Main Index: Swedish Bible

 

Joshua 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

JOSH 12:1 De besegrade konungarna uppräknas.

JOSH 12:1 Dessa voro de konungar i landet, som Israels barn slogo, och vilkas land de togo i besittning på andra sidan Jordan, på östra sidan, landet från bäcken Arnon ända till berget Hermon, så ock hela Hedmarken på östra sidan:

JOSH 12:2 Sihon, amoréernas konung, som bodde i Hesbon och rådde över landet Aroer vid bäcken Arnons strand och från dalens mitt, samt över ena hälften av Gilead ända till bäcken Jabbok, som är Ammons barns gräns,

JOSH 12:3 ävensom över Hedmarken ända upp till Kinarotsjön, på östra sidan, och ända ned till Hedmarkshavet, Salthavet, på östra sidan, åt Bet-Hajesimot till, och längre söderut till trakten nedanför Pisgas sluttningar.

JOSH 12:4 Vidare intogo de Ogs område, konungens i Basan, vilken var en av de sista rafaéerna och bodde i Astarot och Edrei.

JOSH 12:5 Han rådde över Hermons bergsbygd och över Salka och hela Basan ända till gesuréernas och maakatéernas område, så ock över andra hälften av Gilead, till Sihons område, konungens i Hesbon.

JOSH 12:6 HERRENS tjänare Mose och Israels barn hade slagit dessa; och HERRENS tjänare Mose hade givit landet till besittning åt rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam.

JOSH 12:7 Och följande voro de konungar i landet, som Josua och Israels barn slogo på andra sidan Jordan, på västra sidan, från Baal-Gad i Libanonsdalen ända till Halakberget, som höjer sig mot Seir. (Josua gav sedan landet till besittning åt Israels stammar, efter deras avdelningar,

JOSH 12:8 såväl Bergsbygden, Låglandet, Hedmarken och Bergssluttningarna som ock Öknen och Sydlandet, hetiternas, amoréernas, kananéernas, perisséernas, hivéernas och jebuséernas land.)

JOSH 12:9 De voro: konungen i Jeriko en, konungen i Ai, som ligger bredvid Betel, en,

JOSH 12:10 konungen i Jerusalem en, konungen i Hebron en,

JOSH 12:11 konungen i Jarmut en, konungen i Lakis en,

JOSH 12:12 konungen i Eglon en, konungen i Geser en,

JOSH 12:13 konungen i Debir en, konungen i Geder en,

JOSH 12:14 konungen i Horma en, konungen i Arad en,

JOSH 12:15 konungen i Libna en, konungen i Adullam en,

JOSH 12:16 konungen i Mackeda en, konungen i Betel en,

JOSH 12:17 konungen i Tappua en, konungen i Hefer en,

JOSH 12:18 konungen i Afek en, konungen i Lassaron en,

JOSH 12:19 konungen i Madon en, konungen i Hasor en,

JOSH 12:20 konungen i Simron-Meron en, konungen i Aksaf en,

JOSH 12:21 konungen i Taanak en, konungen i Megiddo en,

JOSH 12:22 konungen i Kedes en, konungen i Jokneam vid Karmel en,

JOSH 12:23 konungen över Dor i Nafat-Dor en, konungen över Goim vid Gilgal en,

JOSH 12:24 konungen i Tirsa en -- tillsammans trettioen konungar.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler