Main Index: Swedish Bible

 

Hebrews 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

HEB 10:1 Kristi fullkomliga offer. Förmaning till frimodig ingång i den himmelska helgedomen. Förnyad varning för avfall.

HEB 10:1 Ty lagen innehåller en skugga av det tillkommande goda, men framställer icke tingen i deras verkliga gestalt; därför kan den aldrig genom de offer som ständigt frambäras, år efter år på samma sätt, fullkomna dem som framträda med sådana.

HEB 10:2 Annars skulle man väl hava upphört att offra, då ju de som så förrättade sin gudstjänst icke mer kunde veta med sig någon synd, sedan de en gång hade blivit renade.

HEB 10:3 Men just i offren ligger en årlig påminnelse om synd.

HEB 10:4 Ty omöjligt är att tjurars och bockars blod skulle kunna borttaga synder.

HEB 10:5 Därför säger han vid sitt inträde i världen: "Slaktoffer och spisoffer begärde du icke, men en kropp beredde du åt mig;

HEB 10:6 i brännoffer och syndoffer fann du icke behag.

HEB 10:7 Då sade jag: 'Se, jag kommer -- i bokrullen är skrivet om mig -- för att göra din vilja, o Gud.'"

HEB 10:8 Sedan han först har sagt: "Slaktoffer och spisoffer, brännoffer och syndoffer begärde du icke, och i sådana fann du icke behag" -- och dock frambäras de efter lagen --

HEB 10:9 säger han vidare: "Se, jag kommer för att göra din vilja." Så tager han bort det förra, för att sätta det andra i stället.

HEB 10:10 Och i kraft av denna "vilja" hava vi blivit helgade, därigenom att Jesu Kristi "kropp" en gång för alla har blivit offrad.

HEB 10:11 Och alla andra präster stå dag efter dag i sin tjänst och frambära gång på gång enahanda offer, som dock aldrig kunna borttaga synder;

HEB 10:12 men sedan denne har framburit ett enda offer för synderna, sitter han för beständigt på Guds högra sida

HEB 10:13 och väntar nu allenast på att "hans fiender skola bliva lagda honom till en fotapall".

HEB 10:14 Ty med ett enda offer har han för beständigt fullkomnat dem som bliva helgade.

HEB 10:15 Härom vittnar jämväl den helige Ande för oss. Ty sedan Herren hade sagt:

HEB 10:16 "Detta är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande dagar", säger han: "Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan, och i deras sinnen skall jag skriva dem";

HEB 10:17 och vidare: "Deras synder och deras orättfärdiga gärningar skall jag aldrig mer komma ihåg."

HEB 10:18 Men där förlåtelse för dessa är given, där behöves icke mer något offer för synd.

HEB 10:19 Eftersom vi nu, mina bröder, hava en fast tillförsikt att få gå in i det allraheligaste i och genom Jesu blod,

HEB 10:20 i det att han åt oss har invigt en ny och levande väg ditin genom förlåten -- det är genom sitt kött --

HEB 10:21 och eftersom vi hava en stor överstepräst över Guds hus,

HEB 10:22 så låtom oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvisshet, bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete, och till kroppen tvagna med rent vatten.

HEB 10:23 Låtom oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har givit oss löftet, han är trofast.

HEB 10:24 Och låtom oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar;

HEB 10:25 låtom oss icke övergiva vår församlingsgemenskap, såsom somliga hava för sed, utan må vi förmana varandra -- detta så mycket mer som I sen huru "dagen" nalkas.

HEB 10:26 Ty om vi med berått mod synda, sedan vi hava undfått kunskapen om sanningen, så återstår icke mer något offer för våra synder,

HEB 10:27 utan allenast en förskräcklig väntan på dom och glöden av en eld som skall förtära motståndarna.

HEB 10:28 Den som föraktar Moses' lag, han skall "efter två eller tre vittnens utsago" dödas utan barmhärtighet;

HEB 10:29 huru mycket svårare straff tron I icke då att den skall anses värd, som förtrampar Guds Son och aktar förbundets blod för orent -- det i vilket han har blivit helgad -- och som smädar nådens Ande!

HEB 10:30 Vi veta ju vem han är som sade: "Min är hämnden; jag skall vedergälla det", och åter: "Herren skall döma sitt folk."

HEB 10:31 Det är förskräckligt att falla i den levande Gudens händer.

HEB 10:32 Men kommen ihåg den förgångna tiden, då I, sedan ljuset hade kommit till eder, ståndaktigt uthärdaden mången lidandets kamp

HEB 10:33 och dels själva genom smälek och misshandling bleven gjorda till ett skådespel för världen, dels leden med andra som fingo genomgå sådant.

HEB 10:34 Ty I haven delat de fångnas lidanden och med glädje underkastat eder att bliva berövade edra ägodelar. I vissten nämligen att I haven en egendom som är bättre och bliver beståndande.

HEB 10:35 Så kasten nu icke bort eder frimodighet, som ju har med sig stor lön.

HEB 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.

HEB 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;

HEB 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".

HEB 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler