Main Index: Swedish Bible

 

1 Chronicles 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1CHRON 26:1 Dörrvaktarnas avdelningar. Tillsyningsmännen över tempelskatterna. Innehavarna av de världsliga sysslorna.

1CHRON 26:1 Vad angår dörrvaktarnas avdelningar, så hörde till koraiterna Meselemja, Kores son, av Asafs barn.

1CHRON 26:2 Och Meselemja hade söner: Sakarja var den förstfödde, Jediael den andre, Sebadja den tredje, Jatniel den fjärde,

1CHRON 26:3 Elam den femte, Johanan den sjätte, Eljoenai den sjunde.

1CHRON 26:4 Och Obed-Edom hade söner: Semaja var den förstfödde, Josabad den andre, Joa den tredje, Sakar den fjärde, Netanel den femte,

1CHRON 26:5 Ammiel den sjätte, Isaskar den sjunde, Peulletai den åttonde; ty Gud hade välsignat honom.

1CHRON 26:6 Åt hans son Semaja föddes ock söner, som blevo furstar inom sin familj, ty de voro dugande män.

1CHRON 26:7 Semajas söner voro Otni, Refael och Obed, Elsabad och hans bröder, dugliga män, Elihu och Semakja.

1CHRON 26:8 Alla dessa hörde till Obed-Edoms avkomlingar, de själva och deras söner och bröder, dugliga och kraftfulla män i tjänsten, tillsammans sextiotvå avkomlingar av Obed-Edom.

1CHRON 26:9 Meselemja hade ock söner och bröder, dugliga män, tillsammans aderton.

1CHRON 26:10 Och Hosa, av Meraris barn, hade söner: Simri var huvudmannen, ty visserligen var han icke förstfödd, men hans fader insatte honom till huvudman;

1CHRON 26:11 Hilkia var den andre, Tebalja den tredje, Sakarja den fjärde. Hosas söner och bröder voro tillsammans tretton.

1CHRON 26:12 Dessa avdelningar av dörrvaktarna, nämligen dessa deras huvudmän, fingo nu, likasåväl som deras bröder, sina åligganden för att göra tjänst i HERRENS hus.

1CHRON 26:13 Och om var port kastade de lott, den minste såväl som den störste, efter sina familjer. >1 Krön. 24,31. 25,8.

1CHRON 26:14 Den lott som angav öster föll då på Selemja; och för hans son Sakarja, en rådklok man, kastade man lott, och för honom kom ut den lott som angav norr;

1CHRON 26:15 för Obed-Edom den lott som angav söder, under det att hans söner fingo på sin del förrådshuset;

1CHRON 26:16 för Suppim och för Hosa den lott som angav platsen västerut, vid Salleketporten, där vägen höjer sig uppåt, det ena vaktstället invid det andra.

1CHRON 26:17 Österut voro sex leviter, norrut fyra för var dag, söderut fyra för var dag, och vid förrådshuset två i sänder;

1CHRON 26:18 vid Parbar västerut voro fyra vid vägen och två vid själva Parbar. >2 Kon. 23,11.

1CHRON 26:19 Dessa voro dörrvaktarnas avdelningar, av koraiternas barn och av Meraris barn.

1CHRON 26:20 Och av leviterna hade Ahia uppsikten över Guds hus skatter och vården om de förråd som utgjordes av vad som hade blivit helgat åt HERREN.

1CHRON 26:21 Laedans barn, nämligen gersoniternas barn av Laedans släkt, huvudmannen för gersoniten Laedans familj, jehieliterna, >1 Krön. 23,7 f.

1CHRON 26:22 det är jehieliternas barn, Setam och hans broder Joel, hade uppsikten över skatterna i HERRENS hus.

1CHRON 26:23 Vad angår amramiterna, jishariterna, hebroniterna och ossieliterna,

1CHRON 26:24 så var Sebuel, son till Gersom, son till Mose, överuppsyningsman över skatterna. >1 Krön. 23,16 f.

1CHRON 26:25 Och hans bröder av Eliesers släkt voro dennes son Rehabja, dennes son Jesaja, dennes son Joram, dennes son Sikri och dennes son Selomot. >1 Krön. 24,21.

1CHRON 26:26 Denne Selomot och hans bröder hade uppsikten över alla förråd som utgjordes av vad som hade blivit helgat åt HERREN av konung David, så ock av huvudmännen för familjerna, ävensom av över- och underhövitsmännen och av härhövitsmännen.

1CHRON 26:27 Från krigen och av bytet hade de helgat detta för att hålla HERRENS hus vid makt; >4 Mos. 31,25 f.

1CHRON 26:28 likaledes allt vad siaren Samuel och Saul, Kis' son, och Abner, Ners son, och Joab, Serujas son, hade helgat -- korteligen, var och en som helgade något lämnade det under Selomits och hans bröders vård. >1 Sam. 9,9.

1CHRON 26:29 Av jishariterna togos Kenanja och hans söner till de världsliga sysslorna i Israel, till att vara tillsyningsmän och domare.

1CHRON 26:30 Av hebroniterna togos Hasabja och hans bröder, dugliga män, ett tusen sju hundra, till ämbetsförvaltningen i Israel på andra sidan Jordan, på västra sidan, till alla slags sysslor åt HERREN och till konungens tjänst.

1CHRON 26:31 För hebroniterna var Jeria huvudman, för hebroniterna efter deras ättföljd och familjer. (I Davids fyrtionde regeringsår anställdes undersökning rörande dem; och bland dem funnos då dugande män i Jaeser i Gilead.)

1CHRON 26:32 Hans bröder, dugliga män, vore två tusen sju hundra, huvudmän för familjer. Dem satte konung David över rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam, för att ombesörja alla Guds och konungens angelägenheter.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler