom Jesus emot dem och sade: "Hell eder!" Och de gingo fram och fattade om hans fötter och tillbådo honom.

MT 28:10 Då sade Jesus till dem: "Frukten icke; gån åstad och omtalen detta för mina bröder, på det att de må gå till Galileen; där skola de få se mig."

MT 28:11 Men under det att de voro på vägen, kommo några av väktarna till staden och underrättade översteprästerna om allt det som hade hänt.

MT 28:12 Då församlade sig dessa jämte de äldste; och sedan de hade fattat sitt beslut, gåvo de en ganska stor summa penningar åt krigsmännen

MT 28:13 och sade: "Så skolen I säga: 'Hans lärjungar kommo om natten och stulo bort honom, medan vi sovo.'

MT 28:14 Och om saken kommer för landshövdingens öron, så skola vi ställa honom till freds och sörja för, att I kunnen vara utan bekymmer."

MT 28:15 Och de togo emot penningarna och gjorde såsom man hade lärt dem. Och det talet utspriddes bland judarna och är gängse bland dem ännu i denna dag.

MT 28:16 Men de elva lärjungarna begåvo sig till det berg i Galileen, dit Jesus hade bjudit dem att gå.

MT 28:17 Och när de fingo se honom, tillbådo de honom. Dock funnos några som tvivlade.

MT 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Mig är given all makt i himmelen och på jorden.

MT 28:19 Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,

MT 28:20 lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler