Main Index: Swedish Bible

 

1 Chronicles 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1CHRON 3:1 Davids barn. Juda konungar. Jekonjas söner.

1CHRON 3:1 Dessa voro de söner som föddes åt David i Hebron: Amnon, den förstfödde, av Ahinoam från Jisreel; Daniel, den andre, av Abigail från Karmel; >2 Sam. 3,2 f.

1CHRON 3:2 Absalom, den tredje, son till Maaka, som var dotter till Talmai, konungen i Gesur; Adonia, den fjärde, Haggits son;

1CHRON 3:3 Sefatja, den femte, av Abital; Jitream, den sjätte, av hans hustru Egla.

1CHRON 3:4 Dessa sex föddes åt honom i Hebron, där han regerade i sju år och sex månader. I Jerusalem åter regerade han i trettiotre år. >2 Sam. 5,4 f. 1 Kon. 2,11. 1 Krön. 29,27.

1CHRON 3:5 Och dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Simea, Sobab, Natan och Salomo, tillsammans fyra, av Bat-Sua, Ammiels dotter; >2 Sam. 5,14 f.

1CHRON 3:6 vidare Jibhar, Elisama, Elifelet,

1CHRON 3:7 Noga, Nefeg, Jafia,

1CHRON 3:8 Elisama, Eljada och Elifelet, tillsammans nio.

1CHRON 3:9 Detta var alla Davids söner, förutom sönerna med bihustrurna; och Tamar var deras syster. >2 Sam. 13,1.

1CHRON 3:10 Salomos son var Rehabeam. Hans son var Abia; hans son var Asa; hans son var Josafat. >1 Kon. 11,43. 14,31. Matt. 1,7 f.

1CHRON 3:11 Hans son var Joram; hans son var Ahasja; hans son var Joas. >2 Kon. 8,16, 24. 11,2.

1CHRON 3:12 Hans son var Amasja; hans son var Asarja; hans son var Jotam. >2 Kon. 12,21. 15,1, 7.

1CHRON 3:13 Hans son var Ahas; hans son var Hiskia; hans son var Manasse. >2 Kon. 15,38. 16,20. 20,21.

1CHRON 3:14 Hans son var Amon; hans son var Josia. >2 Kon. 21,18, 26.

1CHRON 3:15 Josias söner voro Johanan den förstfödde, Jojakim, den andre, Sidkia, den tredje, Sallum, den fjärde. >2 Kon. 23,30, 34. 24,17.

1CHRON 3:16 Jojakims söner voro hans son Jekonja och dennes son Sidkia.

1CHRON 3:17 Jekonjas söner voro Assir och dennes son Sealtiel,

1CHRON 3:18 vidare Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama och Nedabja.

1CHRON 3:19 Pedajas söner voro Serubbabel och Simei. Serubbabels söner voro Mesullam och Hananja, och deras syster var Selomit,

1CHRON 3:20 vidare Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja och Jusab-Hesed, tillsammans fem.

1CHRON 3:21 Hananjas söner voro Pelatja och Jesaja, vidare Refajas söner, Arnans söner, Obadjas söner och Sekanjas söner.

1CHRON 3:22 Sekanjas söner voro Semaja, Semajas söner voro Hattus, Jigeal, Baria, Nearja och Safat, tillsammans sex.

1CHRON 3:23 Nearjas söner voro Eljoenai, Hiskia och Asrikam, tillsammans tre.

1CHRON 3:24 Eljoenais söner voro Hodauja, Eljasib, Pelaja, Ackub, Johanan, Delaja och Anani, tillsammans sju.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler