Main Index: Swedish Bible

 

1 Kings 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

1KINGS 4:1 Salomos ämbetsmän och hovstat. Hans vishet.

1KINGS 4:1 Konung Salomo var nu konung över hela Israel.

1KINGS 4:2 Och dessa voro hans förnämsta män: Asarja, Sadoks son, var präst;

1KINGS 4:3 Elihoref och Ahia, Sisas söner, voro sekreterare; Josafat, Ahiluds son, var kansler;

1KINGS 4:4 Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare; Sadok och Ebjatar voro präster; >1 Kon. 2,26 f., 35.

1KINGS 4:5 Asarja, Natans son, var överfogde; Sabud, Natans son, en präst, var konungens vän*;

1KINGS 4:6 Ahisar var överhovmästare; Adoniram, Abdas son, hade uppsikten över de allmänna arbetena. >2 Sam. 20,24. 1 Kon. 5,13 f.

1KINGS 4:7 Och Salomo hade satt över hela Israel tolv fogdar, som skulle sörja för vad konungen och hans hus behövde; var och en hade årligen sin månad, då han skulle sörja för dessa behov.

1KINGS 4:8 Och följande voro deras namn: Ben-Hur i Efraims bergsbygd;

1KINGS 4:9 Ben-Deker i Makas, Saalbim, Bet-Semes, Elon, Bet-Hanan;

1KINGS 4:10 Ben-Hesed i Arubbot, vilken hade Soko och hela Heferlandet;

1KINGS 4:11 Ben-Abinadab i hela Nafat-Dor -- denne fick Salomos dotter Tafat till hustru --;

1KINGS 4:12 Baana, Ahiluds son, i Taanak och Megiddo och i hela den del av Bet-Sean, som ligger på sidan om Saretan, nedanför Jisreel, från Bet-Sean ända till Abel-Mehola och bortom Jokmeam;

1KINGS 4:13 Ben-Geber i Ramot i Gilead; han hade Manasses son Jairs byar, som ligga i Gilead; han hade ock landsträckan Argob, som ligger i Basan, sextio stora städer med murar och kopparbommar;

1KINGS 4:14 Ahinadab, Iddos son, i Mahanaim;

1KINGS 4:15 Ahimaas i Naftali; också han hade tagit en dotter av Salomo, Basemat, till hustru;

1KINGS 4:16 Baana, Husais son, i Aser och Alot;

1KINGS 4:17 Josafat, Paruas son, i Isaskar;

1KINGS 4:18 Simei, Elas son, i Benjamin;

1KINGS 4:19 Geber, Uris son, i Gileads land, det land som hade tillhört Sihon, amoréernas konung, och Og, konungen i Basan; ty allenast en enda fogde fanns i det landet.

1KINGS 4:20 Juda och Israel voro då talrika, så talrika som sanden vid havet; och man åt och drack och var glad. >1 Mos. 13,16. 22,17. 2 Sam. 17,11. 1 Kon. 3,8.

1KINGS 4:21 Så var nu Salomo herre över alla riken ifrån floden till filistéernas land och ända ned till Egyptens gräns; de förde skänker till Salomo och voro honom underdåniga, så länge han levde. >2 Krön. 9,26.

1KINGS 4:22 Och vad Salomo för var dag behövde av livsmedel var: trettio korer fint mjöl och sextio korer vanligt mjöl,

1KINGS 4:23 tio gödda oxar, tjugu valloxar och hundra far, förutom hjortar, gaseller, dovhjortar och gödda fåglar.

1KINGS 4:24 Ty han rådde över hela landet på andra sidan floden, ifrån Tifsa ända till Gasa, över alla konungar på andra sidan floden; och han hade fred på alla sidor, runt omkring,

1KINGS 4:25 Så att Juda och Israel sutto i trygghet, var och en under sitt vinträd och sitt fikonträd, ifrån Dan ända till Beer-Seba, så länge Salomo levde. >3 Mos. 26,5. Dom. 20,1 Mik. 4,4. Sak. 3,10.

1KINGS 4:26 Och Salomo hade fyrtio tusen spann vagnshästar och tolv tusen ridhästar. >1 Kon. 10,26. 2 Krön. 1,14. 9,25.

1KINGS 4:27 Och de nämnda fogdarna sörjde var sin månad för konung Salomos behov, och för allas som hade tillträde till konung Salomos bord; de läto intet fattas.

1KINGS 4:28 Och kornet och halmen för hästarna och travarna förde de, var och en i sin ordning, till det ställe där han uppehöll sig.

1KINGS 4:29 Och Gud gav Salomo vishet och förstånd i mycket rikt mått och så mycken insikt, att den kunde liknas vid sanden på havets strand,

1KINGS 4:30 så att Salomos vishet var större än alla österlänningars vishet och all Egyptens vishet.

1KINGS 4:31 Han var visare än alla andra människor, visare än esraiten Etan och Heman och Kalkol och Darda, Mahols söner; och ryktet om honom gick ut bland alla folk runt omkring. >1 Krön. 2,6. Ps. 88,1. 89,1.

1KINGS 4:32 Han diktade tre tusen ordspråk*, och hans sånger voro ett tusen fem.

1KINGS 4:33 Han talade om träden, från cedern på Libanon ända till isopen, som växer fram ur väggen. Han talade ock om fyrfotadjuren, om fåglarna, om kräldjuren och om fiskarna. >Vish. 7,20.

1KINGS 4:34 Och från alla folk kom man för att höra Salomos visdom, från alla konungar på jorden, som hade hört talas om hans visdom. >1 Kon. 10,1 f., 24.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler