Main Index: Swedish Bible

 

Matthew 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MT 25:1 Jesus framställer liknelserna om de tio jungfrurna och om de anförtrodda punden, talar om Människosonens dom över folken.

MT 25:1 "Då skall det vara med himmelriket, såsom när tio jungfrur togo sina lampor och gingo ut för att möta brudgummen.

MT 25:2 Men fem av dem voro oförståndiga, och fem voro förståndiga.

MT 25:3 De oförståndiga togo väl sina lampor, men togo ingen olja med sig.

MT 25:4 De förståndiga åter togo olja i sina kärl, tillika med lamporna.

MT 25:5 Då nu brudgummen dröjde, blevo de alla sömniga och somnade.

MT 25:6 Men vid midnattstiden ljöd ett anskri: 'Se brudgummen kommer! Gån ut och möten honom.'

MT 25:7 Då stodo alla jungfrurna upp och redde till sina lampor.

MT 25:8 Och de oförståndiga sade till de förståndiga: 'Given oss av eder olja, ty våra lampor slockna.'

MT 25:9 Men de förståndiga svarade och sade: 'Nej, den skulle ingalunda räcka till för både oss och eder. Gån hellre bort till dem som sälja, och köpen åt eder.'

MT 25:10 Men när de gingo bort för att köpa, kom brudgummen, och de som voro redo gingo in med honom till bröllopet, och dörren stängdes igen.

MT 25:11 Omsider kommo ock de andra jungfrurna och sade: 'Herre, herre, låt upp för oss.'

MT 25:12 Men han svarade och sade: 'Sannerligen säger jag eder: Jag känner eder icke.'

MT 25:13 Vaken fördenskull; ty I veten icke dagen, ej heller stunden.

MT 25:14 Ty det skall ske, likasom när en man som ville fara utrikes kallade till sig sina tjänare och överlämnade åt dem sina ägodelar;

MT 25:15 åt en gav han fem pund*, åt en annan två och åt en tredje ett pund, åt var och en efter hans förmåga, och for utrikes.

MT 25:16 Strax gick då den som hade fått de fem punden bort och förvaltade dem så, att han med dem vann andra fem pund.

MT 25:17 Den som hade fått de två punden vann på samma sätt andra två.

MT 25:18 Men den som hade fått ett pund gick bort och grävde en grop i jorden och gömde där sin herres penningar.

MT 25:19 En lång tid därefter kom tjänarnas herre hem och höll räkenskap med dem.

MT 25:20 Då trädde den fram, som hade fått de fem punden, och bar fram andra fem pund och sade: 'Herre, du överlämnade åt mig fem pund; se, andra fem pund har jag vunnit.'

MT 25:21 Hans herre svarade honom: 'Rätt så, du gode och trogne tjänare! När du var satt över det som ringa är, var du trogen; jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje.'

MT 25:22 Så trädde ock den fram, som hade fått de två punden, och sade: 'Herre, du överlämnade åt mig två pund; se, andra två pund har jag vunnit.'

MT 25:23 Hans herre svarade honom: 'Rätt så, du gode och trogne tjänare! När du var satt över det som ringa är, var du trogen; jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje.'

MT 25:24 Sedan trädde ock den fram, som hade fått ett pund, och sade: 'Herre, jag hade lärt känna dig såsom en sträng man, som vill skörda, där du icke har sått, och inbärga, där du icke har utstrött;

MT 25:25 och av fruktan för dig gick jag bort och gömde ditt pund i jorden. Se här har du vad dig tillhör.'

MT 25:26 Då svarade hans herre och sade till honom: 'Du onde och late tjänare, du visste att jag vill skörda, där jag icke har sått, och inbärga, där jag icke har utstrött?

MT 25:27 Då borde du också hava satt in mina penningar i en bank, så att jag hade fått igen mitt med ränta, när jag kom hem.

MT 25:28 Tagen därför ifrån honom hans pund, och given det åt den som har de tio punden.

MT 25:29 Ty var och en som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.

MT 25:30 Och kasten den oduglige tjänaren ut i mörkret härutanför.' Där skall vara gråt och tandagnisslan.

MT 25:31 Men när Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron.

MT 25:32 Och inför honom skola församlas alla folk och han skall skilja dem från varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna.

MT 25:33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra.

MT 25:34 Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: 'Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse.

MT 25:35 Ty jag var hungrig, och I gåven mig att äta; jag var törstig, och I gåven mig att dricka; jag var husvill, och I gåven mig härbärge,

MT 25:36 naken, och I klädden mig; jag var sjuk, och I besökten mig; jag var i fängelse, och I kommen till mig.'

MT 25:37 Då skola de rättfärdiga svara honom och säga: 'Herre, när sågo vi dig hungrig och gåvo dig mat, eller törstig och gåvo dig att dricka?

MT 25:38 Och när sågo vi dig husvill och gåvo dig härbärge, eller naken och klädde dig?

MT 25:39 Och när sågo vi dig sjuk eller i fängelse och kommo till dig?'

MT 25:40 Då skall Konungen svara och säga till dem: 'Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig.'

MT 25:41 Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: 'Gån bort ifrån mig, I förbannade*, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar.

MT 25:42 Ty jag var hungrig, och I gåven mig icke att äta; jag var törstig, och I gåven mig icke att dricka;

MT 25:43 jag var husvill, och I gåven mig icke härbärge, naken, och I klädden mig icke, sjuk och i fängelse, och I besökten mig icke.'

MT 25:44 Då skola också de svara och säga: 'Herre, när sågo vi dig hungrig eller törstig eller husvill eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig icke?'

MT 25:45 Då skall han svara dem och säga: 'Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I icke haven gjort mot en av dessa minsta, det haven I ej heller gjort mot mig.'

MT 25:46 Och dessa skola då då bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler