Main Index: Swedish Bible

 

2 Chronicles 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

2CHRON 11:1 Profeten Semajas budskap. Rehabeams byggnadsföretag. Prästernas och leviternas invandring från Israel till Juda. Rehabeams hustrur och barn.

2CHRON 11:1 Och när Rehabeam kom till Jerusalem, församlade han Juda hus och Benjamin, ett hundra åttio tusen utvalda krigare, för att de skulle strida mot Israel och återvinna konungadömet åt Rehabeam. >1 Kon. 12,21 f.

2CHRON 11:2 Men HERRENS ord kom till gudsmannen Semaja; han sade:

2CHRON 11:3 "Säg till Rehabeam, Salomos son, Juda konung, och till alla israeliter i Juda och Benjamin:

2CHRON 11:4 Så säger HERREN: I skolen icke draga upp och strida mot edra bröder. Vänden tillbaka hem, var och en till sitt, ty vad som har skett har kommit från mig." Och de lyssnade till HERRENS ord och vände om och drogo icke mot Jerobeam.

2CHRON 11:5 Men Rehabeam bodde i Jerusalem, och han befäste städer i Juda och gjorde dem till fasta platser.

2CHRON 11:6 Han befäste Bet-Lehem, Etam, Tekoa,

2CHRON 11:7 Bet-Sur, Soko, Adullam

2CHRON 11:8 Gat, Maresa, Sif,

2CHRON 11:9 Adoraim, Lakis, Aseka,

2CHRON 11:10 Sorga, Ajalon och Hebron, alla i Juda och Benjamin, och gjorde dem till fasta städer.

2CHRON 11:11 Och han gjorde deras befästningar starka och tillsatte hövdingar i dem och lade in i dem förråd av mat, olja och vin;

2CHRON 11:12 var och en särskild av dessa städer försåg han med sköldar och spjut; han befäste dem mycket starkt. Och Juda och Benjamin förblevo under hans välde.

2CHRON 11:13 Och prästerna och leviterna i hela Israel gingo över till honom från alla sina områden;

2CHRON 11:14 ty leviterna övergåvo sina utmarker och sina andra besittningar och begåvo sig till Juda och Jerusalem, eftersom Jerobeam med sina söner drev dem bort ifrån deras tjänst såsom HERRENS präster, >2 Krön. 13,9.

2CHRON 11:15 och anställde åt sig andra präster för offerhöjderna och för de onda andarna och för kalvarna som han hade låtit göra. >1 Kon. 12,31.

2CHRON 11:16 Och dem följde ifrån alla Israels stammar de som vände sina hjärtan till att söka HERREN, Israels Gud; dessa kommo till Jerusalem för att offra åt HERREN, sina fäders Gud.

2CHRON 11:17 I tre år befäste de så konungamakten i Juda och gjorde Rehabeams, Salomos sons, välde starkt; ty i tre år vandrade de på Davids och Salomos väg.

2CHRON 11:18 Och Rehabeam tog till hustru åt sig Mahalat, dotter till Jerimot, Davids son, och till Abihail, Eliabs, Isais sons, dotter. >1 Sam. 16,6. 17,13.

2CHRON 11:19 Hon födde åt honom sönerna Jeus, Semarja och Saham.

2CHRON 11:20 Och efter henne tog han till hustru Maaka, Absaloms dotter. Hon födde åt honom Abia, Attai, Sisa och Selomit. >1 Kon. 15,2.

2CHRON 11:21 Och Rehabeam hade Maaka, Absaloms dotter, kärare än alla sina andra hustrur och bihustrur -- ty han hade tagit aderton hustrur och sextio bihustrur -- och han födde tjuguåtta söner och sextio döttrar.

2CHRON 11:22 Och Rehabeam satte Abia, Maakas son, till huvud och furste bland sina bröder, ty han hade i sinnet att göra honom till konung.

2CHRON 11:23 Och på lämpligt sätt fördelade han alla Judas och Benjamins landskap och alla fasta städer mellan några av sina söner och gav dem rikligt underhåll; han skaffade dem ock hustrur i mängd.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler