Main Index: Swedish Bible

 

John 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

JN 7:1 Jesus går upp till lövhyddohögtiden i Jerusalem, talar i helgedomen om sin sändning och om sabbatsbudet, om sin bortgång till Fadern och om Andens utgjutelse, förkastas av några i folket, mottages med tro av andra. Rättstjänare sändes ut för att gripa honom. Nikodemus talar till hans försvar.

JN 7:1 Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen, ty i Judeen ville han icke vandra omkring, då nu judarna stodo efter att döda honom.

JN 7:2 Men judarnas lövhyddohögtid var nu nära.

JN 7:3 Då sade hans bröder till honom: "Begiv dig härifrån och gå till Judeen, så att också dina lärjungar få se de gärningar som du gör.

JN 7:4 Ty ingen som vill vara känd bland människor utför sitt verk i hemlighet. Då du nu gör sådana gärningar, så träd öppet fram för världen."

JN 7:5 Det var nämligen så, att icke ens hans bröder trodde på honom.

JN 7:6 Då sade Jesus till dem: "Min tid är ännu icke kommen, men för eder är tiden alltid läglig.

JN 7:7 Världen kan icke hata eder, men mig hatar hon, eftersom jag vittnar om henne, att hennes gärningar äro onda.

JN 7:8 Gån I upp till högtiden; jag är icke stadd på väg upp till denna högtid, ty min tid är ännu icke fullbordad."

JN 7:9 Detta sade han till dem och stannade så kvar i Galileen.

JN 7:10 Men när hans bröder hade gått upp till högtiden, då gick också han ditupp, dock icke öppet, utan likasom i hemlighet.

JN 7:11 Och judarna sökte efter honom under högtiden och sade: "Var är han?"

JN 7:12 Och bland folket talades i tysthet mycket om honom. Somliga sade: "Han är en rättsinnig man", men andra sade: "Nej, han förvillar folket."

JN 7:13 Dock talade ingen öppet om honom, av fruktan för judarna.

JN 7:14 Men när redan halva högtiden var förliden, gick Jesus upp i helgedomen och undervisade.

JN 7:15 Då förundrade sig judarna och sade: "Varifrån har denne sin lärdom, han som icke har fått undervisning?"

JN 7:16 Jesus svarade dem och sade: "Min lära är icke min, utan hans som har sänt mig.

JN 7:17 Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv.

JN 7:18 Den som talar av sig själv, han söker sin egen ära; men den som söker dens ära, som har sänt honom, han är sannfärdig, och orättfärdighet finnes icke i honom. --

JN 7:19 Har icke Moses givit eder lagen? Och likväl fullgör ingen av eder lagen. Varför stån I efter att döda mig?"

JN 7:20 Folket svarade: "Du är besatt av en ond ande. Vem står efter att döda dig?"

JN 7:21 Jesus svarade och sade till dem: "En gärning allenast gjorde jag, och alla förundren I eder över den.

JN 7:22 Moses har givit eder omskärelsen -- icke som om den vore ifrån Moses, ty den är ifrån fäderna -- och så omskären I människor också på en sabbat.

JN 7:23 Om nu en människa undfår omskärelsen på en sabbat, för att Moses' lag icke skall göras om intet, huru kunnen I då vredgas på mig, därför att jag på en sabbat gjorde en människa hel och frisk?

JN 7:24 Dömen icke efter skenet, utan dömen en rätt dom."

JN 7:25 Då sade några av folket i Jerusalem: "Är det icke denne som de stå efter att döda?

JN 7:26 Och ändå får han tala fritt, utan att de säga något till honom. Hava då rådsherrarna verkligen blivit förvissade om att denne är Messias?

JN 7:27 Dock, denne känna vi, och vi veta varifrån han är; men när Messias kommer, känner ingen varifrån han är."

JN 7:28 Då sade Jesus med hög röst, där han undervisade i helgedomen: "Javäl, I kännen mig, och I veten varifrån jag är. Likväl har jag icke kommit av mig själv, men han som har sänt mig är en som verkligen har myndighet att sända, han som I icke kännen.

JN 7:29 Men jag känner honom, ty från honom är jag kommen, och han har sänt mig."

JN 7:30 Då ville de gripa honom; dock kom ingen med sin hand vid honom, ty hans stund var ännu icke kommen.

JN 7:31 Men många av folket trodde på honom, och de sade: "Icke skall väl Messias, när han kommer, göra flera tecken än denne har gjort?"

JN 7:32 Sådant fingo fariséerna höra folket i tysthet tala om honom. Då sände översteprästerna och fariséerna ut rättstjänare för att gripa honom.

JN 7:33 Men Jesus sade: "Ännu en liten tid är jag hos eder; sedan går jag bort till honom som har sänt mig.

JN 7:34 I skolen då söka efter mig, men I skolen icke finna mig, och där jag är, dit kunnen I icke komma."

JN 7:35 Då sade judarna till varandra: "Vart tänker denne gå, eftersom vi icke skola kunna finna honom? Månne han tänker gå till dem som bo kringspridda bland grekerna? Tänker han då undervisa grekerna?

JN 7:36 Vad betyder det ord som han sade: 'I skolen söka efter mig, men I skolen icke finna mig, och där jag är, dit kunnen I icke komma'?"

JN 7:37 På den sista dagen i högtiden, som ock var den förnämsta, stod Jesus där och ropade och sade: "Om någon törstar, så komme han till mig och dricke.

JN 7:38 Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten* flyta fram, såsom skriften säger."

JN 7:39 Detta sade han om Anden, vilken de som trodde på honom skulle undfå; ty ande var då ännu icke given, eftersom Jesus ännu icke hade blivit förhärligad.

JN 7:40 Några av folket, som hörde dessa ord, sade då: "Denne är förvisso Profeten."

JN 7:41 Andra sade: "Han är Messias." Andra åter sade: "Icke kommer väl Messias från Galileen?

JN 7:42 Säger icke skriften att Messias skall komma av Davids säd och från den lilla staden Betlehem, där David bodde?

JN 7:43 Så uppstodo för hans skull stridiga meningar bland folket,

JN 7:44 och somliga av dem ville gripa honom; dock kom ingen med sin hand vid honom.

JN 7:45 När sedan rättstjänarna kommo tillbaka till översteprästerna och fariséerna, frågade dessa dem: "Varför haven I icke fört honom hit?"

JN 7:46 Tjänarna svarade: "Aldrig har någon människa talat, som den mannen talar."

JN 7:47 Då svarade fariséerna dem: "Haven nu också I blivit förvillade?

JN 7:48 Har då någon av rådsherrarna trott på honom? Eller någon av fariséerna?

JN 7:49 Nej; men detta folk, som icke känner lagen, det är förbannat.

JN 7:50 Då sade Nikodemus till dem, han som förut hade besökt honom*, och som själv var en av dem:

JN 7:51 "Icke dömer väl vår lag någon, utan att man först har förhört honom och utrönt vad han förehar?"

JN 7:52 De svarade och sade till honom: "Kanske också du är från Galileen? Rannsaka, så skall du finna att ingen profet kommer från Galileen."

JN 7:53 [Äktenskapsbryterskan inför Jesus.] Jesus vittnar om sig själv, att han är världens ljus; undervisar och bestraffar folket. Judarna vilja stena honom.

JN 7:53 [Och de gingo hem, var och en till sitt.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler