Main Index: Swedish Bible

 

1 Chronicles 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1CHRON 6:1 Levi stam och dess bostäder.

1CHRON 6:1 Levis söner voro Gerson, Kehat och Merari. >1 Mos. 46,11. 2 Mos. 6,16 f. 4 Mos. 26,57 f. 1 Krön. 23,6 f

1CHRON 6:2 Kehats söner voro Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.

1CHRON 6:3 Amrams barn voro Aron, Mose och Mirjam. Arons söner voro Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar. >2 Mos. 2,1 f. 4 Mos. 3,2.

1CHRON 6:4 Eleasar födde Pinehas, Pinehas födde Abisua.

1CHRON 6:5 Abisua födde Bucki, och Bucki födde Ussi.

1CHRON 6:6 Ussi födde Seraja, och Seraja födde Merajot.

1CHRON 6:7 Merajot födde Amarja, och Amarja födde Ahitub.

1CHRON 6:8 Ahitub födde Sadok, och Sadok födde Ahimaas. >2 Sam. 8,17. 15,27

1CHRON 6:9 Ahimaas födde Asarja, och Asarja födde Johanan.

1CHRON 6:10 Johanan födde Asarja; det var han som var präst i det tempel som Salomo byggde i Jerusalem.

1CHRON 6:11 Asarja födde Amarja, och Amarja födde Ahitub.

1CHRON 6:12 Ahitub födde Sadok, och Sadok födde Sallum.

1CHRON 6:13 Sallum födde Hilkia, och Hilkia födde Asarja. >2 Kon. 22,4.

1CHRON 6:14 Asarja födde Seraja, och Seraja födde Josadak.

1CHRON 6:15 Men Josadak måste gå med i fångenskap, när HERREN lät Juda och Jerusalem föras bort genom Nebukadnessar. >2 Kon. 25,1 f.

1CHRON 6:16 Levis söner voro Gersom, Kehat och Merari. >4 Mos. 3,16 f.

1CHRON 6:17 Och dessa voro namnen på Gersoms söner: Libni och Simei.

1CHRON 6:18 Och Kehats söner voro Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.

1CHRON 6:19 Meraris söner voro Maheli och Musi. Dessa voro leviternas släkter, efter deras fäder.

1CHRON 6:20 Från Gersom härstammade hans son Libni, dennes son Jahat, dennes son Simma,

1CHRON 6:21 dennes son Joa, dennes son Iddo, dennes son Sera, dennes son Jeaterai.

1CHRON 6:22 Kehats söner voro hans son Amminadab, dennes son Kora, dennes son Assir,

1CHRON 6:23 dennes son Elkana, dennes son Ebjasaf, dennes son Assir,

1CHRON 6:24 dennes son Tahat, dennes son Uriel, dennes son Ussia och dennes son Saul.

1CHRON 6:25 Elkanas söner voro Amasai och Ahimot.

1CHRON 6:26 Hans son var Elkana; hans son var Elkana-Sofai; hans son var Nahat.

1CHRON 6:27 Hans son var Eliab; hans son var Jeroham; hans son var Elkana. >1 Sam. 1,1.

1CHRON 6:28 Och Samuels söner voro Vasni, den förstfödde, och Abia. >1 Sam. 8,2.

1CHRON 6:29 Meraris söner voro Maheli, dennes son Libni, dennes son Simei, dennes son Ussa,

1CHRON 6:30 dennes son Simea, dennes son Haggia, dennes son Asaja.

1CHRON 6:31 Och dessa voro de som David anställde för att ombesörja sången i HERRENS hus, sedan arken hade fått en vilostad.

1CHRON 6:32 De gjorde tjänst inför uppenbarelsetältets tabernakel såsom sångare, till dess att Salomo byggde HERRENS hus i Jerusalem; de stodo där och förrättade sin tjänst, såsom det var föreskrivet för dem.

1CHRON 6:33 Dessa voro de som så tjänstgjorde, och dessa voro deras söner: Av kehatiternas barn: Heman, sångaren, son till Joel, son till Samuel,

1CHRON 6:34 son till Elkana, son till Jeroham, son till Eliel, son till Toa,

1CHRON 6:35 son till Sif, son till Elkana, son till Mahat, son till Amasai,

1CHRON 6:36 son till Elkana, son till Joel, son till Asarja, son till Sefanja,

1CHRON 6:37 son till Tahat, son till Assir, son till Ebjasaf, son till Kora,

1CHRON 6:38 son till Jishar, son till Kehat, son till Levi, son till Israel;

1CHRON 6:39 vidare hans broder Asaf, som hade sin plats på hans högra sida, Asaf, son till Berekja, son till Simea,

1CHRON 6:40 son till Mikael, son till Baaseja, son till Malkia,

1CHRON 6:41 son till Etni, son till Sera, son till Adaja,

1CHRON 6:42 son till Etan, son till Simma, son till Simei,

1CHRON 6:43 son till Jahat, son till Gersom, son till Levi.

1CHRON 6:44 Och deras bröder, Meraris barn stodo på den vänstra sidan: Etan son till Kisi, son till Abdi, son till Malluk,

1CHRON 6:45 son till Hasabja, son till Amasja, son till Hilkia,

1CHRON 6:46 son till Amsi, son till Bani, son till Semer,

1CHRON 6:47 son till Maheli, son till Musi, son till Merari, son till Levi.

1CHRON 6:48 Och deras bröder, de övriga leviterna, hade blivit givna till allt slags tjänstgöring vid tabernaklet, Guds hus.

1CHRON 6:49 Men Aron och hans söner ombesörjde offren på brännoffersaltaret och på rökelsealtaret, och skulle utföra all förrättning i det allraheligaste och bringa försoning för Israel, alldeles såsom Mose, Guds tjänare, hade bjudit. >2 Mos. 30,7 f. 4 Mos. 4,16.

1CHRON 6:50 Och dessa voro Arons söner: hans son Eleasar, dennes son Pinehas, dennes son Abisua,

1CHRON 6:51 dennes son Bucki, dennes son Ussi, dennes son Seraja,

1CHRON 6:52 dennes son Merajot, dennes son Amarja, dennes son Ahitub,

1CHRON 6:53 dennes son Sadok, dennes son Ahimaas.

1CHRON 6:54 Och dessa voro deras boningsorter, efter deras tältläger inom deras område: Åt Arons söner av kehatiternas släkt -- ty dem träffade nu lotten -- >Jos. 21,9 f.

1CHRON 6:55 åt dem gav man Hebron i Juda land med dess utmarker runt omkring.

1CHRON 6:56 Men åkerjorden och byarna som hörde till staden gav man åt Kaleb, Jefunnes son.

1CHRON 6:57 Åt Arons söner gav man alltså fristäderna Hebron och Libna med dess utmarker, vidare Jattir och Estemoa med dess utmarker. >5 Mos. 19,1 f.

1CHRON 6:58 Hilen med dess utmarker, Debir med dess utmarker,

1CHRON 6:59 Asan med dess utmarker och Bet-Semes med dess utmarker;

1CHRON 6:60 och ur Benjamins stam Geba med dess utmarker, Alemet med dess utmarker och Anatot med dess utmarker, så att deras städer tillsammans utgjorde tretton städer, efter deras släkter.

1CHRON 6:61 Och Kehats övriga barn fingo ur en stamsläkt, nämligen den stamhalva som utgjorde ena hälften av Manasse stam, genom lottkastning tio städer.

1CHRON 6:62 Gersoms barn åter fingo, efter sina släkter, ur Isaskars stam, ur Asers stam, ur Naftali stam och ur Manasse stam i Basan tretton städer.

1CHRON 6:63 Meraris barn fingo, efter sina släkter, ur Rubens stam, ur Gads stam och ur Sebulons stam genom lottkastning tolv städer.

1CHRON 6:64 Så gåvo Israels barn åt leviterna dessa städer med deras utmarker.

1CHRON 6:65 Genom lottkastning gåvo de åt dem ur Juda barns stam, ur Simeons barns stam och ur Benjamins barns stam dessa städer, som de namngåvo.

1CHRON 6:66 Och bland Kehats barns släkter fingo några följande städer ur Efraims stam såsom sitt område: >Jos. 21,20 f.

1CHRON 6:67 Man gav dem fristäderna Sikem med dess utmarker i Efraims bergsbygd, Geser med dess utmarker,

1CHRON 6:68 Jokmeam med dess utmarker, Bet-Horon med dess utmarker;

1CHRON 6:69 vidare Ajalon med dess utmarker och Gat-Rimmon med dess utmarker;

1CHRON 6:70 och ur ena hälften av Manasse stam Aner med dess utmarker och Bileam med dess utmarker. Detta tillföll Kehats övriga barns släkt.

1CHRON 6:71 Gersoms barn fingo ur den släkt som utgjorde ena hälften av Manasse stam Golan i Basan med dess utmarker och Astarot med dess utmarker; >Jos. 21,27 f.

1CHRON 6:72 och ur Isaskars stam Kedes med dess utmarker, Dobrat med dess utmarker,

1CHRON 6:73 Ramot med dess utmarker och Anem med dess utmarker;

1CHRON 6:74 och ur Asers stam Masal med dess utmarker, Abdon med dess utmarker,

1CHRON 6:75 Hukok med dess utmarker och Rehob med dess utmarker;

1CHRON 6:76 och ur Naftali stam Kedes i Galileen med dess utmarker, Hammon med dess utmarker och Kirjataim med dess utmarker.

1CHRON 6:77 Meraris övriga barn fingo ur Sebulons stam Rimmono med dess utmarker och Tabor med dess utmarker, >Jos. 21,34 f.

1CHRON 6:78 och på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, öster om Jordan, ur Rubens stam Beser i öknen med dess utmarker, Jahas med dess utmarker,

1CHRON 6:79 Kedemot med dess utmarker och Mefaat med dess utmarker;

1CHRON 6:80 och ur Gads stam Ramot i Gilead med dess utmarker, Mahanaim med dess utmarker,

1CHRON 6:81 Hesbon med dess utmarker och Jaeser med dess utmarker.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler