Main Index: Swedish Bible

 

1 Chronicles 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1CHRON 2:1 Jakobs, Judas, Hesrons och Kalebs söner.

1CHRON 2:1 Dessa voro Israels söner: Ruben Simeon, Levi och Juda, Isaskar och Sebulon, >1 Mos. 29,32 f. 30,3 f. 35,22 f. 46,8 f.

1CHRON 2:2 Dan, Josef och Benjamin, Naftali, Gad och Aser.

1CHRON 2:3 Judas söner voro Er, Onan och Sela; dessa tre föddes åt honom av Suas dotter, kananeiskan. Men Er, Judas förstfödde, misshagade HERREN; därför dödade han honom. >1 Mos. 38,2 f.

1CHRON 2:4 Och Tamar, hans sonhustru, födde åt honom Peres och Sera, så att Judas söner voro tillsammans fem. >1 Mos. 38,27 f.

1CHRON 2:5 Peres' söner voro Hesron och Hamul. >Rut. 4,18 f. Matt. 1,3 f.

1CHRON 2:6 Seras söner voro Simri, Etan, Heman, Kalkol och Dara, tillsammans fem.

1CHRON 2:7 Men Karmis söner voro Akar, som drog olycka över Israel, när han trolöst förgrep sig på det tillspillogivna. >Jos. 7,1 f.

1CHRON 2:8 Och Etans söner voro Asarja.

1CHRON 2:9 Och de söner som föddes åt Hesron voro Jerameel, Ram och Kelubai.

1CHRON 2:10 Och Ram födde Amminadab, och Amminadab födde Naheson, hövding för Juda barn. >4 Mos. 1,7.

1CHRON 2:11 Naheson födde Salma, och Salma födde Boas.

1CHRON 2:12 Boas födde Obed, och Obed födde Isai.

1CHRON 2:13 Isai födde Eliab, som var hans förstfödde, Abinadab, den andre, och Simea, den tredje, >1 Sam. 16,6 f. 17,12 f. 2 Sam. 13,3.

1CHRON 2:14 Netanel, den fjärde, Raddai, den femte,

1CHRON 2:15 Osem, den sjätte, David, den sjunde.

1CHRON 2:16 Och deras systrar voro Seruja och Abigail. Och Serujas söner voro Absai, Joab och Asael, tillsammans tre. >1 Sam. 26,6. 2 Sam. 2,18.

1CHRON 2:17 Och Abigail födde Amasa, och Amasas fader var ismaeliten Jeter. >2 Sam. 17,26.

1CHRON 2:18 Och Kaleb, Hesrons son, födde ett barn av kvinnkön, Asuba, därtill ock Jeriot; och dessa voro henne söner: Jeser, Sobab och Ardon.

1CHRON 2:19 Och när Asuba dog, tog Kaleb Efrat till hustru åt sig, och hon födde åt honom Hur. >1 Krön. 4,4.

1CHRON 2:20 Och Hur födde Uri, och Uri födde Besalel. >2 Mos. 31,2.

1CHRON 2:21 Därefter gick Hesron in till Makirs, Gileads faders, dotter; henne tog han till hustru, när han var sextio år gammal. Och hon födde åt honom Segub.

1CHRON 2:22 Och Segub födde Jair; denne hade tjugutre städer i Gileads land. >Dom. 10,3 f.

1CHRON 2:23 Men gesuréerna och araméerna togo ifrån dem Jairs byar jämte Kenat med underlydande orter, sextio städer. Alla dessa voro söner till Makir, Gileads fader. >4 Mos. 32,41 f.

1CHRON 2:24 Och sedan Hesron hade dött i Kaleb-Efrata, födde Hesrons hustru Abia åt honom Ashur, Tekoas fader.

1CHRON 2:25 Och Jerameels, Hesrons förstföddes, söner voro Ram, den förstfödde, vidare Buna, Oren och Osem samt Ahia.

1CHRON 2:26 Men Jerameel hade en annan hustru som hette Atara; hon var moder till Onam.

1CHRON 2:27 Och Rams, Jerameels förstföddes, söner voro Maas, Jamin och Eker.

1CHRON 2:28 Onams söner voro Sammai och Jada; och Sammais söner voro Nadab och Abisur.

1CHRON 2:29 Och Abisurs hustru hette Abihail; hon födde åt honom Aban och Molid.

1CHRON 2:30 Nadabs söner voro Seled och Appaim. Seled dog barnlös.

1CHRON 2:31 Men Appaims söner voro Jisei; Jiseis söner voro Sesan; Sesans söner voro Alai.

1CHRON 2:32 Jadas, Sammais broders, söner voro Jeter och Jonatan. Jeter dog barnlös.

1CHRON 2:33 Men Jonatans söner voro Pelet och Sasa. Dessa voro Jerameels söner.

1CHRON 2:34 Men Sesan hade inga söner, utan allenast döttrar. Nu hade Sesan en egyptisk tjänare som hette Jarha.

1CHRON 2:35 Och Sesan gav sin dotter till hustru åt sin tjänare Jarha, och hon födde åt honom Attai.

1CHRON 2:36 Attai födde Natan, och Natan födde Sabad.

1CHRON 2:37 Sabad födde Eflal, och Eflal födde Obed.

1CHRON 2:38 Obed födde Jehu, och Jehu födde Asarja.

1CHRON 2:39 Asarja födde Heles, och Heles födde Eleasa.

1CHRON 2:40 Eleasa födde Sisamai, och Sisamai födde Sallum.

1CHRON 2:41 Sallum födde Jekamja, och Jekamja födde Elisama.

1CHRON 2:42 Och Kalebs, Jerameels broders, söner voro Mesa, hans förstfödde, som var Sifs fader, och Maresas, Hebrons faders, söner.

1CHRON 2:43 Men Hebrons söner voro Kora, Tappua, Rekem och Sema.

1CHRON 2:44 Sema födde Raham, Jorkeams fader. Men Rekem födde Sammai.

1CHRON 2:45 Sammais son var Maon, och Maon var Bet-Surs fader.

1CHRON 2:46 Och Efa, Kalebs bihustru, födde Haran, Mosa och Gases; och Haran födde Gases.

1CHRON 2:47 Och Jadais söner voro Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa och Saaf.

1CHRON 2:48 Kalebs bihustru Maaka födde Seber och Tirhana.

1CHRON 2:49 Hon födde ock Saaf, Madmannas fader, Seva, Makbenas fader och Gibeas fader. Och Kalebs dotter var Aksa. >Jos. 15,16.

1CHRON 2:50 Dessa voro Kalebs söner: Hurs, Efratas förstföddes, son var Sobal Kirjat-Jearims fader,

1CHRON 2:51 vidare Salma, Bet-Lehems fader, och Haref, Bet-Gaders fader.

1CHRON 2:52 Söner till Sobal, Kirjat-Jearims fader, voro Haroe och hälften av Hammenuhot-släkten. >1 Krön. 4,2.

1CHRON 2:53 Men Kirjat-Jearims släkter voro jeteriterna, putiterna, sumatiterna och misraiterna. Från dem utgingo sorgatiterna och estaoliterna.

1CHRON 2:54 Salmas söner voro Bet-Lehem och netofatiterna, Atrot-Bet-Joab, så ock hälften av manahatiterna, sorgiterna.

1CHRON 2:55 Och de skriftlärdes släkter, deras som bodde i Jaebes, voro tireatiterna, simeatiterna, sukatiterna. Dessa voro de kainéer som härstammade från Hammat, fader till Rekabs släkt. >Dom. 1,16. Jer. 35,2 f.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler