Main Index: Swedish Bible

 

Ephesians 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

EPH 5:1 Bliven alltså Guds efterföljare, såsom hans älskade barn,

EPH 5:2 och vandren i kärlek, såsom Kristus älskade eder och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer, "Gud till en välbehaglig lukt".

EPH 5:3 Förmaningar att undfly mörkrets gärningar och vandra såsom ljusets barn. Äkta makars plikter mot varandra.

EPH 5:3 Men otukt och orenhet, av vad slag det vara må, och girighet skolen I, såsom det anstår heliga, icke ens låta nämnas bland eder,

EPH 5:4 ej heller ohöviskt väsende och dåraktigt tal och gyckel; sådant är otillbörligt. Låten fastmer tacksägelse höras.

EPH 5:5 Ty det bören I veta, och det insen I också själva, att ingen otuktig eller oren människa har arvedel i Kristi och Guds rike, ej heller någon girig, ty en sådan är en avgudadyrkare.

EPH 5:6 Låten ingen bedraga eder med tomma ord; ty för sådana synder kommer Guds vrede över de ohörsamma.

EPH 5:7 Haven alltså ingen del i sådant.

EPH 5:8 I voren ju förut mörker, men nu ären I ljus i Herren; vandren då såsom ljusets barn.

EPH 5:9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är.

EPH 5:10 Ja, vandren så, i det att I pröven vad som är välbehagligt för Herren.

EPH 5:11 Och haven ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som icke giva någon frukt, utan avslöjen dem fastmer.

EPH 5:12 Vad av sådana människor i hemlighet förövas, därom är det skamligt till och med att tala;

EPH 5:13 men alltsammans bliver uppenbart, när det avslöjas genom ljuset. Ty varhelst något bliver uppenbart, där är ljus.

EPH 5:14 Därför heter det: "Vakna upp, du som sover, och stå upp ifrån de döda, så skall Kristus lysa fram för dig."

EPH 5:15 Sen därför noga till, huru I vandren: att I vandren icke såsom ovisa människor, utan såsom visa;

EPH 5:16 och tagen väl i akt vart lägligt tillfälle. Ty tiden är ond.

EPH 5:17 Varen alltså icke oförståndiga, utan förstån vad som är Herrens vilja.

EPH 5:18 Och dricken eder icke druckna av vin; ty därav kommer ett oskickligt leverne. Låten eder fastmer uppfyllas av ande,

EPH 5:19 och talen till varandra i psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen och spelen till Herrens ära i edra hjärtan,

EPH 5:20 och tacken alltid Gud och Fadern för allt, i vår Herres, Jesu Kristi, namn.

EPH 5:21 Underordnen eder varandra i Kristi fruktan.

EPH 5:22 I hustrur, underordnen eder edra män, såsom I underordnen eder Herren;

EPH 5:23 ty en man är sin hustrus huvud, såsom Kristus är församlingens huvud, han som ock är denna sin kropps Frälsare.

EPH 5:24 Ja, såsom församlingen underordnar sig Kristus, så skola ock hustrurna i allt underordna sig sina män.

EPH 5:25 I män, älsken edra hustrur, såsom Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne

EPH 5:26 till att helga henne, genom att rena henne medelst vattnets bad, i kraft av ordet.

EPH 5:27 Ty så ville han själv ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynka och annat sådant; fastmer skulle hon vara helig och ostrafflig.

EPH 5:28 På samma sätt äro männen pliktiga att älska sina hustrur, då dessa ju äro deras egna kroppar; den som älskar sin hustru, han älskar sig själv.

EPH 5:29 Ingen har någonsin hatat sitt eget kött; i stället när och omhuldar man det, såsom Kristus gör med församlingen,

EPH 5:30 eftersom vi äro lemmar av hans kropp.

EPH 5:31 "Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de tu skola varda ett kött." --

EPH 5:32 Den hemlighet som ligger häri är stor; jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen.

EPH 5:33 Dock gäller också om eder att var och en skall älska sin hustru såsom sig själv; men hustrun å sin sida skall visa sin man vördnad.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler