Main Index: Swedish Bible

 

2 Peter 1

[1] [2] [3]

2PET 1:1 Hälsning. Förmaning till kristliga dygder. Den apostoliska förkunnelsens och det profetiska ordets visshet.

2PET 1:1 Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i och genom vår Guds och Frälsarens*, Jesu Kristi, rättfärdighet hava fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi. >Rom. 1,12. 1 Petr. 1,1 f.

2PET 1:2 Nåd och frid föröke sig hos eder, i kunskap om Gud och vår Herre Jesus Kristus.

2PET 1:3 Allt det som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss, genom kunskapen om honom som har kallat oss medelst sin härlighet och underkraft.

2PET 1:4 Genom dem har han ock skänkt oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att I skolen, i kraft av dem, bliva delaktiga av gudomlig natur och undkomma den förgängelse som i följd av den onda begärelsen råder i världen. >Joh. 1,12. Rom. 8,15, 2 Kor. 3,18. Ef. 4,24. 1 Joh. 3,2.

2PET 1:5 Vinnläggen eder just därför på allt sätt om att i eder tro bevisa dygd, i dygden kunskap, >Gal. 5,6.

2PET 1:6 i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i ståndaktigheten gudsfruktan, >1 Kor. 9,25.

2PET 1:7 i gudsfruktan broderlig kärlek, i den broderliga kärleken allmännelig kärlek. >Gal. 6,10. 1 Tess. 3,12.

2PET 1:8 Ty om detta finnes hos eder och mer och mer förökas, så tillstädjer det eder icke att vara overksamma eller utan frukt i fråga om kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. >Tit. 3,14.

2PET 1:9 Den åter som icke har detta, han är blind och kan icke se; han har förgätit att han har blivit renad från sina förra synder, >1 Joh. 2,9, 11.

2PET 1:10 Vinnläggen eder därför, mina bröder, så mycket mer om att göra eder kallelse och utkorelse fast. Ty om I det gören, skolen I aldrig någonsin komma på fall. >Hebr. 3,14.

2PET 1:11 Så skall inträdet i vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi, eviga rike förlänas eder i rikligt mått.

2PET 1:12 Därför kommer jag alltid att påminna eder om detta, fastän I visserligen redan kännen det och ären befästa i den sanning som har kommit till eder. >Rom. 15,14 f. Judas v. 5.

2PET 1:13 Och jag håller det för rätt och tillbörligt, att så länge jag ännu är i denna kroppshydda, genom mina påminnelser väcka eder. >2 Petr. 3,1

2PET 1:14 Ty jag vet att jag snart skall lämna min kroppshydda; detta har vår Herre Jesus Kristus givit till känna för mig. >Joh. 21,18 f.

2PET 1:15 Men jag vill härmed sörja för, att I också efter min bortgång städse kunnen draga eder detta till minnes.

2PET 1:16 Ty det var icke några slugt uttänkta fabler vi följde, när vi kungjorde för eder vår Herres, Jesu Kristi, makt och hans tillkommelse utan vi hade själva skådat hans härlighet. >Matt. 17,1 f. Mark. 9,2 f. Luk 9,28 f. Joh, 1,14. 1 Kor. 1,17.

2PET 1:17 Ty han fick ifrån Gud, fadern, ära och pris, när från det högsta Majestätet en röst kom till honom och sade: "Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag." >Matt. 3,17. Mark. 1,11.

2PET 1:18 Den rösten hörde vi själva komma från himmelen, när vi voro med honom på det heliga berget.

2PET 1:19 Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan. >Ps. 119,105.

2PET 1:20 Men det mån I framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas.

2PET 1:21 Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor, drivna av den helige Ande, talade vad som gavs dem från Gud. >2 Tim. 3,16. 1 Petr. 1,10 f.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler