Main Index: Swedish Bible

 

2 Timothy 4

[1] [2] [3] [4]

2TIM 4:1 Paulus förmanar ytterligare Timoteus till nit och trohet i ämbetet, talar om sin snart förestående död, beder Timoteus skyndsamt komma till Rom. Personliga meddelanden. Hälsningar och slutönskan.

2TIM 4:1 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, inför honom som skall döma levande och döda, jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike: >Apg. 10,42. Rom. 14,9. 1 Petr. 4,5.

2TIM 4:2 Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken. >Apg. 20,20, 31. 2 Tim. 2,25.

2TIM 4:3 Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen, >1 Tim. 4,1.

2TIM 4:4 en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler. >2 Tess. 2,10 f. 1 Tim. 1,4. 4,7.

2TIM 4:5 Men du, var nykter i allting, bär ditt lidande, utför en evangelists verk, fullgör i allo vad som tillhör ditt ämbete. >2 Tim. 1,8. 2,3.

2TIM 4:6 Ty själv är jag nu på väg att offras, och tiden är inne, då jag skall bryta upp. >Fil. 1,23. 2,17. 2 Petr. 1,14.

2TIM 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron. >Apg. 20,24. 1 Kor. 9,24 f. Fil. 3,14. 1 Tim. 6,12. Hebr. 12,1.

2TIM 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen"*, och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse. >>Vish. 4,2. 1 Petr. 5,4. Jak. 1,12. Upp. 2,10.

2TIM 4:9 Låt dig angeläget vara att snart komma till mig. >2 Tim. 1,4.

2TIM 4:10 Ty av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergivit mig och har begivit sig till Tessalonika; Krescens har begivit sig till Galatien och Titus till Dalmatien. >Kol. 4,14.

2TIM 4:11 Lukas är den ende som är kvar hos mig. Tag Markus med dig hit; ty han kan i mycket vara mig till gagn och tjäna mig. >Apg. 12,12, 56. 15,37 f. Kol. 4,10.

2TIM 4:12 Tykikus har jag sänt till Efesus. >Ef. 6,21. Kol. 4,7. Tit. 3,12.

2TIM 4:13 När du kommer, så hav med dig den mantel som jag lämnade kvar hos Karpus i Troas, så ock böckerna, först och främst pergamentskrifterna.

2TIM 4:14 Alexander, smeden, har gjort mig mycket ont; Herren kommer att vedergälla honom efter hans gärningar. >2 Sam. 3,39. Ps. 28,4 f. 1 Tim. 1,20.

2TIM 4:15 Också du må taga dig till vara för honom, ty han har häftigt trätt upp emot det som vi hava talat.

2TIM 4:16 Vid mitt första försvar inför rätta kom ingen mig till hjälp, utan alla övergåvo mig; må det icke bliva dem tillräknat. >2 Tim. 1,15.

2TIM 4:17 Men Herren stod mig bi och gav mig kraft, för att genom mig ordet överallt skulle bliva predikat, så att alla hedningar finge höra det; och så blev jag räddad ur lejonets gap. >Ps. 22,22. Dan. 6,22. Apg. 23,11. 27,23 f.

2TIM 4:18 Ja, Herren skall rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. >Matt. 6,13.

2TIM 4:19 Hälsa Priska och Akvila, så ock Onesiforus' hus. >Apg. 18,2, 18, 26. Rom. 16,3. 1 Kor. 16,19. 2 Tim. 1,16.

2TIM 4:20 Erastus stannade kvar i Korint, men Trofimus lämnade jag sjuk efter mig i Miletus. >Apg. 19,22. 20,4, 15. 21,29. Rom. 16,23.

2TIM 4:21 Låt dig angeläget vara att komma hit före vintern. Eubulus och Pudens och Linus och Klaudia och alla bröderna hälsa dig.

2TIM 4:22 Herren vare med din ande. Nåd vare med eder.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler