Main Index: Swedish Bible

 

2 Samuel 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

2SAM 23:1 Davids sista ord. Förteckning på hans hjältar.

2SAM 23:1 Dessa voro Davids sista ord: Så säger David, Isais son, så säger den man som blev högt upphöjd, Jakobs Guds smorde, Israels ljuvlige sångare:

2SAM 23:2 HERRENS Ande har talat genom mig, och hans ord är på min tunga; >Matt. 22,43. Apg. 1,16.

2SAM 23:3 Israels Gud har så sagt, Israels klippa har så talat till mig: "Den som råder över människorna rätt, den som råder i Guds fruktan,

2SAM 23:4 han är lik morgonens ljus, när solen går upp, en morgon utan moln, då jorden grönskar genom solsken efter regn. >Job 22,28. Ps. 97,11.

2SAM 23:5 Ja, är det icke så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allo stadgat och betryggat. Ja, visst skall han låta all frälsning och glädje växa upp åt mig. >2 Sam. 7,12 f.

2SAM 23:6 Men de onda äro allasammans lika bortkastade törnen, som man ej vill taga i med handen.

2SAM 23:7 Och måste man röra vid dem, så rustar man sig med järn och med spjutskaft, och bränner sedan upp dem i eld på stället.

2SAM 23:8 Dessa äro namnen på Davids hjältar: Joseb-Bassebet, en takemonit, den förnämste bland kämparna, han som svängde sitt spjut över åtta hundra som hade blivit slagna på en gång. >1 Krön. 11,10 f.

2SAM 23:9 Och näst honom kom Eleasar, son till Dodi, son till en ahoait. Han var en av de tre hjältar som voro med David, när de blevo smädade av filistéerna, som där hade församlat sig till strid; Israels män drogo sig då tillbaka. >1 Krön. 27,4.

2SAM 23:10 Men han höll stånd och högg in på filistéerna, till dess att hans hand blev så trött att den var såsom faststelnad vid svärdet; och HERREN beredde så en stor seger på den dagen. Sedan hade folket allenast att vända om och följa med honom för att plundra.

2SAM 23:11 Och efter honom kom Samma, son till Age, en hararit. En gång hade filistéerna församlat sig, så att de utgjorde en hel skara. Och där var ett åkerstycke, fullt med linsärter. Och folket flydde för filistéerna.

2SAM 23:12 Då ställde han sig mitt på åkerstycket och försvarade det och slog filistéerna; och HERREN beredde så en stor seger.

2SAM 23:13 En gång drogo tre av de trettio förnämsta männen ned och kommo vid skördetiden till David vid Adullams grotta, medan en skara filistéer var lägrad i Refaimsdalen. >1 Sam. 22,1. 2 Sam. 5,18.

2SAM 23:14 Men David var då på borgen, under det att en filisteisk utpost fanns i Bet-Lehem.

2SAM 23:15 Och David greps av lystnad och sade: "Ack att någon ville giva mig vatten att dricka från brunnen vid Bet-Lehems stadsport!"

2SAM 23:16 Då bröto de tre hjältarna sig igenom filistéernas läger och hämtade vatten ur brunnen vid Bet-Lehems stadsport och togo det och buro det till David. Men han ville icke dricka det, utan göt ut det såsom ett drickoffer åt HERREN.

2SAM 23:17 Han sade nämligen: "Bort det, HERRE, att jag skulle göra detta! Skulle jag dricka de mäns blod, som gingo åstad med fara för sina liv?" Och han ville icke dricka det. Sådana ting hade de tre hjältarna gjort.

2SAM 23:18 Abisai, broder till Joab, Serujas son, var den förnämste av tre andra; han svängde en gång sitt spjut över tre hundra som hade blivit slagna. Och han hade ett stort namn bland de tre.

2SAM 23:19 Han var visserligen mer ansedd än någon annan i detta tretal, och han var de andras hövitsman, men upp till de tre första kom han dock icke.

2SAM 23:20 Och Benaja, son till Jojada, som var son till en tapper, segerrik man från Kabseel; han slog ned de två Arielerna i Moab, och det var han som en snövädersdag steg ned och slog ihjäl lejonet i brunnen.

2SAM 23:21 Han slog ock ned den egyptiske mannen som var så ansenlig att skåda. Fastän egyptiern hade ett spjut i handen, gick han ned mot honom, väpnad allenast med sin stav. Och han ryckte spjutet ur egyptierns hand och dräpte honom med hans eget spjut.

2SAM 23:22 Sådana ting hade Benaja, Jojadas son, gjort. Och han hade ett stort namn bland de tre hjältarna.

2SAM 23:23 Han var mer ansedd än någon av de trettio, men upp till de tre första kom han icke. Och David insatte honom i sin livvakt.

2SAM 23:24 Till de trettio hörde: Asael, Joabs broder; Elhanan, Dodos son, från Bet-Lehem; >1 Krön. 27,7.

2SAM 23:25 haroditen Samma; haroditen Elika;

2SAM 23:26 peletiten Heles; tekoaiten Ira, Ickes' son; >1 Krön. 27,9 f.

2SAM 23:27 anatotiten Abieser; husatiten Mebunnai;

2SAM 23:28 ahoaiten Salmon; netofatiten Maherai; >1 Krön. 27,13

2SAM 23:29 netofatiten Heleb, Baanas son; Ittai, Ribais son, från Gibea i Benjamins barns stam;

2SAM 23:30 Benaja, en pirgatonit; Hiddai från Gaas' dalar; >1 Krön. 27,14.

2SAM 23:31 arabatiten Abi-Albon; barhumiten Asmavet;

2SAM 23:32 saalboniten Eljaba; Bene-Jasen; Jonatan;

2SAM 23:33 harariten Samma; arariten Ahiam, Sarars son;

2SAM 23:34 Elifelet, son till Ahasbai, maakatitens son; giloniten Eliam, Ahitofels son; >2 Sam. 15,12.

2SAM 23:35 Hesro från Karmel; arabiten Paarai;

2SAM 23:36 Jigeal, Natans son, från Soba; gaditen Bani;

2SAM 23:37 ammoniten Selek; beerotiten Naharai, vapendragare åt Joab, Serujas son;

2SAM 23:38 jeteriten Ira; jeteriten Gareb;

2SAM 23:39 hetiten Uria. Tillsammans utgjorde de trettiosju. >2 Sam. 11,3, 6 f.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler