Main Index: Swedish Bible

 

Acts 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

ACTS 11:1 Petrus försvarar hedningdopet. Den första hedningkristna församlingen grundas i Antiokia. Understöd sändes därifrån till bröderna i Judeen.

ACTS 11:1 Men apostlarna och de bröder som voro i Judeen fingo höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord.

ACTS 11:2 När så Petrus kom upp till Jerusalem, begynte de som voro omskurna gå till rätta med honom;

ACTS 11:3 de sade: "Du har ju besökt oomskurna män och ätit med dem."

ACTS 11:4 Då begynte Petrus från början och omtalade för dem allt i följd och ordning; han sade:

ACTS 11:5 "Jag var i staden Joppe, stadd i bön; då såg jag under hänryckning i en syn någonting komma ned, som liknade en stor linneduk, vilken fasthölls vid de fyra hörnen och sänktes ned från himmelen; och det kom ända ned till mig.

ACTS 11:6 Och jag betraktade det och gav akt därpå; då fick jag däri se fyrfota djur, sådana som leva på jorden, tama och vilda, så ock krälande djur och himmelens fåglar.

ACTS 11:7 Jag hörde ock en röst säga till mig: 'Stå upp, Petrus, slakta och ät.'

ACTS 11:8 Men jag svarade: 'Bort det, Herre! Aldrig har något oheligt eller orent kommit i min mun.'

ACTS 11:9 För andra gången talade en röst från himmelen: 'Vad Gud har förklarat för rent, det må du icke hålla för oheligt.'

ACTS 11:10 Detta skedde tre gånger efter varandra; sedan drogs alltsammans åter upp till himmelen.

ACTS 11:11 Och i detsamma kommo tre män, som hade blivit sända till mig från Cesarea, och stannade framför huset där vi voro.

ACTS 11:12 Och Anden sade till mig att jag skulle följa med dem, utan att göra någon åtskillnad mellan folk och folk. Också de sex bröder som äro här kommo med mig; och vi gingo in i mannens hus.

ACTS 11:13 Och han berättade för oss huru han hade sett ängeln träda in i hans hus, och att denne hade sagt: 'Sänd åstad till Joppe och låt hämta Simon, som ock kallas Petrus.

ACTS 11:14 Han skall tala till dig ord genom vilka du skall bliva frälst, du själv och hela ditt hus.'

ACTS 11:15 Och när jag hade begynt tala, föll den helige Ande på dem, alldeles såsom det under den första tiden skedde med oss.

ACTS 11:16 Då kom jag ihåg Herrens ord, huru han hade sagt: 'Johannes döpte med vatten, men I skolen bliva döpta i helig ande.'

ACTS 11:17 Då alltså Gud åt dem hade givit samma gåva som åt oss, som hava kommit till tro på Herren Jesus Kristus, huru skulle då jag hava kunnat sätta mig emot Gud?"

ACTS 11:18 När de hade hört detta, gåvo de sig till freds och prisade Gud och sade: "Så har då Gud också åt hedningarna förlänat den bättring som för till liv."

ACTS 11:19 De som hade blivit kringspridda genom den förföljelse som utbröt för Stefanus' skull drogo emellertid omkring ända till Fenicien och Cypern och Antiokia, men förkunnade icke ordet för andra än för judar.

ACTS 11:20 Dock funnos bland dem några män från Cypern och Cyrene, som när de kommo till Antiokia, också talade till grekerna och för dem förkunnade evangelium om Herren Jesus.

ACTS 11:21 Och Herrens hand var med dem, och en stor skara kom till tro och omvände sig till Herren.

ACTS 11:22 Ryktet härom nådde församlingen i Jerusalem; och de sände då Barnabas till Antiokia.

ACTS 11:23 När han kom dit och fick se vad Guds nåd hade verkat, blev han glad och förmanade dem alla att med hjärtats fasta föresats stadigt hålla sig till Herren.

ACTS 11:24 Ty han var en god man och full av helig ande och tro. Och ganska mycket folk blev ytterligare fört till Herren.

ACTS 11:25 Sedan begav han sig åstad till Tarsus för att uppsöka Saulus.

ACTS 11:26 Och när han hade träffat honom, tog han honom med sig till Antiokia. Ett helt år hade de sedan sin umgängelse inom församlingen och undervisade ganska mycket folk. Och det var i Antiokia som lärjungarna först begynte kallas "kristna".

ACTS 11:27 Vid den tiden kommo några profeter från Jerusalem ned till Antiokia.

ACTS 11:28 Och en av dem, vid namn Agabus, trädde upp och gav genom Andens ingivelse till känna att en stor hungersnöd skulle komma över hela världen; den kom också på Klaudius' tid.

ACTS 11:29 Då bestämde lärjungarna att de, var och en efter sin förmåga, skulle sända något till understöd åt de bröder som bodde i Judeen.

ACTS 11:30 Detta gjorde de också, och genom Barnabas och Saulus översände de det till de äldste.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler