Main Index: Swedish Bible

 

Joshua 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

JOSH 15:1 Juda stams gränser och städer.

JOSH 15:1 Juda barns stam fick, efter sina släkter, sin lott söderut intill Edoms gräns, intill öknen Sin, längst ned i söder.

JOSH 15:2 Och deras södra gräns begynte vid ändan av Salthavet, vid dess sydligaste vik,

JOSH 15:3 gick vidare söder om Skorpionhöjden och fram till Sin, drog sig så upp söder om Kades-Barnea, gick därefter framom Hesron och drog sig upp till Addar samt böjde sig sedan mot Karka.

JOSH 15:4 Vidare gick den fram till Asmon och därifrån ut till Egyptens bäck; sedan gick gränsen ut vid havet. "Detta", sade han, "skall vara eder gräns i söder."

JOSH 15:5 Gränsen i öster var Salthavet ända till Jordans utlopp. Och gränsen på norra sidan begynte vid den vik av detta hav, där Jordan har sitt utlopp.

JOSH 15:6 Därifrån drog sig gränsen upp mot Bet-Hogla och gick fram norr om Bet-Haaraba; vidare drog sig gränsen upp till Bohans, Rubens sons, sten.

JOSH 15:7 Därefter drog sig gränsen upp till Debir från Akors dal i nordlig riktning mot det Gilgal som ligger mitt emot Adummimshöjden, söder om bäcken; sedan gick gränsen fram till Semeskällans vatten och så ut till Rogelskällan.

JOSH 15:8 Vidare drog sig gränsen uppåt Hinnoms sons dal, söder om Jebus' höjd, det är Jerusalem; därefter drog sig gränsen upp till toppen av det berg som ligger gent emot Hinnomsdalen, västerut, i norra ändan av Refaimsdalen.

JOSH 15:9 Och från toppen av detta berg drog sig gränsen fram till Neftoavattnets källa och vidare till städerna i Efrons bergsbygd; sedan drog sig gränsen till Baala, det är Kirjat-Jearim.

JOSH 15:10 Och från Baala böjde sig gränsen åt väster mot Seirs bergsbygd och gick fram till Jearims bergshöjd, det är Kesalon, norr om denna, och gick så ned till Bet-Semes och framom Timna.

JOSH 15:11 Vidare gick gränsen till Ekrons höjd, norrut; därefter drog sig gränsen till Sickeron, gick så framom berget Baala och därifrån ut till Jabneel; sedan gick gränsen ut vid havet.

JOSH 15:12 Och gränsen i väster följde Stora havet; det utgjorde gränsen. Dessa voro Juda barns gränser runt omkring, efter deras släkter.

JOSH 15:13 Men åt Kaleb, Jefunnes son, gavs, efter HERRENS befallning till Josua, en särskild del bland Juda barn, nämligen Arbas, Anaks faders, stad, det är Hebron.

JOSH 15:14 Och Kaleb fördrev därifrån Anaks tre söner, Sesai, Ahiman och Talmai, Anaks avkomlingar.

JOSH 15:15 Därifrån drog han upp mot Debirs invånare. Men Debir hette fordom Kirjat-Sefer.

JOSH 15:16 Och Kaleb sade: "Åt den som angriper Kirjat-Sefer och intager det vill jag giva min dotter Aksa till hustru."

JOSH 15:17 När då Otniel, son till Kenas, Kalebs broder, intog det, gav han honom sin dotter Aksa till hustru.

JOSH 15:18 Och när hon kom till honom, intalade hon honom att begära ett stycke åkermark av hennes fader; och hon steg hastigt ned från åsnan. Då sade Kaleb till henne: "Vad önskar du?"

JOSH 15:19 Hon sade: "Giv mig en avskedsskänk; eftersom du har gift bort mig till det torra Sydlandet, må du giva mig vattenkällor." Då gav han henne Illiotkällorna och Tatiotkällorna.

JOSH 15:20 Detta var nu Juda barns stams arvedel, efter deras släkter.

JOSH 15:21 Och de städer som lågo ytterst i Juda barns stam, mot Edoms gräns, i Sydlandet, voro: Kabseel, Eder, Jagur,

JOSH 15:22 Kina, Dimona, Adada,

JOSH 15:23 Kedes, Hasor och Jitnan,

JOSH 15:24 Sif, Telem, Bealot,

JOSH 15:25 Hasor-Hadatta, Keriot, Hesron, det är Hasor,

JOSH 15:26 Amam, Sema, Molada,

JOSH 15:27 Hasar-Gadda, Hesmon, Bet-Pelet,

JOSH 15:28 Hasar-Sual, Beer-Seba och Bisjotja,

JOSH 15:29 Baala, Ijim, Esem,

JOSH 15:30 Eltolad, Kesil, Horma,

JOSH 15:31 Siklag, Madmanna, Sansanna,

JOSH 15:32 Lebaot, Silhim, Ain och Rimmon -- tillsammans tjugunio städer med sina byar.

JOSH 15:33 I Låglandet: Estaol, Sorga, Asna,

JOSH 15:34 Sanoa och En-Gannim, Tappua och Enam,

JOSH 15:35 Jarmut och Adullam, Soko och Aseka,

JOSH 15:36 Saaraim, Aditaim, Gedera och Gederotaim -- fjorton städer med sina byar;

JOSH 15:37 Senan, Hadasa, Migdal-Gad,

JOSH 15:38 Dilean, Mispe, Jokteel,

JOSH 15:39 Lakis, Boskat, Eglon,

JOSH 15:40 Kabbon, Lamas, Kitlis,

JOSH 15:41 Gederot, Bet-Dagon, Naama och Mackeda -- sexton städer med sina byar;

JOSH 15:42 Libna, Eter, Asan,

JOSH 15:43 Jifta, Asna, Nesib,

JOSH 15:44 Kegila, Aksib och Maresa -- nio städer med sina byar;

JOSH 15:45 Ekron med underlydande städer och byar;

JOSH 15:46 från Ekron till havet allt vad som ligger på sidan om Asdod samt dithörande byar;

JOSH 15:47 vidare Asdod med underlydande städer och byar, Gasa med underlydande städer och byar ända till Egyptens bäck och fram till Stora havet, som utgjorde gränsen.

JOSH 15:48 Och i Bergsbygden: Samir, Jattir, Soko,

JOSH 15:49 Danna, Kirjat-Sanna, det är Debir,

JOSH 15:50 Anab, Estemo, Anim,

JOSH 15:51 Gosen, Holon och Gilo -- elva städer med sina byar;

JOSH 15:52 Arab, Ruma, Esean,

JOSH 15:53 Janum, Bet-Tappua, Afeka,

JOSH 15:54 Humta, Kirjat-Arba, det är Hebron, och Sior -- nio städer med sina byar;

JOSH 15:55 Maon, Karmel, Sif, Juta,

JOSH 15:56 Jisreel, Jokdeam och Sanoa,

JOSH 15:57 Kain, Gibea och Timna -- tio städer med sina byar;

JOSH 15:58 Halhul, Bet-Sur, Gedor,

JOSH 15:59 Maarat, Bet-Anot och Eltekon -- sex städer med sina byar;

JOSH 15:60 Kirjat-Baal, det är Kirjat-Jearim, och Rabba -- två städer med sina byar;

JOSH 15:61 I Öknen: Bet-Haaraba, Middin, Sekaka,

JOSH 15:62 Nibsan, Ir-Hammela och En-Gedi -- sex städer med sina byar.

JOSH 15:63 Men jebuséerna, som bodde i Jerusalem, kunde Juda barn icke fördriva; därför bodde ock jebuséerna kvar bland Juda barn i Jerusalem, såsom de göra ännu i dag.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler