Main Index: Swedish Bible

 

Hebrews 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

HEB 13:1 Förmaningar till ett heligt liv, till lydnad mot lärare och till förbön för dem. Slutönskan och hälsningar.

HEB 13:1 Förbliven fasta i broderlig kärlek.

HEB 13:2 Förgäten icke att bevisa gästvänlighet; ty genom gästvänlighet hava några, utan att veta det, fått änglar till gäster.

HEB 13:3 Tänken på dem som äro fångna, likasom voren I deras medfångar, och tänken på dem som utstå misshandling, eftersom också I själva haven en kropp.

HEB 13:4 Äktenskapet må hållas i ära bland alla, och äkta säng bevaras obesmittad; ty otuktiga människor och äktenskapsbrytare skall Gud döma.

HEB 13:5 Varen i eder handel och vandel fria ifrån penningbegär; låten eder nöja med vad I haven. Ty han har själv sagt: "Jag skall icke lämna dig eller övergiva dig."

HEB 13:6 Alltså kunna vi dristigt säga: "Herren är min hjälpare, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?"

HEB 13:7 Tänken på edra lärare, som hava talat Guds ord till eder; sen huru de slutade sin levnad, och efterföljen deras tro.

HEB 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.

HEB 13:9 Låten eder icke vilseföras av allahanda främmande läror. Ty det är gott att bliva styrkt i sitt hjärta genom nåd och icke genom offermåltider; de som hava befattat sig med sådant hava icke haft något gagn därav.

HEB 13:10 Vi hava ett altare, från vilket de som göra tjänst vid tabernaklet icke hava rätt att få något att äta.

HEB 13:11 Det är ju så, att kropparna av de djur, vilkas blod översteprästen bär in i det allraheligaste till försoning för synd, "brännas upp utanför lägret".

HEB 13:12 Därför var det ock utanför stadsporten som Jesus utstod sitt lidande, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket.

HEB 13:13 Låtom oss alltså gå ut till honom "utanför lägret" och bära hans smälek.

HEB 13:14 Ty vi hava här ingen varaktig stad, utan söka efter den tillkommande staden.

HEB 13:15 Så låtom oss då genom honom alltid till Gud "frambära ett lovets offer", det är "en frukt ifrån läppar" som prisa hans namn.

HEB 13:16 Men förgäten icke att göra gott och dela med eder, ty sådana offer har Gud behag till.

HEB 13:17 Varen edra lärare hörsamma, och böjen eder för dem; ty de vaka över edra själar, eftersom de skola avlägga räkenskap. Må de då kunna göra det med glädje, och icke med suckan, ty detta vore eder icke nyttigt.

HEB 13:18 Bedjen för oss; ty vi tro oss hava ett gott samvete, eftersom vi söka att i alla stycken föra en god vandel.

HEB 13:19 Och jag uppmanar eder att göra detta, så mycket mer som jag hoppas att därigenom dess snarare bliva återgiven åt eder.

HEB 13:20 Men fridens Gud, som från de döda har återfört vår Herre Jesus, vilken genom ett evigt förbunds blod är den store herden för fåren,

HEB 13:21 han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

HEB 13:22 Jag beder eder, mina bröder: tagen icke illa upp dessa förmaningens ord; jag har ju ock skrivit till eder helt kort.

HEB 13:23 Veten att vår broder Timoteus har blivit lösgiven. Om han snart kommer hit, vill jag tillsammans med honom besöka eder.

HEB 13:24 Hälsen alla edra lärare och alla de heliga. De italiska bröderna hälsa eder.

HEB 13:25 Nåd vare med eder alla.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler