Main Index: Swedish Bible

 

1 Chronicles 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1CHRON 8:1 Benjamins stam med Sauls släkt.

1CHRON 8:1 Och Benjamin födde Bela, sin förstfödde, Asbel, den andre, och Ahara, den tredje, >1 Mos. 46,21. 4 Mos. 26,38 f. 1 Krön. 7,6 f.

1CHRON 8:2 Noha, den fjärde, och Rafa, den femte.

1CHRON 8:3 Bela hade följande söner: Addar, Gera, Abihud,

1CHRON 8:4 Abisua, Naaman, Ahoa,

1CHRON 8:5 Gera, Sefufan och Huram.

1CHRON 8:6 Och dessa voro Ehuds söner, och de voro familjehuvudmän för dem som bodde i Geba, och som blevo bortförda till Manahat,

1CHRON 8:7 dit Gera jämte Naaman och Ahia förde bort dem: han födde Ussa och Ahihud.

1CHRON 8:8 Och Saharaim födde barn i Moabs land, sedan han hade skilt sig från sina hustrur, Husim och Baara;

1CHRON 8:9 med sin hustru Hodes födde han där Jobab, Sibja, Mesa, Malkam,

1CHRON 8:10 Jeus, Sakeja och Mirma. Dessa voro hans söner, huvudmän för familjer.

1CHRON 8:11 Med Husim hade han fött Abitub och Elpaal.

1CHRON 8:12 Och Elpaals söner voro Eber, Miseam och Semed. Han var den som byggde Ono och Lod med underlydande orter.

1CHRON 8:13 Beria och Sema -- vilka voro familjehuvudmän för Ajalons invånare och förjagade Gats invånare --

1CHRON 8:14 så ock Ajo, Sasak och Jeremot.

1CHRON 8:15 Och Sebadja, Arad, Eder,

1CHRON 8:16 Mikael, Jispa och Joha voro Berias söner.

1CHRON 8:17 Och Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber,

1CHRON 8:18 Jismerai, Jislia och Jobab voro Elpaals söner.

1CHRON 8:19 Och Jakim, Sikri, Sabdi,

1CHRON 8:20 Elienai, Silletai, Eliel,

1CHRON 8:21 Adaja, Beraja och Simrat voro Simeis söner.

1CHRON 8:22 Och Jispan, Eber, Eliel,

1CHRON 8:23 Abdon, Sikri, Hanan,

1CHRON 8:24 Hananja, Elam, Antotja,

1CHRON 8:25 Jifdeja och Peniel voro Sasaks söner.

1CHRON 8:26 Och Samserai, Seharja, Atalja,

1CHRON 8:27 Jaaresja, Elia och Sikri voro Jerohams söner.

1CHRON 8:28 Dessa vore huvudman för familjer, huvudmän efter sin ättföljd; de bodde i Jerusalem.

1CHRON 8:29 I Gibeon bodde Gibeons fader, vilkens hustru hette Maaka. >1 Krön. 9,35 f.

1CHRON 8:30 Och hans förstfödde son var Abdon; vidare Sur, Kis, Baal, Nadab,

1CHRON 8:31 Gedor, Ajo och Seker.

1CHRON 8:32 Men Miklot födde Simea. Också dessa bodde jämte sina bröder i Jerusalem, gent emot sina bröder.

1CHRON 8:33 Och Ner födde Kis, Kis födde Saul, och Saul födde Jonatan, Malki-Sua, Abinadab och Esbaal. >1 Sam. 9,1. 14,49 f.

1CHRON 8:34 Jonatans son var Merib-Baal, och Merib-Baal födde Mika. >2 Sam. 4,4.

1CHRON 8:35 Mikas söner voro Piton, Melek, Taarea och Ahas.

1CHRON 8:36 Ahas födde Joadda, Joadda födde Alemet, Asmavet och Simri, och Simri födde Mosa.

1CHRON 8:37 Mosa födde Binea. Hans son var Rafa; hans son var Eleasa; hans son var Asel.

1CHRON 8:38 Och Asel hade sex söner, och dessa hette Asrikam, Bokeru, Ismael, Searja, Obadja och Hanan. Alla dessa voro Asels söner.

1CHRON 8:39 Och hans broder Eseks söner voro Ulam, hans förstfödde, Jeus, den andre, och Elifelet, den tredje.

1CHRON 8:40 Och Ulams söner voro tappra stridsmän, som voro skickliga i att spänna båge; och de hade många söner och sonsöner: ett hundra femtio. Alla dessa voro av Benjamins barn >Dom. 20,16.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler