Main Index: Swedish Bible

 

Acts 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

ACTS 19:1 Fortsättning av Paulus' tredje missionsresa: han predikar evangelium i Efesus med stor framgång, men utsättes för förföljelse, i det att guldsmeden Demetrius ställer till ett upplopp emot honom.

ACTS 19:1 Medan Apollos var i Korint, kom Paulus, sedan han hade farit genom de övre delarna av landet, ned till Efesus. Där träffade han några lärjungar. >Apg. 18,21, 24 f.

ACTS 19:2 Och han frågade dessa: "Undfingen I helig ande, när I kommen till tro?" De svarade honom: "Nej, vi hava icke ens hört att helig ande är given." >Joh. 7,39. Apg. 2,38. 10,44 f.

ACTS 19:3 Han frågade: "Vilken döpelse bleven I då döpta med?" De svarade: "Vi döptes med Johannes' döpelse"

ACTS 19:4 Då sade Paulus: "Johannes' döpelse var en döpelse till bättring; och han sade därvid till folket, att det var på den som skulle komma efter honom, det är på Jesus, som de skulle tro." >Matt. 3,11. Apg. 1,5. 11,16.

ACTS 19:5 Sedan de hade hört detta, läto de döpa sig i Herren Jesu namn.

ACTS 19:6 Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade tungomål och profeterade. >Apg. 2,4. 8,17.

ACTS 19:7 Och tillsammans voro de vid pass tolv män.

ACTS 19:8 Därefter gick han in i synagogan; och under tre månader samtalade han där, frimodigt och övertygande, med dem om Guds rike.

ACTS 19:9 Men när några av dem förhärdade sig och voro ohörsamma och inför menigheten talade illa om "den vägen"*, vände han sig ifrån dem och avskilde lärjungarna och samtalade sedan dagligen med dessa i Tyrannus' lärosal. >2 Kor. 6,17.

ACTS 19:10 Så fortgick det i två år, och alla provinsen Asiens inbyggare, både judar och greker, fingo på detta sätt höra Herrens ord.

ACTS 19:11 Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. >Mark. 16,20. Apg. 14,3.

ACTS 19:12 Man till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och sjukdomarna veko då ifrån dem, och de onda andarna foro ut. >Apg. 5,15.

ACTS 19:13 Men också några kringvandrande judiska besvärjare företogo sig nu att över dem som voro besatta av onda andar nämna Herren Jesu namn; de sade: "Jag besvär eder vid den Jesus som Paulus predikar. >Luk. 9,49 f.

ACTS 19:14 Bland dem som så gjorde voro sju söner av en viss Skevas, en judisk överstepräst.

ACTS 19:15 Men den onde anden svarade då och sade till dem: "Jesus känner jag, Paulus är mig ock väl bekant men vilka ären I?" >Mark. 1,34.

ACTS 19:16 Och mannen som var besatt av den onde anden störtade sig på dem och övermannade både den ene och den andre; han betedde sig så våldsamt mot dem, att de måste fly ut ur huset, nakna och sargade.

ACTS 19:17 Och detta blev bekant för alla Efesus' invånare, både judar och greker, och fruktan föll över dem alla, och Herren Jesu namn blev storligen prisat.

ACTS 19:18 Och många av dem som hade kommit till tro trädde fram och bekände sin synd och omtalade vad de hade gjort.

ACTS 19:19 Och ganska många av dem som hade övat vidskepliga konster samlade ihop sina böcker och brände upp dem i allas åsyn. Och när man räknade tillsammans vad böckerna voro värda, fann man att värdet uppgick till femtio tusen silverpenningar*.

ACTS 19:20 På detta sätt hade Herrens ord mäktig framgång och visade sin kraft. >Jes. 55,11. Apg. 6,7. 12,24.

ACTS 19:21 Efter allt detta bestämde sig Paulus genom Andens tillskyndelse, att över Macedonien och Akaja fara till Jerusalem. Och han sade: "Sedan jag har varit där, måste jag ock se Rom." >Apg. 23,11. Rom. 1,13. 15,25.

ACTS 19:22 Han sände då två av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus, åstad till Macedonien, men själv stannade han ännu någon tid i provinsen Asien. >1 Kor. 4,17.

ACTS 19:23 Vid den tiden uppstod ganska mycket oväsen angående "den vägen". >2 Kor. 1,8 f.

ACTS 19:24 Där fanns nämligen en guldsmed, vid namn Demetrius, som förfärdigade Dianatempel av silver och därmed skaffade hantverkarna en ganska stor inkomst.

ACTS 19:25 Han kallade tillhopa dessa, jämte andra som hade liknande arbete, och sade: "I man, I veten att det är detta arbete som giver oss vår goda bärgning;

ACTS 19:26 men nu sen och hören I att denne Paulus icke allenast i Efesus, utan i nästan hela provinsen Asien genom sitt tal har förlett ganska mycket folk, i det han säger att de gudar som göras med människohänder icke äro gudar. >Ps. 115,4 f. Jer. 10,3. Apg. 17,29.

ACTS 19:27 Och det är fara värt, icke allenast att denna vår hantering kommer i missaktning, utan ock att den stora gudinnan Dianas helgedom bliver räknad för intet, och att jämväl denna gudinna, som hela provinsen Asien, ja, hela världen dyrkar, kommer att lida avbräck i sitt stora anseende."

ACTS 19:28 När de hörde detta, blevo de fulla av vrede och skriade: "Stor är efesiernas Diana!"

ACTS 19:29 Och hela staden kom i rörelse, och alla stormade på en gång till skådebanan och släpade med sig Gajus och Aristarkus, två macedonier som voro Paulus' följeslagare

ACTS 19:30 Paulus ville då gå in bland folket men lärjungarna tillstadde honom det icke.

ACTS 19:31 Också några asiarker, som voro hans vänner, sände bud till honom och bådo honom att han icke skulle giva sig in på skådebanan.

ACTS 19:32 Och de skriade, den ene så och den andre så; ty menigheten var upprörd, och de flesta visste icke varför de hade kommit tillsammans.

ACTS 19:33 Då drog man ur folkhopen fram Alexander, som judarna sköto framför sig. Och Alexander gav tecken med handen att han ville hålla ett försvarstal inför folket.

ACTS 19:34 Men när de märkte att han var jude, begynte de ropa, alla med en mun, och skriade under ett par timmars tid: "Stor är efesiernas Diana!"

ACTS 19:35 Men stadens kansler lugnade folket och sade: "Efesier, finnes då någon människa som icke vet, att efesiernas stad är vårdare av den stora Dianas tempel och den bild av henne, som har fallit ned från himmelen?

ACTS 19:36 Eftersom ju ingen kan bestrida detta, bören I hålla eder lugna och icke företaga eder något förhastat.

ACTS 19:37 Emellertid haven I dragit fram dessa män, som icke äro helgerånare, ej heller smäda vår gudinna,

ACTS 19:38 Om nu Demetrius och de hantverkare som hålla ihop med honom hava sak mot någon, så finnas ju domstolssammanträden och landshövdingar. Må de alltså göra upp saken med varandra inför rätta.

ACTS 19:39 Och haven I något att andraga som går därutöver, så må sådant avgöras i den lagliga folkförsamlingen.

ACTS 19:40 På grund av det som i dag har skett löpa vi ju till och med fara att bliva anklagade för upplopp, fastän vi icke hava gjort något ont; och någon giltig anledning till denna folkskockning kunna vi icke heller uppgiva."Med dessa ord fick han menigheten att skiljas åt.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler