Main Index: Swedish Bible

 

Acts 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

ACTS 20:1 Fortsättning av Paulus' tredje missionsresa: han besöker Macedonien och Grekland, återvänder genom Macedonien och Troas, kommer till Miletus och håller där ett avskedstal till efesiernas äldste.

ACTS 20:1 Då nu oroligheterna voro stillade, kallade Paulus lärjungarna till sig och talade till dem förmaningens ord; och sedan han hade tagit avsked av dem, begav han sig åstad för att fara till Macedonien.

ACTS 20:2 Och när han hade färdats genom det landet och jämväl där talat många förmaningens ord, kom han till Grekland.

ACTS 20:3 Där uppehöll han sig i tre månader. När han sedan tänkte avsegla därifrån till Syrien, beslöt han, eftersom judarna förehade något anslag mot honom, att göra återfärden genom Macedonien.

ACTS 20:4 Och med honom följde Sopater, Pyrrus' son, från Berea, och av tessalonikerna Aristarkus och Sekundus, vidare Gajus från Derbe och Timoteus, slutligen Tykikus och Trofimus från provinsen Asien. >Apg. 19,29. 21,29. Ef. 6,21.

ACTS 20:5 Men dessa foro i förväg och inväntade oss i Troas.

ACTS 20:6 Sedan, efter det osyrade brödets högtid, avseglade vi andra ifrån Filippi och träffade dem på femte dagen åter i Troas; och där vistades vi i sju dagar.

ACTS 20:7 På första veckodagen voro vi församlade till brödsbrytelse, och Paulus, som tänkte fara vidare dagen därefter, samtalade med bröderna. Och samtalet drog ut ända till midnattstiden; >Apg. 2,42 46. 1 Kor. 16,2

ACTS 20:8 och ganska många lampor voro tända i den sal i övre våningen, där vi voro församlade.

ACTS 20:9 Invid fönstret satt då en yngling vid namn Eutykus, och när Paulus talade så länge, föll denne i djup sömn och blev så överväldigad av sömnen, att han störtade ned från tredje våningen; och när man tog upp honom, var han död

ACTS 20:10 Då gick Paulus ned och lade sig över honom och fattade om honom och sade: "Klagen icke så; ty livet är ännu kvar i honom." >1 Kon. 17,21. 2 Kon. 4,32 f. Luk. 4,39.

ACTS 20:11 Sedan gick han åter upp, och bröt brödet och åt, och samtalade ytterligare ganska länge med dem, ända till dess att det dagades; först då begav han sig i väg.

ACTS 20:12 Och de förde ynglingen hem levande och kände sig nu icke litet tröstade.

ACTS 20:13 Men vi andra gingo i förväg ombord på skeppet och avseglade till Assos, där vi tänkte taga Paulus ombord; ty så hade han förordnat, eftersom han själv tänkte fara land vägen.

ACTS 20:14 Och när han sammanträffade med oss i Assos, togo vi honom ombord och kommo sedan till Mitylene.

ACTS 20:15 Därifrån seglade vi vidare och kommo följande dag mitt för Kios. Dagen därefter lade vi till vid Samos; och sedan vi hade legat över i Trogyllium, kommo vi nästföljande dag till Miletus.

ACTS 20:16 Paulus hade nämligen beslutit att segla förbi Efesus, för att icke fördröja sig i provinsen Asien; ty han påskyndade sin färd, för att, om det bleve honom möjligt, till pingstdagen kunna vara i Jerusalem.

ACTS 20:17 Men från Miletus sände han bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste.

ACTS 20:18 Och när de hade kommit till honom, sade han till dem: "I veten själva på vad sätt jag hela tiden, ifrån första dagen då jag kom till provinsen Asien, har umgåtts med eder: >Apg. 19,10.

ACTS 20:19 huru jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar, som hava vållats mig genom judarnas anslag.

ACTS 20:20 Och I veten att jag icke har dragit mig undan, när det gällde något som kunde vara eder nyttigt, och att jag icke har försummat att offentligen och hemma i husen predika för eder och undervisa eder.

ACTS 20:21 Ty jag har allvarligt uppmanat både judar och greker att göra bättring och vända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. >Mark. 1,15. Luk. 24,47.

ACTS 20:22 Och se, bunden i anden begiver jag mig nu till Jerusalem, utan att veta vad där skall vederfaras mig; >Apg. 19,21.

ACTS 20:23 allenast det vet jag, att den helige Ande i den ene staden efter den andra betygar för mig och säger att bojor och bedrövelser vänta mig. >Upp . 9,16. 21,4, 11, 33.

ACTS 20:24 Dock anser jag mitt liv icke vara av något värde för mig själv, om jag blott får väl fullborda mitt lopp och vad som hör till det ämbete jag har mottagit av Herren Jesus: att vittna om Guds nåds evangelium. >Apg. 21,13. Gal. 1,1. 2 Tim. 4,7. Tit. 1,3.

ACTS 20:25 Och se, jag vet nu att I icke mer skolen få se mitt ansikte, I alla bland vilka jag har gått omkring och predikat om riket.

ACTS 20:26 Därför betygar jag för eder nu i dag att jag icke bär skuld för någons blod. >Apg. 18,6.

ACTS 20:27 Ty jag har icke undandragit mig att förkunna för eder allt Guds rådslut.

ACTS 20:28 Så haven nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod. >Ef. 1,7. 1 Tim. 3,1 f. 4,16. 1 Petr. 1,18 f. 5,2. Upp. 5,9.

ACTS 20:29 Jag vet, att sedan jag har skilts från eder svåra ulvar skola komma in bland eder, och att de icke skola skona hjorden. >Matt. 7,15 f. Joh. 10,12 2 Petr. 2,1 f.

ACTS 20:30 Ja, bland eder själva skola män uppträda, som tala vad förvänt är, för att locka lärjungarna att följa sig. >Gal. 4,17. 1 Joh. 2,18 f.

ACTS 20:31 Vaken därför, och kommen ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, oavlåtligen under tårar har förmanat var och en särskild av eder. >Mark. 13,35 f. Apg. 19,10. 1 Tess. 2,11.

ACTS 20:32 Och nu anbefaller jag eder åt Gud och hans nådesord, åt honom som förmår uppbygga eder och giva åt eder eder arvedel bland alla som äro helgade. >Ef. 1,11. Kol. 1,12.

ACTS 20:33 Silver eller guld eller kläder har jag icke åstundat av någon. >4 Mos. 16,16. 1 Sam. 12,3. Matt. 10,8 f. 1 Kor. 9,12. >2 Kor. 11,9. 12,13.

ACTS 20:34 I veten själva att dessa mina händer hava gjort tjänst, för att skaffa nödtorftigt uppehälle åt mig och åt dem som hava varit med mig. >Apg. 18,3. 1 Kor. 4,12. 1 Tess. 2,9. 2 Tess. 3,8.

ACTS 20:35 I allt har jag genom mitt föredöme visat eder att man så, under eget arbete, bör taga sig an de svaga och komma ihåg Herren Jesu ord, huru han själv sade: 'Saligare är att giva än att taga.'" >Luk. 6,38.

ACTS 20:36 När han hade sagt detta, föll han ned på sina knän och bad med dem alla. >Apg. 21,5 f.

ACTS 20:37 Och de begynte alla att gråta bitterligen och föllo Paulus om halsen och kysste honom innerligt;

ACTS 20:38 och mest sörjde de för det ordets skull som han hade sagt, att de icke mer skulle få se hans ansikte. Och så ledsagade de honom till skeppet.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler