Main Index: Swedish Bible

 

Hosea 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

HOS 5:1 Israel och Juda hotas med undergång.

HOS 5:1 Hören detta, I präster, akten härpå, I av Israels hus, och I av konungens hus, lyssnen härtill; ty eder gäller domen. Ty I haven varit en snara för Mispa och ett nät, utbrett på Tabor. >1 Kon. 12,32.

HOS 5:2 Mitt under sitt offrande har man sjunkit allt djupare, men jag skall bliva ett tuktoris för allasammans.

HOS 5:3 Jag känner Efraim, och Israel är icke fördold för mig. Du Efraim, du har ju nu blivit en sköka, Israel har orenat sig.

HOS 5:4 De lägga sig icke vinn om att vända tillbaka till sin Gud, ty en trolöshetens ande bor i deras bröst, och HERREN känna de icke.

HOS 5:5 Men Israels stolthet vittnar emot honom, och Israel och Efraim komma på fall genom sin missgärning; Juda kommer ock på fall jämte dem. >Hos. 7,10.

HOS 5:6 Om de än med får och fäkreatur gå åstad för att söka HERREN, så finna de honom ändå icke; han har dragit sig undan från dem.

HOS 5:7 Mot HERREN hava de handlat trolöst, ja, de hava fött barn som icke äro hans. Därför skall nu en nymånadsdag förtära dem, jämte det som de fingo på sin del. >Hos. 2,4.

HOS 5:8 Stöten i basun i Gibea, i trumpet i Rama, blåsen larmsignal i Bet-Aven. Fienden år efter dig, Benjamin!

HOS 5:9 Efraim skall varda ödelagt på straffets dag; mot Israels stammar kungör jag vad visst är.

HOS 5:10 Juda furstar hava blivit råmärkflyttares likar; över dem skall jag utgjuta min vrede såsom vatten. >5 Mos. 19,14. 27,17.

HOS 5:11 Efraim lider förtryck, och hans rätt våldföres, ty han har tagit sig till att vandra efter tomma stadgar.

HOS 5:12 Därför är jag nu för Efraim såsom mal och för Juda hus såsom röta i benen.\

HOS 5:12 +

HOS 5:13 \5:12:\Och Efraim har märkt sin sjukdom och Juda sitt sår; därför har Efraim gått tlll Assur och sänt bud till Jarebs-konungen. Men denne skall icke kunna hela eder edert sår skall icke bliva läkt. >2 Kon. 15,19. 16,7. Hos. 10,6. 12,1.

HOS 5:14 \5:13\ Ty jag skall vara såsom ett lejon mot Efraim och såsom ett ungt lejon mot Juda hus. Själv griper jag mitt rov och går bort därmed; jag släpar det bort utan räddning. >Hos. 13,7.

HOS 5:15 \5:14\Jag vill ga min väg, tillbaka till min boning, till dess att de hava fatt lida vad de hava förskyllt och begynna söka mitt ansikte.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler