Main Index: Swedish Bible

 

Ezra 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

EZRA 2:1 Förteckning på dem som återvände med Serubbabel. Gåvor till templet.

EZRA 2:1 Och dessa voro de män från hövdingdömet, som drogo upp ur den landsflykt och fångenskap i Babel, till vilken de hade blivit bortförda av Nebukadnessar, konungen i Babel, och som vände tillbaka till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad >Esr. 8,1 f. Neh. 7,5 f.

EZRA 2:2 i det att de följde med Serubbabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum och Baana. Detta var antalet män av Israels meniga folk:

EZRA 2:3 Pareos' barn: två tusen ett hundra sjuttiotvå;

EZRA 2:4 Sefatjas barn: tre hundra sjuttiotvå;

EZRA 2:5 Aras barn: sju hundra sjuttiofem,

EZRA 2:6 Pahat-Moabs barn, av Jesuas och Joabs barn: två tusen åtta hundra tolv;

EZRA 2:7 Elams barn: ett tusen, två hundra femtiofyra;

EZRA 2:8 Sattus barn: nio hundra fyrtiofem;

EZRA 2:9 Sackais barn: sju hundra sextio;

EZRA 2:10 Banis barn: sex hundra fyrtiotvå;

EZRA 2:11 Bebais barn: sex hundra tjugutre;

EZRA 2:12 Asgads barn: ett tusen två hundra tjugutvå;

EZRA 2:13 Adonikams barn: sex hundra sextiosex;

EZRA 2:14 Bigvais barn: två tusen femtiosex

EZRA 2:15 Adins barn: fyra hundra femtiofyra;

EZRA 2:16 Aters barn av Hiskia: nittioåtta,

EZRA 2:17 Besais barn: tre hundra tjugutre;

EZRA 2:18 Joras barn: ett hundra tolv;

EZRA 2:19 Hasums barn: två hundra tjugutre;

EZRA 2:20 Gibbars barn: nittiofem;

EZRA 2:21 Bet-Lehems barn: ett hundra tjugutre;

EZRA 2:22 männen från Netofa: femtiosex;

EZRA 2:23 männen från Anatot: ett hundra tjuguåtta;

EZRA 2:24 Asmavets barn: fyrtiotvå;

EZRA 2:25 Kirjat-Arims, Kefiras och Beerots barn: sju hundra fyrtiotre;

EZRA 2:26 Ramas och Gebas barn: sex hundra tjuguen;

EZRA 2:27 männen från Mikmas: ett hundra tjugutvå;

EZRA 2:28 männen från Betel och Ai: två hundra tjugutre;

EZRA 2:29 Nebos barn: femtiotvå;

EZRA 2:30 Magbis' barn: ett hundra femtiosex;

EZRA 2:31 den andre Elams barn: ett tusen två hundra femtiofyra;

EZRA 2:32 Harims barn: tre hundra tjugu;

EZRA 2:33 Lods, Hadids och Onos barn: sju hundra tjugufem;

EZRA 2:34 Jerikos barn: tre hundra fyrtiofem;

EZRA 2:35 Senaas barn: tre tusen sex hundra trettio.

EZRA 2:36 Av prästerna: Jedajas barn av: Jesuas hus: nio hundra sjuttiotre;

EZRA 2:37 Immers barn: ett tusen femtiotvå;

EZRA 2:38 Pashurs barn: ett tusen två hundra fyrtiosju;

EZRA 2:39 Harims barn: ett tusen sjutton.

EZRA 2:40 Av leviterna: Jesuas och Kadmiels barn, av Hodaujas barn: sjuttiofyra;

EZRA 2:41 av sångarna: Asafs barn: ett hundra tjuguåtta;

EZRA 2:42 av dörrvaktarnas barn: Sallums barn, Aters barn, Talmons barn, Ackubs barn, Hatitas barn, Sobais barn: alla tillsammans ett hundra trettionio.

EZRA 2:43 Av tempelträlarna: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn,

EZRA 2:44 Keros' barn, Siahas barn, Padons barn,

EZRA 2:45 Lebanas barn, Hagabas barn, Ackubs barn,

EZRA 2:46 Hagabs barn, Samlais barn, Hanans barn,

EZRA 2:47 Giddels barn, Gahars barn, Reajas barn,

EZRA 2:48 Resins barn, Nekodas barn, Gassams barn,

EZRA 2:49 Ussas barn, Paseas barn, Besais barn,

EZRA 2:50 Asnas barn, Meunims barn, Nefisims barn,

EZRA 2:51 Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn,

EZRA 2:52 Basluts barn, Mehidas barn, Harsas barn,

EZRA 2:53 Barkos' barn, Siseras barn, Temas barn,

EZRA 2:54 Nesias barn, Hatifas barn.

EZRA 2:55 Av Salomos tjänares barn: Sotais barn, Hassoferets barn, Perudas barn,

EZRA 2:56 Jaalas barn, Darkons barn, Giddels barn,

EZRA 2:57 Sefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hassebaims barn, Amis barn.

EZRA 2:58 Tempelträlarna och Salomos tjänares barn utgjorde tillsammans tre hundra nittiotvå.

EZRA 2:59 och dessa voro de som drogo åstad från Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Addan och Immer, men som icke kunde uppgiva sina familjer och sin släkt, och huruvida de voro av Israel:

EZRA 2:60 Delajas barn, Tobias barn, Nekodas barn, sex hundra femtiotvå.

EZRA 2:61 Och av prästernas barn: Habajas barn, Hackos' barn, Barsillais barn, hans som tog en av gileaditen Barsillais döttrar till hustru och blev uppkallad efter deras namn. >2 Sam. 19,31 f.

EZRA 2:62 Dessa sökte efter sina släktregister, men kunde icke finna dem; därför blevo de såsom ovärdiga uteslutna från prästadömet.

EZRA 2:63 Och ståthållaren tillsade dem att de icke skulle få äta av det högheliga, förrän en präst uppstode med urim och tummim. >2 Mos. 28,30. 4 Mos. 27,21.

EZRA 2:64 Hela församlingen utgjorde sammanräknad fyrtiotvå tusen tre hundra sextio,

EZRA 2:65 förutom deras tjänare och tjänarinnor, som voro sju tusen tre hundra trettiosju. Och till dem hörde två hundra sångare och sångerskor.

EZRA 2:66 De hade sju hundra trettiosex hästar, två hundra fyrtiofem mulåsnor,

EZRA 2:67 fyra hundra trettiofem kameler och sex tusen sju hundra tjugu åsnor.

EZRA 2:68 och somliga av huvudmännen för familjerna gåvo, när de kommo till HERRENS hus i Jerusalem, frivilliga gåvor till Guds hus, för att det åter skulle byggas upp på samma plats.

EZRA 2:69 De gåvo, efter som var och en förmådde, till arbetskassan i guld sextioett tusen dariker och i silver fem tusen minor, så ock ett hundra prästerliga livklädnader.

EZRA 2:70 Och prästerna, leviterna, en del av meniga folket, sångarna, dörrvaktarna och tempelträlarna bosatte sig i sina städer: hela Israel i sina städer.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler