Main Index: Swedish Bible

 

1 Chronicles 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1CHRON 24:1 Prästernas och leviternas avdelningar.

1CHRON 24:1 Och Arons söner hade följande avdelningar: Arons söner voro Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.

1CHRON 24:2 Men Nadab och Abihu dogo före sin fader; och de hade inga söner. Så blevo allenast Eleasar och Itamar präster. >3 Mos. 1O,1 f. 4 Mos. 3,4. 26,61.

1CHRON 24:3 Och David jämte Sadok, av Eleasars söner, och Ahimelek, av Itamars söner, indelade dem och bestämde den ordning i vilken de skulle göra tjänst. >2 Krön. 8,14.

1CHRON 24:4 Då nu Eleasars söner befunnos hava flera huvudmän än Itamars söner, indelade man dem så, att Eleasars söner fingo sexton huvudmän för sina familjer och Itamars söner åtta huvudmän för sina familjer.

1CHRON 24:5 Man indelade dem genom lottkastning, de förra såväl som de senare, ty helgedomens furstar och Guds furstar togos både av Eleasars söner och av Itamars söner.

1CHRON 24:6 Och Semaja, Netanels son, sekreteraren, av Levi stam, tecknade upp dem i närvaro av konungen, furstarna och prästen Sadok och Ahimelek, Ebjatars son, och i närvaro av huvudmännen för prästernas och leviternas familjer. Lotterna drogos skiftevis för Eleasars och för Itamars familjer.

1CHRON 24:7 Den första lotten föll ut för Jojarib, den andra för Jedaja,

1CHRON 24:8 den tredje för Harim, den fjärde för Seorim,

1CHRON 24:9 den femte för Malkia, den sjätte för Mijamin,

1CHRON 24:10 den sjunde för Hackos, den åttonde för Abia, >Luk. 1,6.

1CHRON 24:11 den nionde för Jesua, den tionde för Sekanja,

1CHRON 24:12 den elfte för Eljasib, den tolfte för Jakim,

1CHRON 24:13 den trettonde för Huppa, den fjortonde för Jesebab,

1CHRON 24:14 den femtonde för Bilga, den sextonde för Immer,

1CHRON 24:15 den sjuttonde för Hesir, den adertonde för Happisses,

1CHRON 24:16 den nittonde för Petaja, den tjugonde för Hesekiel,

1CHRON 24:17 den tjuguförsta för Jakin, den tjuguandra för Gamul,

1CHRON 24:18 den tjugutredje for Delaja, den tjugufjärde för Maasja.

1CHRON 24:19 Detta blev den ordning i vilken de skulle göra tjänst, när de gingo in i HERRENS hus, såsom det var föreskrivet för dem genom deras fader Aron, i enlighet med vad HERREN, Israels Gud, hade bjudit honom.

1CHRON 24:20 Vad angår de övriga Levi barn, så hörde till Amrams barn Subael, till Subaels barn Jedeja,

1CHRON 24:21 till Rehabja, det är till Rehabjas barn, huvudmannen Jissia,

1CHRON 24:22 till jishariterna Selomot, till Selomots barn Jahat.

1CHRON 24:23 Och benajiter voro Jeria, Amarja, den andre, Jahasiel, den tredje, och Jekameam, den fjärde. >1 Krön. 23,19 f.

1CHRON 24:24 Ussiels barn voro Mika; till Mikas barn hörde Samur.

1CHRON 24:25 Mikas broder var Jissia; till Jissias barn hörde Sakarja.

1CHRON 24:26 Meraris barn voro Maheli och Musi, Jaasia-Benos söner.

1CHRON 24:27 Meraris barn voro dessa av Jaasia-Beno, och vidare Soham, Sackur och Ibri.

1CHRON 24:28 Mahelis son var Eleasar, men denne hade inga söner.

1CHRON 24:29 Till Kis, det är Kis' barn, hörde Jerameel.

1CHRON 24:30 Men Musis barn voro Maheli, Eder och Jerimot. Dessa voro leviternas barn, efter deras familjer.

1CHRON 24:31 Också dessa kastade lott likasåväl som deras bröder, Arons söner, i närvaro av konung David, Sadok, Ahimelek och huvudmännen för prästernas och leviternas familjer, huvudmännen för familjerna likasåväl som deras yngsta bröder. >1 Krön. 25,8. 26,13.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler