Main Index: Swedish Bible

 

Matthew 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

MT 1:1 Jesu släkttavla. Hans födelse och hans namn.

MT 1:1 Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla.

MT 1:2 Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder;

MT 1:3 Judas födde Fares och Sara med Tamar, Fares födde Esrom, Esrom födde Aram;

MT 1:4 Aram födde Aminadab, Aminadab födde Naasson, Naasson födde Salmon;

MT 1:5 Salmon födde Boes med Rakab, Boes födde Jobed med Rut, Jobed födde Jessai;

MT 1:6 Jessai födde David, konungen, David födde Salomo med Urias' hustru;

MT 1:7 Salomo födde Roboam, Roboam födde Abia. Abia födde Asaf;

MT 1:8 Asaf födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Osias;

MT 1:9 Osias födde Joatam, Joatam födde Akas, Akas födde Esekias;

MT 1:10 Esekias födde Manasses, Manasses födde Amos, Amos födde Josias;

MT 1:11 Josias födde Jekonias och hans bröder, vid den tid då folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien.

MT 1:12 Sedan folket hade blivit bortfört i fångenskap till Babylonien, födde Jekonias Salatiel, Salatiel födde Sorobabel;

MT 1:13 Sorobabel födde Abiud, Abiud födde Eljakim, Eljakim födde Asor;

MT 1:14 Asor födde Sadok, Sadok födde Akim, Akim födde Eliud;

MT 1:15 Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob;

MT 1:16 Jakob födde Josef, Marias man, och av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.

MT 1:17 Så utgöra släktlederna från Abraham intill David tillsammans fjorton leder, och från David intill dess att folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien fjorton leder, och från det att folket blev bortfört i fångenskap till Babylonien intill Kristus fjorton leder.

MT 1:18 Med Jesu Kristi födelse gick det så till. Sedan Maria, hans moder, hade blivit trolovad med Josef, befanns hon, förrän de kommo tillsammans, vara havande av helig ande.

MT 1:19 Nu var Josef, hennes man, en rättsinnig man och ville icke utsätta henne for vanära; därför beslöt han att hemligen skilja sig från henne.

MT 1:20 Men när han hade fått detta i sinnet, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel för honom och sade: "Josef, Davids son, frukta icke att taga till dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i henne är av helig ande.

MT 1:21 Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus*, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder."

MT 1:22 Allt detta har skett, för att det skulle fullbordas, som var sagt av Herren genom profeten som sade:

MT 1:23 "Se, jungfrun skall bliva havande och föda en son, och man skall giva honom namnet Emmanuel" (det betyder Gud med oss).

MT 1:24 När Josef hade vaknat upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt honom och tog sin hustru till sig.

MT 1:25 Och han kände henne icke, förrän hon hade fött en son; och honom gav han namnet Jesus.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler