Main Index: Swedish Bible

 

1 Chronicles 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1CHRON 15:1 Efter nödiga förberedelser föres Guds ark till Jerusalem. Mikal får förakt för David.

1CHRON 15:1 Och han uppförde åt sig hus i Davids stad; sedan beredde han en plats åt Guds ark och slog upp ett tält åt den. >2 Sam. 6,17. 1 Krön. 16,1.

1CHRON 15:2 Därvid befallde David: "Inga andra än leviterna må bära Guds ark; ty dem har HERREN utvalt till att bära Guds ark och till att göra tjänst inför honom för evärdlig tid." >4 Mos. 4,15.

1CHRON 15:3 Och David församlade hela Israel till Jerusalem för att hämta HERRENS ark upp till den plats som han hade berett åt den.

1CHRON 15:4 Och David samlade tillhopa Arons barn och leviterna;

1CHRON 15:5 av Kehats barn: Uriel, deras överste, och hans bröder, ett hundra tjugu;

1CHRON 15:6 av Meraris barn: Asaja, deras överste, och hans bröder, två hundra tjugu;

1CHRON 15:7 av Gersoms barn: Joel, deras överste, och hans bröder, ett hundra trettio;

1CHRON 15:8 av Elisafans barn: Semaja, deras överste, och hans bröder, två hundra;

1CHRON 15:9 av Hebrons barn: Eliel, deras överste, och hans bröder, åttio;

1CHRON 15:10 av Ussiels barn: Amminadab, deras överste, och hans bröder, ett hundra tolv.

1CHRON 15:11 Och David kallade till sig prästerna Sadok och Ebjatar jämte leviterna Uriel, Asaja, Joel, Semaja, Eliel och Amminadab.

1CHRON 15:12 Och han sade till dem: "I ären huvudmän för leviternas familjer. Helgen eder tillika med edra bröder, och hämten så HERRENS, Israels Guds, ark upp till den plats som jag har berett åt den. >2 Mos. 19,10.

1CHRON 15:13 Ty därför att I förra gången icke voren tillstädes var det som HERREN, vår Gud, bröt ned en av oss, till straff för att vi icke sökte honom så, som tillbörligt var." >2 Sam. 6,6 f. 1 Krön. 13,10 f.

1CHRON 15:14 Då helgade prästerna och leviterna sig till att hämta upp HERRENS, Israels Guds, ark.

1CHRON 15:15 Och såsom Mose hade bjudit i enlighet med HERRENS ord, buro nu Levi barn Guds ark med stänger, som vilade på deras axlar. >2 Mos. 25,14. 4 Mos. 7,9.

1CHRON 15:16 Och David sade till de översta bland leviterna att de skulle förordna sina bröder sångarna till tjänstgöring med musikinstrumenter, psaltare, harpor och cymbaler, som de skulle låta ljuda, under det att de höjde glädjesången.

1CHRON 15:17 Leviterna förordnade då Heman, Joels son, och av hans bröder Asaf, Berekjas son, och av dessas bröder, Meraris barn, Etan, Kusajas son,

1CHRON 15:18 och jämte dem deras bröder av andra ordningen Sakarja, Ben, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Maaseja, Mattitja, Elifalehu, Mikneja, Obed-Edom och Jegiel, dörrvaktarna.

1CHRON 15:19 Och sångarna, Heman, Asaf och Etan, skulle slå kopparcymbaler.

1CHRON 15:20 Sakarja, Asiel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Maaseja och Benaja skulle spela på psaltare, till Alamót.

1CHRON 15:21 Mattitja, Elifalehu, Mikneja, Obed-Edom, Jegiel och Asasja skulle leda sången med harpor, till Seminit.

1CHRON 15:22 Kenanja, leviternas anförare, när de buro, skulle undervisa i att bära, ty han var kunnig i sådant.

1CHRON 15:23 Berekja och Elkana skulle vara dörrvaktare vid arken.

1CHRON 15:24 Sebanja, Josafat, Netanel, Amasai, Sakarja, Benaja och Elieser, prästerna, skulle blåsa i trumpeter framför Guds ark. Slutligen skulle Obed-Edom och Jehia vara dörrvaktare vid arken.

1CHRON 15:25 Så gingo då David och de äldste i Israel och överhövitsmännen åstad för att hämta HERRENS förbundsark upp ur Obed-Edoms hus, under jubel. >2 Sam. 6,12 f.

1CHRON 15:26 Och då Gud skyddade leviterna som buro HERRENS förbundsark, offrade man sju tjurar och sju vädurar.

1CHRON 15:27 Därvid var David klädd i en kåpa av fint linne; så voro ock alla leviterna som buro arken, så ock sångarna och Kenanja, som anförde sångarna, när de buro. Och därjämte bar David en linne-efod.

1CHRON 15:28 Och hela Israel hämtade upp HERRENS förbundsark under jubel och basuners ljud; och man blåste i trumpeter och slog cymbaler och lät psaltare och harpor ljuda.

1CHRON 15:29 När då HERRENS förbundsark kom till Davids stad, blickade Mikal, Sauls dotter, ut genom fönstret, och då hon såg konung David dansa och göra sig glad, fick hon förakt för honom i sitt hjärta.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler