Main Index: Swedish Bible

 

Matthew 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MT 15:1 Jesus bestraffar fariséernas skrymtaktiga nit, bönhör en kananeisk kvinna, botar många sjuka, bespisar fyra tusen män.

MT 15:1 Härefter kommo fariséer och skriftlärde från Jerusalem till Jesus och sade:

MT 15:2 "Varför överträda dina lärjungar de äldstes stadgar? De två ju icke sina händer, när de skola äta."

MT 15:3 Men han svarade och sade till dem: "Varför överträden I själva Guds bud, för edra stadgars skull?

MT 15:4 Gud har ju sagt: 'Hedra din fader och din moder' och: 'Den som smädar sin fader eller sin moder, han skall döden dö.'

MT 15:5 Men I sägen, att om någon säger till sin fader eller sin moder: 'Vad du av mig kunde hava fått till hjälp, det giver jag i stället såsom offergåva', då behöver han alls icke hedra sin fader eller sin moder.

MT 15:6 I haven så gjort Guds budord om intet, för edra stadgars skull.

MT 15:7 I skrymtare, rätt profeterade Esaias om eder, när han sade:

MT 15:8 'Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan äro långt ifrån mig;

MT 15:9 och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud.'"

MT 15:10 Och han kallade folket till sig och sade till dem: "Hören och förstån.

MT 15:11 Icke vad som går in i munnen orenar människan, men vad som går ut ifrån munnen, det orenar människan."

MT 15:12 Då trädde hans lärjungar fram och sade till honom: "Vet du, att när fariséerna hörde det du nu sade, var det för dem en stötesten?"

MT 15:13 Men han svarade och sade: "Var planta som min himmelske Fader icke har planterat skall ryckas upp med rötterna.

MT 15:14 Frågen icke efter dem. De äro blinda ledare; och om en blind leder en blind, så falla de båda i gropen."

MT 15:15 Då tog Petrus till orda och sade till honom: "Uttyd för oss detta bildliga tal."

MT 15:16 Han sade: "Ären då också I ännu utan förstånd?

MT 15:17 Insen I icke att allt som går in i munnen, det går ned i buken och har sin naturliga utgång?

MT 15:18 Men vad som går ut ifrån munnen, det kommer från hjärtat, och det är detta som orenar människan.

MT 15:19 Ty från hjärtat komma onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, tjuveri, falskt vittnesbörd, hädelse.

MT 15:20 Det är detta som orenar människan; men att äta med otvagna händer, det orenar icke människan."

MT 15:21 Och Jesus begav sig bort därifrån och drog sig undan till trakten av Tyrus och Sidon.

MT 15:22 Då kom en kananeisk kvinna från det området och ropade och sade: "Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en ond ande."

MT 15:23 Men han svarade henne icke ett ord. Då trädde hans lärjungar fram och bådo honom och sade: "Giv henne besked; hon förföljer oss ju med sitt ropande."

MT 15:24 Han svarade och sade: "Jag är icke utsänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus."

MT 15:25 Men hon kom fram och föll ned för honom och sade: "Herre, hjälp mig."

MT 15:26 Då svarade han och sade: "Det är otillbörligt att taga brödet från barnen och kasta det åt hundarna."

MT 15:27 Hon sade: "Ja, Herre. Också äta ju hundarna allenast av de smulor som falla ifrån deras herrars bord."

MT 15:28 Då svarade Jesus och sade till henne: "O kvinna, din tro är stor. Ske dig såsom du vill." Och hennes dotter var frisk ifrån den stunden.

MT 15:29 Men Jesus gick därifrån vidare och kom till Galileiska sjön. Och han gick upp på berget och satte sig där.

MT 15:30 Då kom mycket folk till honom, och de hade med sig halta, blinda, dövstumma, lytta och många andra; dem lade de ned för hans fötter, och han botade dem,

MT 15:31 så att folket förundrade sig, när de funno dövstumma tala, lytta vara friska och färdiga, halta gå och blinda se. Och man prisade Israels Gud.

MT 15:32 Och Jesus kallade sina lärjungar till sig och sade: "Jag ömkar mig över folket, ty det är redan tre dagar som de hava dröjt kvar hos mig, och de hava intet att äta; och jag vill icke låta dem gå ifrån mig fastande, för att de icke skola uppgivas på vägen."

MT 15:33 Då sade lärjungarna till honom: "Varifrån skola vi här, i en öken, få så mycket bröd, att vi kunna mätta så mycket folk?"

MT 15:34 Jesus frågade dem: "Huru många bröd haven I?" De svarade: "Sju, och därtill några få småfiskar."

MT 15:35 Då tillsade han folket att lägra sig på marken.

MT 15:36 Och han tog de sju bröden, så ock fiskarna, och tackade Gud och bröt bröden och gav åt lärjungarna, och lärjungarna gåvo åt folket.

MT 15:37 Så åto de alla och blevo mätta. Och de överblivna styckena samlade man sedan upp, sju korgar fulla.

MT 15:38 Men de som hade ätit voro fyra tusen män, förutom kvinnor och barn.

MT 15:39 Sedan lät han folket skiljas åt och steg i båten och for till Magadans område.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler