Main Index: Swedish Bible

 

1 Chronicles 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1CHRON 11:1 David konung över hela Israel. Hans erövring av Jerusalem. Förteckning på hans hjältar.

1CHRON 11:1 Då församlade sig hela Israel till David i Hebron och sade: "Vi äro ju ditt kött och ben. >2 Sam. 5,1 f. 1 Krön. 12,23 f.

1CHRON 11:2 Redan för länge sedan, redan då Saul ännu var konung, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har HERREN, din Gud, sagt: Du skall vara en herde för mitt folk Israel, ja, du skall vara en furste över mitt folk Israel." >1 Sam. 13,14. 18,5 f. 19,8.

1CHRON 11:3 När så alla de äldste i Israel kommo till konungen i Hebron, slöt David ett förbund med dem där i Hebron, inför HERREN; och sedan smorde de David till konung över Israel, i enlighet med HERRENS ord genom Samuel. >1 Sam. 16,18.

1CHRON 11:4 Och David drog med hela Israel till Jerusalem, det är Jebus; där befunno sig jebuséerna, som ännu bodde kvar i landet. >2 Sam. 5,6 f.

1CHRON 11:5 Och invånarna i Jebus sade till David: "Hitin kommer du icke." Men David intog likväl Sions borg, det är Davids stad

1CHRON 11:6 Och David sade: "Vemhelst som först slår ihjäl en jebusé, han skall bliva hövding och anförare." Och Joab, Serujas son, kom först ditupp och blev så hövding.

1CHRON 11:7 Sedan tog David sin boning i bergfästet; därför kallade man det Davids stad.

1CHRON 11:8 Och han uppförde befästningsverk runt omkring staden, från Millo och allt omkring; och Joab återställde det övriga av staden.

1CHRON 11:9 Och David blev allt mäktigare och mäktigare, och HERREN Sebaot var med honom

1CHRON 11:10 Och dessa äro de förnämsta bland Davids hjältar, vilka gåvo honom kraftig hjälp att bliva konung, de jämte hela Israel, och så skaffade honom konungaväldet, enligt HERRENS ord angående Israel. >2 Sam. 23,8 f.

1CHRON 11:11 Detta är förteckningen på Davids hjältar: Jasobeam, son till en hakmonit, den förnämste bland kämparna, han som svängde sitt spjut över tre hundra som hade blivit slagna på en gång. >1 Krön. 27,2.

1CHRON 11:12 Och efter honom kom ahoaiten Eleasar, son till Dodo; han var en av de tre hjältarna. >1 Krön. 27,4.

1CHRON 11:13 Han var med David vid Pas-Dammim, när filistéerna där hade församlat sig till strid. Och där var ett åkerstycke, fullt med korn. Och folket flydde för filistéerna.

1CHRON 11:14 Då ställde de sig mitt på åkerstycket och försvarade det och slogo filistéerna; och HERREN lät dem så vinna en stor seger.

1CHRON 11:15 En gång drogo tre av de trettio förnämsta männen ned över klippan till David vid Adullams grotta, medan en avdelning filistéer var lägrad i Refaimsdalen. >1 Sam. 22,1.

1CHRON 11:16 Men David var då på borgen, under det att en filisteisk utpost fanns i Bet-Lehem.

1CHRON 11:17 Och David greps av lystnad och sade: "Ack att någon ville giva mig vatten att dricka från brunnen vid Bet-Lehems stadsport!"

1CHRON 11:18 Då bröto de tre sig igenom filistéernas läger och hämtade vatten ur brunnen vid Bet-Lehems stadsport och togo det och buro det till David. Men David ville icke dricka det, utan göt ut det såsom ett drickoffer åt HERREN.

1CHRON 11:19 Han sade nämligen: "Gud låte det vara fjärran ifrån mig att jag skulle göra detta! Skulle jag dricka dessa mäns blod, som hava vågat sina liv? Ty med fara för sina liv hava de burit det hit." Och han ville icke dricka det. Sådana ting hade de tre hjältarna gjort.

1CHRON 11:20 Absai, Joabs broder, var den förnämste av tre andra; han svängde en gång sitt spjut över tre hundra som hade blivit slagna. Och han hade ett stort namn bland de tre.

1CHRON 11:21 Han var dubbelt mer ansedd än någon annan i detta tretal, och han var deras hövitsman, men upp till de tre första kom han dock icke.

1CHRON 11:22 Vidare Benaja, son till Jojada, som var son till en tapper, segerrik man från Kabseel; han slog ned de två Arielerna i Moab, och det var han som en snövädersdag steg ned och slog ihjäl lejonet i brunnen. >1 Krön. 27,5 f.

1CHRON 11:23 Han slog ock ned den egyptiske mannen som var så reslig: fem alnar lång. Fastän egyptiern i handen hade ett spjut som liknade en vävbom, gick han ned mot honom, väpnad allenast med sin stav. Och han ryckte spjutet ur egyptiern hand och dräpte honom med hans eget spjut.

1CHRON 11:24 Sådana ting hade Benaja, Jojadas son, gjort. Och han hade ett stort namn bland de tre hjältarna.

1CHRON 11:25 Ja, han var mer ansedd än någon av de trettio, men upp till de tre första kom han icke. Och David satte honom till anförare för sin livvakt.

1CHRON 11:26 De tappra hjältarna voro: Asael, Joabs broder, Elhanan, Dodos son, från Bet-Lehem; >2 Sam. 2,18. f Krön. 27,7 f.

1CHRON 11:27 haroriten Sammot; peloniten Heles;

1CHRON 11:28 tekoaiten Ira, Ickes' son; anatotiten Abieser;

1CHRON 11:29 husatiten Sibbekai; ahoaiten Ilai;

1CHRON 11:30 netofatiten Maherai; netofatiten Heled, Baanas son;

1CHRON 11:31 Itai, Ribais son, från Gibea i Benjamins barns stam; pirgatoniten Benaja;

1CHRON 11:32 Hurai från Gaas' dalar; arabatiten Abiel;

1CHRON 11:33 baharumiten Asmavet; saalboniten Eljaba;

1CHRON 11:34 gisoniten Bene-Hasem; harariten Jonatan, Sages son;

1CHRON 11:35 harariten Ahiam, Sakars son; Elifal, Urs son;

1CHRON 11:36 mekeratiten Hefer; peloniten Ahia;

1CHRON 11:37 Hesro från Karmel; Naarai, Esbais son;

1CHRON 11:38 Joel, broder till Natan; Mibhar, Hagris son;

1CHRON 11:39 ammoniten Selek; berotiten Naherai, vapendragare åt Joab, Serujas son;

1CHRON 11:40 jeteriten Ira; jeteriten Gareb;

1CHRON 11:41 hetiten Uria; Sabad, Alais son; >2 Sam. 11,3, 6 f.

1CHRON 11:42 rubeniten Adina, Sisas son, en huvudman bland rubeniterna, och jämte honom trettio andra;

1CHRON 11:43 Hanan, Maakas son, och mitniten Josafat;

1CHRON 11:44 astarotiten Ussia; Sama och Jeguel, aroeriten Hotams söner;

1CHRON 11:45 Jediael, Simris son, och hans broder Joha, tisiten;

1CHRON 11:46 Eliel-Hammahavim samt Jeribai och Josauja, Elnaams söner, och moabiten Jitma;

1CHRON 11:47 slutligen Eliel, Obed och Jaasiel-Hammesobaja.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler