Main Index: Swedish Bible

 

Matthew 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MT 26:1 Jesus förutsäger sitt lidande. Översteprästerna och de äldste besluta att gripa och döda honom. Han smörjes i Betania, förrådes av Judas, håller påskmåltid med lärjungarna, instiftar nattvarden, beder i Getsemane, gripes, förhöres inför Stora rådet, förnekas av Petrus.

MT 26:1 När nu Jesus hade talat allt detta till slut, sade han till sina lärjungar:

MT 26:2 "I veten att det två dagar härefter är påsk; då skall Människosonen bliva förrådd och utlämnad till att korsfästas."

MT 26:3 Därefter församlade sig översteprästerna och folkets äldste hos översteprästen, som hette Kaifas, i hans hus,

MT 26:4 och rådslogo om att låta gripa Jesus med list och döda honom.

MT 26:5 Men de sade: "Icke under högtiden, för att ej oroligheter skola uppstå bland folket."

MT 26:6 Men när Jesus var i Betania, i Simon den spetälskes hus,

MT 26:7 framträdde till honom en kvinna som hade med sig en alabasterflaska med dyrbar smörjelse; denna göt hon ut över hans huvud, där han låg till bords.

MT 26:8 Då lärjungarna sågo detta, blevo de misslynta och sade: "Varför skulle detta förspillas?

MT 26:9 Man hade ju kunnat sälja det för mycket penningar och giva dessa åt de fattiga."

MT 26:10 När Jesus märkte detta, sade han till dem: "Varför oroen I kvinnan? Det är en god gärning som hon har gjort mot mig.

MT 26:11 De fattiga haven I ju alltid ibland eder, men mig haven I icke alltid.

MT 26:12 När hon göt ut denna smörjelse på min kropp, gjorde hon det såsom en tillredelse till min begravning.

MT 26:13 Sannerligen säger jag eder: Varhelst i hela världen detta evangelium bliver predikat, där skall ock det som hon nu har gjort bliva omtalat, henne till åminnelse."

MT 26:14 Därefter gick en av de tolv, den som hette Judas Iskariot, bort till översteprästerna

MT 26:15 och sade: "Vad viljen I giva mig för att jag skall överlämna honom åt eder?" Då vägde de upp åt honom trettio silverpenningar*.

MT 26:16 Och från den stunden sökte han efter lägligt tillfälle att förråda honom.

MT 26:17 Men på första dagen i det osyrade brödets högtid trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Var vill du att vi skola reda till åt dig att äta påskalammet?"

MT 26:18 Han svarade: "Gån in i staden till den och den och sägen till honom: 'Mästaren låter säga: Min tid är nära; hos dig vill jag hålla påskhögtid med mina lärjungar.'"

MT 26:19 Och lärjungarna gjorde såsom Jesus hade befallt dem och redde till påskalammet.

MT 26:20 När det nu hade blivit afton, lade han sig till bords med de tolv.

MT 26:21 Och medan de åto, sade han: "Sannerligen säger jag eder: En av eder skall förråda mig."

MT 26:22 Då blevo de mycket bedrövade och begynte fråga honom, var efter annan: "Icke är det väl jag, Herre?"

MT 26:23 Då svarade han och sade: "Den som jämte mig nu doppade handen i fatet, han skall förråda mig.

MT 26:24 Människosonen skall gå bort, såsom det är skrivet om honom; men ve den människa genom vilken Människosonen bliver förrådd! Det hade varit bättre för den människan, om hon icke hade blivit född."

MT 26:25 Judas, han som förrådde honom, tog då till orda och frågade: "Rabbi, icke är det väl jag?" Han svarade honom: "Du har själv sagt det."

MT 26:26 Medan de nu åto, tog Jesus ett bröd och välsignade det och bröt det och gav åt lärjungarna och sade: "Tagen och äten; detta är min lekamen."

MT 26:27 Och han tog en kalk och tackade Gud och gav åt dem och sade: "Dricken härav alla;

MT 26:28 ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som varder utgjutet för många till syndernas förlåtelse.

MT 26:29 Och jag säger eder: Härefter skall jag icke mer dricka av det som kommer från vinträd, förrän på den dag då jag dricker det nytt med eder i min Faders rike."

MT 26:30 När de sedan hade sjungit lovsången, gingo de ut till Oljeberget.

MT 26:31 Då sade Jesus till dem: "I denna natt skolen I alla komma på fall för min skull, ty det är skrivet: 'Jag skall slå herden, och fåren i hjorden skola förskingras.'

MT 26:32 Men efter min uppståndelse skall jag före eder gå till Galileen."

MT 26:33 Då svarade Petrus och sade till honom: "Om än alla andra komma på fall för din skull, så skall dock jag aldrig komma på fall."

MT 26:34 Jesus sade till honom: "Sannerligen säger jag dig: I denna natt, förrän hanen har galit, skall du tre gånger förneka mig."

MT 26:35 Petrus svarade honom: "Om jag än måste dö med dig, så skall jag dock förvisso icke förneka dig." Sammalunda sade ock alla de andra lärjungarna.

MT 26:36 Därefter kom Jesus med dem till ett ställe som hette Getsemane. Och han sade till lärjungarna: "Bliven kvar här, medan jag går dit bort och beder."

MT 26:37 Och han tog med sig Petrus och Sebedeus' två söner; och han begynte bedrövas och ängslas.

MT 26:38 Då sade han till dem: "Min själ är djupt bedrövad, ända till döds; stannen kvar här och vaken med mig."

MT 26:39 Därefter gick han litet längre bort och föll ned på sitt ansikte och bad och sade: "Min Fader, om det är möjligt, så gånge denna kalk ifrån mig. Dock icke såsom jag vill, utan såsom du vill!"

MT 26:40 Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och fann dem sovande. Då sade han till Petrus: "Så litet förmådden I då vaka en kort stund med mig!

MT 26:41 Vaken, och bedjen att I icke mån komma i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt."

MT 26:42 Åter gick han bort, för andra gången, och bad och sade: "Min Fader, om detta icke kan gå ifrån mig, utan jag måste dricka denna kalk, så ske din vilja."

MT 26:43 När han sedan kom tillbaka, fann han dem åter sovande, ty deras ögon voro förtyngda.

MT 26:44 Då lät han dem vara och gick åter bort och bad, för tredje gången, och sade återigen samma ord.

MT 26:45 Därefter kom han tillbaka till lärjungarna och sade till dem: "Ja, I soven ännu alltjämt och vilen eder! Se, stunden är nära då Människosonen skall bliva överlämnad i syndares händer.

MT 26:46 Stån upp, låt oss gå; se, den är nära, som förråder mig."

MT 26:47 Och se, medan han ännu talade, kom Judas, en av de tolv, och jämte honom en stor folkskara, med svärd och stavar, utsänd från översteprästerna och folkets äldste.

MT 26:48 Men förrädaren hade givit dem ett tecken; han hade sagt: "Den som jag kysser, den är det; honom skolen I gripa."

MT 26:49 Och han trädde nu strax fram till Jesus och sade: "Hell dig, rabbi!" och kysste honom häftigt.

MT 26:50 Jesus sade till honom: "Min vän, gör vad du är här för att göra." Då stego de fram och grepo Jesus och togo honom fången.

MT 26:51 Men en av dem som voro med Jesus förde handen till sitt svärd och drog ut det och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom örat.

MT 26:52 Då sade Jesus till honom: "Stick ditt svärd tillbaka i skidan: ty alla som taga till svärd skola förgöras genom svärd.

MT 26:53 Eller menar du att jag icke kunde utbedja mig av min Fader, att han nu sände till min tjänst mer än tolv legioner änglar?

MT 26:54 Men huru bleve då skrifterna fullbordade, som säga att så måste ske?"

MT 26:55 I samma stund sade Jesus till folkskaran: "Såsom mot en rövare haven I gått ut med svärd och stavar för att fasttaga mig. Var dag har jag suttit i helgedomen och undervisat, utan att I haven gripit mig.

MT 26:56 Men allt detta har skett, för att profeternas skrifter skola fullbordas." Då övergåvo alla lärjungarna honom och flydde.

MT 26:57 Men de som hade gripit Jesus förde honom bort till översteprästen Kaifas, hos vilken de skriftlärde och de äldste hade församlat sig.

MT 26:58 Och Petrus följde honom på avstånd ända till översteprästens gård; där gick han in och satte sig bland rättstjänarna för att se vad slutet skulle bliva.

MT 26:59 Och översteprästerna och hela Stora rådet sökte efter något falskt vittnesbörd mot Jesus, för att kunna döda honom;

MT 26:60 men fastän många falska vittnen trädde fram, funno de likväl intet. Slutligen trädde dock två män fram

MT 26:61 och sade: "Denne har sagt: 'Jag kan bryta ned Guds tempel och på tre dagar bygga upp det igen.'"

MT 26:62 Då stod översteprästen upp och sade till honom: "Svarar du intet? Huru är det med det som dessa vittna mot dig?"

MT 26:63 Men Jesus teg. Då sade översteprästen till honom: "Jag besvär dig vid den levande Guden, att du säger oss om du är Messias, Guds Son."

MT 26:64 Jesus svarade honom: "Du har själv sagt det. Men jag säger eder: Härefter skolen I få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himmelens skyar."

MT 26:65 Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: "Han har hädat. Vad behöva vi mer några vittnen? I haven nu hört hädelsen.

MT 26:66 Vad synes eder?" De svarade och sade: "Han är skyldig till döden."

MT 26:67 Därefter spottade man honom i ansiktet och slog honom på kinderna, den ene med knytnäven, den andre med flata handen,

MT 26:68 och sade: "Profetera för oss, Messias: vem var det som slog dig?"

MT 26:69 Men Petrus satt utanför på gården. Då kom en tjänstekvinna fram till honom och sade: "Också du var med Jesus från Galileen."

MT 26:70 Men han nekade inför alla och sade: "Jag förstår icke vad du menar."

MT 26:71 När han sedan hade kommit ut i porten, fick en annan kvinna se honom och sade till dem som voro där: "Denne var med Jesus från Nasaret."

MT 26:72 Åter nekade han med en ed och sade: "Jag känner icke den mannen."

MT 26:73 Litet därefter kommo de kringstående fram och sade till Petrus: "Förvisso är också du en av dem; redan ditt uttal röjer dig ju."

MT 26:74 Då begynte han förbanna sig och svärja: "Jag känner icke den mannen." Och i detsamma gol hanen.

MT 26:75 Då kom Petrus ihåg Jesu ord, huru han hade sagt: "Förrän hanen gal, skall du tre gånger förneka mig." Och han gick ut och grät bitterligen.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler