Main Index: Swedish Bible

 

Jeremiah 50

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

JER 50:1 Profetia om Babel.

JER 50:1 Detta är det ord som HERREN talade om Babel, om kaldeernas land, genom profeten Jeremia. >Jes. 13,1 f.

JER 50:2 Förkunnen detta bland folken och kungören det, och resen upp ett baner; kungören det, döljen det icke. Sägen: Babel är intaget, Bel har kommit på skam, Merodak är krossad, ja, dess avgudar hava kommit på skam, dess eländiga avgudar äro krossade.

JER 50:3 Ty ett folk drager upp mot det norrifrån, som skall göra dess land till en ödemark, så att ingen kan bo däri; både människor och djur skola fly bort. >Jer. 9,10.

JER 50:4 I de dagarna och på den tiden, säger HERREN, skola Israels barn komma vandrande tillsammans med Juda barn; under gråt skola de gå åstad och söks HERREN, sin Gud. >Jer. 3,18, 21. 31,9.

JER 50:5 De skola fråga efter Sion; hitåt skola deras ansikten vara vända: "Kommen! Må man nu hålla fast vid HERREN i ett evigt förbund, som aldrig varder förgätet."

JER 50:6 En vilsekommen hjord var mitt folk. Deras herdar hade fört dem vilse ooh läto dem irra omkring på bergen. Så strövade de från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats.

JER 50:7 Alla som träffade på dem åto upp dem, och deras ovänner sade: "Vi ådraga oss ingen skuld därmed." Så skedde, därför att de hade syndat mot HERREN, rättfärdighetens boning, mot HERREN, deras fäders hopp. >Jer. 2,3. 40,3.

JER 50:8 Flyn ut ur Babel, dragen bort ifrån kaldeernas land, och bliven lika bockar som hasta framför hjorden. >Jes. 48,20. Jer. 51,6, 45. Upp. 18,4.

JER 50:9 Ty se, jag skall uppväcka från nordlandet en hop av stora folk och föra dem upp mot Babel, och de skola rusta sig till strid mot det; från det hållet skall det bliva intaget. Deras pilar skola vara såsom en lyckosam hjältes, som icke vänder tillbaka utan seger.

JER 50:10 Och Kaldeen skall lämnas till plundring; dess plundrare skola alla få nog, säger HERREN.

JER 50:11 Ja, om I än glädjens och fröjden eder, I som skövlen min arvedel, om I än hoppen såsom kvigor på tröskplatsen och frusten såsom hingstar

JER 50:12 eder moder skall dock komma storligen på skam; hon som har fött eder skall få blygas. Se, bland folken skall hon bliva den yttersta -- en öken, ett torrt land och en hedmark!

JER 50:13 För HERRENS förtörnelses skull måste det ligga obebott och alltigenom vara en ödemark. Alla som gå fram vid Babel skola häpna och vissla vid tanken på alla dess plågor. >Jer. 25,12. 49,17.

JER 50:14 Rusten eder till strid mot Babel från alla sidor, I som spännen båge; skjuten på henne, sparen icke på pilarna; ty mot HERREN har hon syndat.

JER 50:15 Höjen segerrop över henne på alla sidor: "Hon har måst giva sig; fallna äro hennes stödjepelare, nedrivna hennes murar!" Detta är ju HERRENS hämnd, så hämnens då på henne. Såsom hon har gjort, så mån I göra mot henne. >Ps. 137,8. Upp. 18,2, 6.

JER 50:16 Utroten ur Babel både dem som så och dem som i skördens tid föra lien. Undan det härjande svärdet må envar nu vända om till sitt folk och envar fly hem till sitt land.

JER 50:17 Israel var ett vilsekommet får som jagades av lejon. Först åts det upp av konungen i Assyrien, och sist har Nebuk adressar, ko nungen i Babel, gnagt dess ben. >2 Kon. 17,5 f. 25,1 f.

JER 50:18 Därför säger HERREN Sebaot, Israels Gud, så: Se, jag skall hemsöka konungen i Babel och hans land, likasom jag har hemsökt konungen i Assyrien.

JER 50:19 Och jag skall föra Israel tillbaka till hans betesmarker, och han skall få gå bet på Karmel och i Basan; och på Efraims berg och i Gilead skall han få äta sig mätt. >Jer. 29,10. Dan. 9,2. Mik. 7,14.

JER 50:20 I de dagarna och på den tider säger HERREN, skall man söka efter Israels missgärning, och den skall icke mer vara till, och efter Juda synder, och de skola icke mer bliva funna; ty jag skall förlåta dem som jag låter leva kvar. >Dan. 9,24.

JER 50:21 Drag ut mot Merataims* land och mot inbyggarna i Pekod. Förfölj dem och döda dem och giv dem till spillo, säger HERREN, och gör i alla stycken såsom jag har befallt dig.

JER 50:22 Krigsrop höras i landet, och stort brak.

JER 50:23 Huru sönderbruten och krossad är den icke, den hammare som slog hela jorden! Huru har icke Babel blivit tiil häpnad bland folken! >Jer. 51,20.

JER 50:24 Jag lade ut en snara för dig, och så blev du fångad, Babel, förrän du visste därav; du blev ertappad och gripen, ty det var med HERREN som du hade givit dig i strid.

JER 50:25 HERREN öppnade sin rustkammare och tog fram sin vredes vapen. Ty ett verk hade Herren, HERREN Sebaot, att utföra i kaldeernas land.

JER 50:26 Ja, kommen över det från alla sidor, öppnen dess förrådskammare, kasten i en hög vad dar finnes, såsom man gör med säd, och given det till spillo; låten intet därav bliva kvar.

JER 50:27 Nedgören alla dess tjurar, fören dem ned till att slaktas. Ve dem, ty deras dag har kommit, deras hemsökelses tid!

JER 50:28 Hör huru de fly och söka rädda sig ur Babels land, för att i Sion förkunna HERRENS, vår Guds, hämnd, hämnden för hans tempel. >Jer. 51,11.

JER 50:29 Båden upp mot Babel folk i mängd, allt vad bågskyttar heter; lägren eder runt omkring det, låten ingen undkomma. Vedergällen det efter dess gärningar; gören mot det alldeles såsom det självt har gjort. Ty mot HERREN har det handlat övermodigt, mot Israels Helige.

JER 50:30 Därför skola dess unga man falla på dess gator, och alla dess stridsmän skola förgöras på den dagen, säger HERREN. >Jer. 49,26.

JER 50:31 Se, jag skall vända mig mot dig, du övermodige, säger Herren, HERREN Sebaot, ty din dag har kommit, den tid då jag vill hemsöka dig.

JER 50:32 Då skall den övermodige stappla och falla, och ingen skall kunna upprätta honom. Och jag skall tända eld på hans städer, och elden skall förtära allt omkring honom.

JER 50:33 Så säger HERREN Sebaot: Förtryckta äro Israels barn, och Juda oarn jämte dem. Alla de som hava fart dem i fångenskap hålla dem fast och vilja icke släppa dem.

JER 50:34 Men deras förlossare är stark; HERREN Sebaot ar hans namn. Han skall förvisso utföras deras sak, så att han skaffar ro åt jorden -- men oro åt Babels invånare. >Jes. 14,7.

JER 50:35 Svärd komme över kaldeerna, säger HERREN, över Babels invånare, över dess furstar och dess visa män!

JER 50:36 Svärd komme över lögnprofeterna, så att de stå där såsom dårar! Svärd komme över dess hjältar, så att de bliva förfärade!

JER 50:37 Svärd komme över dess hästar och vagnar och över allt främmande folk därinne, så att de bliva såsom kvinnor! Svärd komme over dess skatter, så att de bliva tagna såsom byte!

JER 50:38 Torka komme över dess vatten, så att de bliva uttorkade! Ty det är ett belatenas land, och skräckgudar dyrka de såsom vanvettiga människor.

JER 50:39 Därför skola nu schakaler bo där tillsammans med andra ökendjur, och strutsar skola där få sin boning. Aldrig mer skall det bliva bebyggt, från släkte till släkte skall det vara obebott. >Jes. 13,19 f. 34,14 f.

JER 50:40 Likasom när Sodom och Gomorra med sina grannstäder omstörtades av Gud, säger HERREN, så skall ingen mer bo där och intet människobarn där vistas. >Jer. 49,18.

JER 50:41 Se, ett folk kommer norrifrån; ett stort folk och många konungar resa sig och komma från jordens yttersta ända. >Jes. 13,17 f. Jer. 6,22 f.

JER 50:42 De föra båge och lans, de äro grymma och utan förbarmande. Dånet av dem är såsom havets brus, och på sina hästar rida de fram, rustade såsom kämpar till strid, mot dig, du dotter Babel.

JER 50:43 När konungen i Babel hör ryktet om dem, sjunka hans händer ned; ängslan griper honom, ångest lik en barnaföderskas.

JER 50:44 Se, lik ett lejon som drager upp från Jordanbygdens snår och bryter in på frodiga betesmarker skall jag i ett ögonblick jaga dem bort därifrån; och den som jag utväljer skall jag sätta till herde över dem. Ty vem är min like, och vem kan ställa mig till ansvar? Och vilken är den herde som kan bestå inför mig? >Jer. 49,19 f.

JER 50:45 Hören därför det råd som HERREN har lagt mot Babel, och de tankar som han har mot kaldeernas land: Ja, herdegossarna skola sannerligen släpas bort; sannerligen, deras betesmark skall häpna över dem.

JER 50:46 När man ropar: "Babel är intaget", då bävar jorden, och ett skriande höres bland folken.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler