Main Index: Swedish Bible

 

Luke 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

LK 2:1 Jesus födes i Betlehem, omskäres och frambäres i Jerusalems helgedom, besöker vid tolv års ålder Jerusalem, sitter i helgedomen och hör på lärarna och frågar dem.

LK 2:1 Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.

LK 2:2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var landshövding över Syrien.

LK 2:3 Då färdades alla var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig.

LK 2:4 Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen,

LK 2:5 för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande.

LK 2:6 Medan de voro där, hände sig att tiden var inne, då hon skulle föda.

LK 2:7 Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.

LK 2:8 I samma nejd voro då några herdar ute på marken och höllo vakt om natten över sin hjord.

LK 2:9 Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet kringstrålade dem; och de blevo mycket förskräckta.

LK 2:10 Men ängeln sade till dem: "Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket.

LK 2:11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren.

LK 2:12 Och detta skall för eder vara tecknet: I skolen finna ett nyfött barn, som ligger lindat i en krubba."

LK 2:13 I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaran, och de lovade Gud och sade:

LK 2:14 "Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!"

LK 2:15 När så änglarna hade farit ifrån herdarna upp i himmelen, sade dessa till varandra: "Låt oss nu gå till Betlehem och se det som där har skett, och som Herren har kungjort för oss."

LK 2:16 Och de skyndade åstad dit och funno Maria och Josef, och barnet som låg i krubban.

LK 2:17 Och när de hade sett det, omtalade de vad som hade blivit sagt till dem om detta barn.

LK 2:18 Och alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem.

LK 2:19 Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta.

LK 2:20 Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade fått höra och se, alldeles såsom det blivit dem sagt.

LK 2:21 När sedan åtta dagar hade gått till ända och han skulle omskäras, gavs honom namnet Jesus, det namn som hade blivit nämnt av ängeln, förrän han blev avlad i sin moders liv.

LK 2:22 Och när deras reningsdagar hade gått till ända, de som voro föreskrivna i Moses' lag, förde de honom upp till Jerusalem för att bära honom fram inför Herren,

LK 2:23 enligt den föreskriften i Herrens lag, att "allt mankön som öppnar moderlivet skall räknas såsom helgat åt Herren",

LK 2:24 så ock för att offra "ett par duvor eller två unga turturduvor", såsom stadgat var i Herrens lag.

LK 2:25 I Jerusalem levde då en man, vid namn Simeon, en rättfärdig och from man, som väntade på Israels tröst; och helig ande var över honom.

LK 2:26 Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han icke skulle se döden, förrän han hade fått se Herrens Smorde.

LK 2:27 Han kom nu genom Andens tillskyndelse till helgedomen. Och när föräldrarna buro in barnet Jesus, för att så göra med honom som sed var efter lagen,

LK 2:28 då tog också han honom i sin famn och lovade Gud och sade:

LK 2:29 "Herre, nu låter du din tjänare fara hädan i frid, efter ditt ord,

LK 2:30 ty mina ögon hava sett din frälsning,

LK 2:31 vilken du har berett till att skådas av alla folk:

LK 2:32 ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna, och en härlighet som skall givas åt ditt folk Israel."

LK 2:33 Och hans fader och moder förundrade sig över det som sades om honom.

LK 2:34 Och Simeon välsignade dem och sade till Maria, hans moder: "Se, denne är satt till fall eller upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som skall bliva motsagt.

LK 2:35 Ja, också genom din själ skall ett svärd gå. Så skola många hjärtans tankar bliva uppenbara."

LK 2:36 Där fanns ock en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. Hon var kommen till hög ålder; i sju år hade hon levat med sin man, från den tid då hon var jungfru,

LK 2:37 och hon var nu änka, åttiofyra år gammal. Och hon lämnade aldrig helgedomen, utan tjänade där Gud med fastor och böner, natt och dag.

LK 2:38 Hon kom också i samma stund tillstädes och prisade Gud och talade om honom till alla dem som väntade på förlossning för Jerusalem.

LK 2:39 Och när de hade fullgjort allt som var stadgat i Herrens lag, vände de tillbaka till sin stad, Nasaret i Galileen.

LK 2:40 Men barnet växte upp och blev allt starkare och uppfylldes av vishet; och Guds nåd var över honom.

LK 2:41 Nu plägade hans föräldrar årligen vid påskhögtiden begiva sig till Jerusalem.

LK 2:42 När han var tolv år gammal, gingo de också dit upp, såsom sed var vid högtiden.

LK 2:43 Men när de hade varit med om alla högtidsdagarna och vände hem igen, stannade gossen Jesus kvar i Jerusalem, utan att hans föräldrar lade märke därtill.

LK 2:44 De menade att han var med i ressällskapet och vandrade så en dagsled och sökte efter honom bland fränder och vänner.

LK 2:45 När de då icke funno honom, vände de tillbaka till Jerusalem och sökte efter honom.

LK 2:46 Och efter tre dagar funno de honom i helgedomen, där han satt mitt ibland lärarna och hörde på dem och frågade dem;

LK 2:47 och alla som hörde honom blevo uppfyllda av häpnad över hans förstånd och hans svar.

LK 2:48 När de nu fingo se honom där, förundrade de sig högeligen; och hans moder sade till honom: "Min son, varför gjorde du oss detta? Se, din fader och jag hava sökt efter dig med stor oro."

LK 2:49 Då sade han till dem: "Varför behövden I söka efter mig? Vissten I då icke att jag bör vara där min Fader bor?"

LK 2:50 Men de förstodo icke det som han talade till dem.

LK 2:51 Så följde han med dem och kom ned till Nasaret; och han var dem underdånig. Och hans moder gömde allt detta i sitt hjärta.

LK 2:52 Och Jesus växte till i ålder och vishet och nåd inför Gud och människor*.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler