Main Index: Swedish Bible

 

Galatians 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

GAL 5:1 Paulus varnar galaterna för judiskt lagväsende: de äro ju kallade till frihet, dock icke till en frihet i köttsligt sinne och med köttets gärningar, utan till ett liv under Andens ledning och med Andens gärningar.

GAL 5:1 För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder.

GAL 5:2 Se, jag säger eder, jag Paulus, att om I låten omskära eder, så bliver Kristus eder till intet gagn.

GAL 5:3 Och för var och en som låter omskära sig betygar jag nu åter att han är pliktig att fullgöra hela lagen.

GAL 5:4 I haven kommit bort ifrån Kristus, I som viljen bliva rättfärdiga i kraft av lagen; I haven fallit ur nåden.

GAL 5:5 Vi vänta nämligen genom ande, av tro, den rättfärdighet som är vårt hopp.

GAL 5:6 Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek.

GAL 5:7 I begynten edert lopp väl. Vem har nu lagt hinder i eder väg, så att I icke mer lyden sanningen?

GAL 5:8 Till sådant kom ingen maning från honom som har kallat eder.

GAL 5:9 Litet surdeg syrar hela degen.

GAL 5:10 För min del har jag i Herren den tillförsikten till eder, att I icke häri skolen tänka på annat sätt; men den som vållar förvirring bland eder, han skall bära sin dom, vem han än må vara.

GAL 5:11 Om så vore, mina bröder, att jag själv ännu predikade omskärelse, varför skulle jag då ännu alltjämt lida förföljelse? Då vore ju korsets stötesten röjd ur vägen. --

GAL 5:12 Jag skulle önska att de män som uppvigla eder läte omskära sig ända till avstympning.

GAL 5:13 I ären ju kallade till frihet, mina bröder; bruken dock icke friheten så, att köttet får något tillfälle. Fastmer mån I tjäna varandra genom kärleken.

GAL 5:14 Ty hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: "Du skall älska din nästa såsom dig själv."

GAL 5:15 Men om I bitens inbördes och äten på varandra, så mån I se till, att I icke bliven uppätna av varandra.

GAL 5:16 Vad jag vill säga är detta: Vandren i ande, så skolen I förvisso icke göra vad köttet har begärelse till.

GAL 5:17 Ty köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet; de två ligga ju i strid med varandra, för att hindra eder att göra vad I viljen.

GAL 5:18 Men om I drivens av ande, så stån I icke under lagen.

GAL 5:19 Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet,

GAL 5:20 avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring,

GAL 5:21 missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel.

GAL 5:22 Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

GAL 5:23 saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

GAL 5:24 Och de som höra Kristus Jesus till hava korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och begärelser.

GAL 5:25 Om vi nu hava liv genom ande, så låtom oss ock vandra i ande.

GAL 5:26 Låtom oss icke söka fåfänglig ära, i det att vi utmana varandra och avundas varandra.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler