Main Index: Swedish Bible

 

Acts 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

ACTS 10:1 Kornelius' syn. Petrus' syn, hans besök i Cesarea och hans predikan där. Det första hedningdopet.

ACTS 10:1 I Cesarea bodde en man vid namn Kornelius, en hövitsman vid den så kallade italiska krigsskaran.

ACTS 10:2 Han var en from man, som "fruktade Gud"* tillika med hela sitt hus; han utdelade rikligen allmosor åt folket och bad alltid till Gud.

ACTS 10:3 En dag omkring nionde timmen såg denne tydligt i en syn en Guds ängel, som kom in till honom och sade till honom: "Kornelius!"

ACTS 10:4 Han betraktade honom förskräckt och frågade: "Vad är det, herre?" Då sade ängeln till honom: "Dina böner och dina allmosor hava uppstigit till Gud och äro i åminnelse hos honom.

ACTS 10:5 Så sänd nu några män till Joppe och låt hämta en viss Simon, som ock kallas Petrus.

ACTS 10:6 Han gästar hos en garvare vid namn Simon, som har ett hus vid havet."

ACTS 10:7 När ängeln som hade talat med honom var borta, kallade han till sig två av sina tjänare och en from krigsman, en av dem som hörde till hans närmaste följe,

ACTS 10:8 och förtäljde alltsammans för dem och sände dem åstad till Joppe.

ACTS 10:9 Men dagen därefter, medan dessa voro på vägen och nalkades staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att bedja.

ACTS 10:10 Och han blev hungrig och ville hava något att äta. Medan man nu tillredde maten, föll han i hänryckning.

ACTS 10:11 Han såg himmelen öppen och någonting komma ned som liknade en stor linneduk, och som fasthölls vid de fyra hörnen och sänktes ned till jorden.

ACTS 10:12 Och däri funnos alla slags fyrfota och krälande djur som leva på jorden, och alla slags himmelens fåglar.

ACTS 10:13 Och en röst kom till honom: "Stå upp, Petrus, slakta och ät."

ACTS 10:14 Men Petrus svarade: "Bort det, Herre! Jag har aldrig ätit något oheligt och orent."

ACTS 10:15 Åter, för andra gången, kom en röst till honom: "Vad Gud har förklarat för rent, det må du icke hålla för oheligt."

ACTS 10:16 Detta skedde tre gånger efter varandra; sedan blev duken strax åter upptagen till Himmelen.

ACTS 10:17 Medan Petrus i sitt sinne undrade över vad den syn han hade sett skulle betyda, hade de män som voro utsända av Kornelius redan frågat sig fram till Simons hus; och de stannade nu vid porten

ACTS 10:18 och ropade på någon för att få veta om Simon, som ock kallades Petrus, gästade där.

ACTS 10:19 Men under det Petrus alltjämt begrundade synen, sade Anden till honom: "Här äro ett par män som fråga efter dig.

ACTS 10:20 Stå upp, och gå ditned och följ med dem, utan att tveka; ty det är jag som har sänt dem."

ACTS 10:21 Då steg Petrus ned till männen och sade: "Se här är jag, den som I frågen efter. Av vilken orsak haven I kommit hit?"

ACTS 10:22 De svarade: "Hövitsmannen Kornelius, en rättfärdig och gudfruktig man, som har gott vittnesbörd om sig av hela det judiska folket, har i en uppenbarelse fått befallning av en helig ängel att hämta dig till sig och höra vad du har att säga."

ACTS 10:23 Då bjöd han dem komma in och beredde dem härbärge. Dagen därefter stod han upp och begav sig åstad med dem; och några av bröderna i Joppe följde med honom.

ACTS 10:24 Följande dag kommo de fram till Cesarea. Och Kornelius väntade på dem och hade kallat tillhopa sina fränder och närmaste vänner.

ACTS 10:25 Då nu Petrus skulle träda in, gick Kornelius emot honom och betygade honom sin vördnad, i det att han föll ned för hans fötter.

ACTS 10:26 Men Petrus reste upp honom och sade: "Stå upp; också jag är en människa."

ACTS 10:27 Och under samtal med honom trädde Petrus in och fann många vara där församlade.

ACTS 10:28 Och han sade till dem: "I veten själva att det är en judisk man förbjudet att hava något umgänge med en utlänning eller att besöka en sådan; men mig har Gud lärt att icke räkna någon människa för ohelig eller oren.

ACTS 10:29 Därför kom jag ock utan invändning hit, när jag blev hämtad. Och nu frågar jag eder av vilket skäl I haven låtit hämta mig."

ACTS 10:30 Då svarade Kornelius: "Det är nu fjärde dagen sedan jag, just vid denna timme, förrättade i mitt hus den bön som man beder vid nionde timmen. Då fick jag se en man i skinande klädnad stå framför mig,

ACTS 10:31 och han sade: 'Kornelius, din bön är hörd, och dina allmosor hava kommit i åminnelse inför Gud.

ACTS 10:32 Så sänd nu bud till Joppe och kalla till dig Simon, som ock kallas Petrus: han gästar i garvaren Simons hus vid havet.'

ACTS 10:33 Då sände jag strax bud till dig, och du gjorde väl i att du kom. Och nu äro vi alla här tillstädes inför Gud för att höra allt som har blivit dig befallt av Herren."

ACTS 10:34 Då öppnade Petrus sin mun och sade: "Nu förnimmer jag i sanning att 'Gud icke har anseende till personen',

ACTS 10:35 utan att den som fruktar honom och övar rättfärdighet, han tages emot av honom, vilket folk han än må tillhöra.

ACTS 10:36 Det ord som han har sänt till Israels barn för att genom Jesus Kristus, som är allas Herre, förkunna det glada budskapet om frid, det ordet kännen I,

ACTS 10:37 den förkunnelse som gick ut över hela Judeen, sedan den hade begynt i Galileen efter den döpelse Johannes predikade --

ACTS 10:38 förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om huru Gud hade smort honom med helig ande och kraft, honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som voro under djävulens våld; ty Gud var med honom.

ACTS 10:39 Vi kunna själva vittna om allt vad han gjorde både på den judiska landsbygden och i Jerusalem; likväl upphängde man honom på trä och dödade honom.

ACTS 10:40 Men honom har Gud uppväckt på tredje dagen och låtit honom bliva uppenbar,

ACTS 10:41 väl icke för allt folket, men för oss, som redan förut av Gud hade blivit utvalda till vittnen, och som åto och drucko med honom, sedan han hade uppstått från de döda.

ACTS 10:42 Och han bjöd oss predika för folket och betyga att han är den som av Gud har blivit bestämd till att vara domare över levande och döda.

ACTS 10:43 Om honom bära alla profeterna vittnesbörd och betyga att var och en som tror på honom skall få syndernas förlåtelse genom hans namn."

ACTS 10:44 Medan Petrus ännu så talade, föll den helige Ande på alla dem som hörde hans tal.

ACTS 10:45 Och alla de omskurna troende män som hade kommit dit med Petrus blevo uppfyllda av häpnad över att den helige Ande hade blivit utgjuten jämväl över hedningarna, såsom en gåva åt dem.

ACTS 10:46 De hörde dem nämligen tala tungomål och storligen prisa Gud.

ACTS 10:47 Då tog Petrus till orda och sade: "Icke kan väl någon hindra att dessa döpas med vatten, då de hava undfått den helige Ande, de likaväl som vi?"

ACTS 10:48 Och så bjöd han att man skulle döpa dem i Jesu Kristi namn. Därefter bådo de honom att han skulle stanna hos dem några dagar.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler