Main Index: Swedish Bible

 

1 Chronicles 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1CHRON 23:1 Leviternas antal, indelning och ämbetsgöromål.

1CHRON 23:1 Och när David blev gammal och levnadsmätt, gjorde han sin son Salomo till konung över Israel. >1 Kon. 1,13, 33 f.

1CHRON 23:2 Och han församlade alla Israels furstar, så ock prästerna och leviterna.

1CHRON 23:3 Och leviterna blevo räknade, de nämligen som voro trettio år gamla eller därutöver; och deras antal, antalet av alla personer av mankön, utgjorde trettioåtta tusen.

1CHRON 23:4 "Av dessa", sade han, "skola tjugufyra tusen förestå sysslorna vid HERRENS hus, och sex tusen vara tillsyningsmän och domare; >5 Mos. 16,18.

1CHRON 23:5 fyra tusen skola vara dörrvaktare och fyra tusen skola lovsjunga HERREN till de instrumenter som jag har låtit göra för lovsången." >2 Krön. 29,25.

1CHRON 23:6 Och David delade dem i avdelningar efter Levis söner, Gerson Kehat och Merari. >1 Mos. 46,11. 1 Krön. 6,1.

1CHRON 23:7 Till gersoniterna hörde Laedan och Simei. >2 Mos. 6,17. 4 Mos. 3,18. 1 Krön. 6,16 f.

1CHRON 23:8 Laedans söner voro Jehiel, huvudmannen, Setam och Joel, tillsammans tre.

1CHRON 23:9 Simeis söner voro Selomot, Hasiel och Haran, tillsammans tre. Dessa voro huvudmän för Laedans familjer.

1CHRON 23:10 Och Simeis söner voro Jahat, Sina, Jeus och Beria. Dessa voro Simeis söner, tillsammans fyra.

1CHRON 23:11 Jahat var huvudmannen, och Sisa var den andre. Men Jeus och Beria hade icke många barn; därför fingo de utgöra allenast en familj, en ordning.

1CHRON 23:12 Kehats söner voro Amram, Jishar, Hebron och Ussiel, tillsammans fyra. >2 Mos. 6,18.

1CHRON 23:13 Amrams söner voro Aron och Mose. Och Aron blev jämte sina söner för evärdlig tid avskild till att helgas såsom höghelig, till att för evärdlig tid antända rökelse inför HERREN och göra tjänst inför honom och välsigna i hans namn. >2 Mos. 6,20. 28,1. 4 Mos. 6,23 f. 5 Mos, 10,8. 21,5. Hebr. 5,4.

1CHRON 23:14 Men gudsmannen Moses söner räknades till Levi stam.

1CHRON 23:15 Moses söner voro Gersom och Elieser. >2 Mos. 2,22. 18,3 f.

1CHRON 23:16 Gersoms söner voro Sebuel, huvudmannen.

1CHRON 23:17 Och Eliesers söner voro Rehabja, huvudmannen. Elieser hade inga andra söner; men Rehabjas söner voro övermåttan talrika.

1CHRON 23:18 Jishars söner voro Selomit, huvudmannen.

1CHRON 23:19 Hebrons söner voro Jeria, huvudmannen, Amarja, den andre, Jahasiel, den tredje, och Jekameam, den fjärde. >1 Krön. 24,23.

1CHRON 23:20 Ussiels söner voro Mika, huvudmannen, och Jissia, den andre.

1CHRON 23:21 Meraris söner voro Maheli och Musi. Mahelis söner voro Eleasar och Kis.

1CHRON 23:22 När Eleasar dog, lämnade han inga söner efter sig, utan allenast döttrar; men Kis' söner, deras fränder, togo dessa till hustrur. >1 Krön. 24,28.

1CHRON 23:23 Musis söner voro Maheli, Eder och Jeremot, tillsammans tre. >1 Krön. 24,30.

1CHRON 23:24 Dessa voro Levi barn, efter deras familjer, huvudmännen för familjerna, så många av dem som inmönstrades, vart namn räknat särskilt, var person för sig, de som kunde förrätta sysslor vid tjänstgöringen i HERRENS hus, nämligen de som voro tjugu år gamla eller därutöver.

1CHRON 23:25 Ty David sade: "HERREN, Israels Gud, har låtit sitt folk komma till ro, och han har nu sin boning i Jerusalem till evig tid; >1 Krön. 22,18.

1CHRON 23:26 därför behöva icke heller leviterna mer bära tabernaklet och alla redskap till tjänstgöringen därvid."

1CHRON 23:27 (Enligt berättelsen om Davids sista tid räknades nämligen av Levi barn de som voro tjugu år gamla eller därutöver.)

1CHRON 23:28 De fingo i stället sin plats vid Arons söners sida för tjänstgöringen i HERRENS hus, i vad som rörde förgårdarna och kamrarna och reningen av allt heligt och sysslorna vid tjänstgöringen i Guds hus,

1CHRON 23:29 vare sig det gällde skådebröden eller det fina mjölet till spisoffret eller de osyrade tunnkakorna eller plåtarna eller det hopknådade mjölet, eller något mått och mål,

1CHRON 23:30 eller att var morgon göra tjänst genom att tacka och lova HERREN, och likaledes var afton,

1CHRON 23:31 eller att offra alla brännoffer åt HERREN på sabbaterna, vid nymånaderna och vid högtiderna, till bestämt antal och såsom det var föreskrivet för dem, beständigt, inför HERRENS ansikte.

1CHRON 23:32 De skulle iakttaga vad som var att iakttaga vid uppenbarelsetältet och vid det heliga, vad Arons söner, deras bröder, hade att iakttaga vid tjänstgöringen i HERRENS hus. >4 Mos. 18,4.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler