Main Index: Swedish Bible

 

1 Corinthians 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

1COR 15:1 De dödas uppståndelse.

1COR 15:1 Mina bröder, jag vill påminna eder om det evangelium som jag förkunnade för eder, som I jämväl togen emot, och som I ännu stån kvar i,

1COR 15:2 genom vilket I ock bliven frälsta; jag vill påminna eder om huru jag förkunnade det för eder, såframt I eljest hållen fast därvid -- om nu icke så är att I förgäves haven kommit till tro.

1COR 15:3 Jag meddelade eder ju såsom ett huvudstycke vad jag själv hade undfått: att Kristus dog för våra synder, enligt skrifterna,

1COR 15:4 och att han blev begraven, och att han har uppstått på tredje dagen, enligt skrifterna,

1COR 15:5 och att han visade sig för Cefas och sedan för de tolv.

1COR 15:6 Därefter visade han sig för mer än fem hundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu leva kvar, medan några äro avsomnade.

1COR 15:7 Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna.

1COR 15:8 Allra sist visade han sig också för mig, som är att likna vid ett ofullgånget foster.

1COR 15:9 Ty jag är den ringaste bland apostlarna, ja, icke ens värdig att kallas apostel, jag som har förföljt Guds församling.

1COR 15:10 Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har icke varit fåfäng, utan jag har arbetat mer än de alla -- dock icke jag, utan Guds nåd, som har varit med mig.

1COR 15:11 Det må nu vara jag eller de andra, så är det på det sättet vi predika, och på det sättet I haven kommit till tro.

1COR 15:12 Om det nu predikas om Kristus att han har uppstått från de döda, huru kunna då somliga bland eder säga att det icke finnes någon uppståndelse från de döda?

1COR 15:13 Om det åter icke finnes någon uppståndelse från de döda, då har icke heller Kristus uppstått.

1COR 15:14 Men om Kristus icke har uppstått, då är ju vår predikan fåfäng, då är ock eder tro fåfäng;

1COR 15:15 då befinnas vi ock vara falska Guds vittnen, eftersom vi hava vittnat mot Gud att han har uppväckt Kristus, som han icke har uppväckt, om det är sant att döda icke uppstå.

1COR 15:16 Ja, om döda icke uppstå, så har ej heller Kristus uppstått.

1COR 15:17 Men om Kristus icke har uppstått, så är eder tro förgäves; I ären då ännu kvar i edra synder.

1COR 15:18 Då hava ju ock de gått förlorade, som hava avsomnat i Kristus.

1COR 15:19 Om vi i detta livet hava i Kristus haft vårt hopp, och därav intet bliver, då äro vi de mest ömkansvärda av alla människor.

1COR 15:20 Men nu har Kristus uppstått från de döda, såsom förstlingen av de avsomnade.

1COR 15:21 Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom ock genom en människa de dödas uppståndelse.

1COR 15:22 Och såsom i Adam alla dö, så skola ock i Kristus alla göras levande.

1COR 15:23 Men var och en i sin ordning: Kristus såsom förstlingen, därnäst, vid Kristi tillkommelse, de som höra honom till.

1COR 15:24 Därefter kommer änden, då när han överlämnar riket åt Gud och Fadern, sedan han från andevärldens alla furstar och alla väldigheter och makter har tagit all deras makt.

1COR 15:25 Ty han måste regera "till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter".

1COR 15:26 Sist bland hans fiender bliver ock döden berövad all sin makt;

1COR 15:27 ty "allt har han lagt under hans fötter". Men när det heter att "allt är honom underlagt", då är uppenbarligen den undantagen, som har lagt allt under honom.

1COR 15:28 Och sedan allt har blivit Sonen underlagt, då skall ock Sonen själv giva sig under den som har lagt allt under honom. Och så skall Gud bliva allt i alla.

1COR 15:29 Vad kunna annars de som låta döpa sig för de dödas skull vinna därmed? Om så är att döda alls icke uppstå, varför låter man då döpa sig för deras skull?

1COR 15:30 Och varför undsätta vi oss själva var stund för faror?

1COR 15:31 Ty -- så sant jag i Kristus Jesus, vår Herre, kan berömma mig av eder, mina bröder -- jag lider döden dag efter dag.

1COR 15:32 Om jag hade tänkt såsom människor pläga tänka, när jag i Efesus kämpade mot vilddjuren, vad gagnade mig då det jag gjorde? Om döda icke uppstå -- "låtom oss då äta och dricka, ty i morgon måste vi dö".

1COR 15:33 Faren icke vilse: "För goda seder dåligt sällskap är fördärv."

1COR 15:34 Vaknen upp till rätt nykterhet, och synden icke. Somliga finnas ju, som leva i okunnighet om Gud; eder till blygd säger jag detta.

1COR 15:35 Nu torde någon fråga: "På vad sätt uppstå då de döda, och med hurudan kropp skola de träda fram?"

1COR 15:36 Du oförståndige! Det frö du sår, det får ju icke liv, om det icke först har dött.

1COR 15:37 Och när du sår, då är det du sår icke den växt som en gång skall komma upp, utan ett naket korn, kanhända ett vetekorn, kanhända något annat.

1COR 15:38 Men Gud giver det en kropp, en sådan som han vill, och åt vart frö dess särskilda kropp.

1COR 15:39 Icke allt kött är av samma slag, utan människors har sin art, boskapsdjurs kött en annan art, fåglars kött åter en annan, fiskars återigen en annan.

1COR 15:40 Så finnas ock både himmelska kroppar och jordiska kroppar, men de himmelska kropparnas härlighet är av ett slag, de jordiska kropparnas av ett annat slag.

1COR 15:41 En härlighet har solen, en annan härlighet har månen, åter en annan härlighet hava stjärnorna; ja, den ena stjärnan är icke lik den andra i härlighet. --

1COR 15:42 Så är det ock med de dödas uppståndelse: vad som bliver sått förgängligt, det uppstår oförgängligt;

1COR 15:43 vad som bliver sått i ringhet, det uppstår i härlighet; vad som bliver sått i svaghet, det uppstår i kraft;

1COR 15:44 här sås en "själisk"* kropp, där uppstår en andlig kropp. Så visst som det finnes en "själisk" kropp, så visst finnes det ock en andlig.

1COR 15:45 Så är ock skrivet: "Den första människan, Adam, blev en levande varelse med själ." Den siste Adam åter blev en levandegörande ande.

1COR 15:46 Men icke det andliga är det första, utan det "själiska"; sedan kommer det andliga.

1COR 15:47 Den första människan var av jorden och jordisk, den andra människan är av himmelen.

1COR 15:48 Sådan som den jordiska var, sådana äro ock de jordiska; och sådan som den himmelska är, sådana äro ock de himmelska.

1COR 15:49 Och såsom vi hava burit den jordiskas gestalt, så skola vi ock bära den himmelskas gestalt.

1COR 15:50 Mina bröder, vad jag nu vill säga är detta, att kött och blod icke kunna få Guds rike till arvedel; ej heller får förgängligheten oförgängligheten till arvedel.

1COR 15:51 Se, jag säger eder en hemlighet: Vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi bliva förvandlade,

1COR 15:52 och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå till oförgänglighet, och då skola vi bliva förvandlade.

1COR 15:53 Ty detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet, och detta dödliga ikläda sig odödlighet.

1COR 15:54 Men när detta förgängliga har iklätt sig oförgänglighet, och detta dödliga har iklätt sig odödlighet, då skall det ord fullbordas, som står skrivet: "Döden är uppslukad och seger vunnen."

1COR 15:55 Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?

1COR 15:56 Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen.

1COR 15:57 Men Gud vare tack, som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!

1COR 15:58 Alltså, mina älskade bröder, varen fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom I veten att edert arbete icke är fåfängt i Herren.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler