Main Index: Swedish Bible

 

1 Chronicles 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1CHRON 1:1 Adams, Noas, Sems, Abrahams och Esaus söner. Edoms konungar.

1CHRON 1:1 Adam, Set, Enos, >1 Mos 5,3 f.

1CHRON 1:2 Kenan, Mahalalel, Jered,

1CHRON 1:3 Hanok, Metusela, Lemek,

1CHRON 1:4 Noa, Sem, Ham och Jafet. >1 Mos. 9,18.

1CHRON 1:5 Jafets söner voro Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras. >1 Mos. 10,2 f.

1CHRON 1:6 Gomers söner voro Askenas, Difat och Togarma.

1CHRON 1:7 Javans söner voro Elisa och Tarsisa, kittéerna och rodanéerna.

1CHRON 1:8 Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.

1CHRON 1:9 Kus' söner voro Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Raemas söner voro Saba och Dedan.

1CHRON 1:10 Men Kus födde Nimrod; han var den förste som upprättade ett välde på jorden.

1CHRON 1:11 Och Misraim födde ludéerna, anaméerna, lehabéerna, naftuhéerna,

1CHRON 1:12 patroséerna, kasluhéerna, från vilka filistéerna hava utgått, och kaftoréerna.

1CHRON 1:13 Och Kanaan födde Sidon, som var hans förstfödde, och Het,

1CHRON 1:14 så ock jebuséerna, amoréerna och girgaséerna,

1CHRON 1:15 hivéerna, arkéerna, sinéerna,

1CHRON 1:16 arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

1CHRON 1:17 Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram, så ock Us, Hul, Geter och Mesek.

1CHRON 1:18 Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber.

1CHRON 1:19 Men åt Eber föddes två söner; den ene hette Peleg*, ty i hans tid blev jorden fördelad; och hans broder hette Joktan.

1CHRON 1:20 Och Joktan födde Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera,

1CHRON 1:21 Hadoram, Usal, Dikla,

1CHRON 1:22 Ebal, Abimael, Saba,

1CHRON 1:23 Ofir, Havila och Jobab; alla dessa voro Joktans söner.

1CHRON 1:24 Sem, Arpaksad, Sela, >1 Mos. 11,10 f.

1CHRON 1:25 Eber, Peleg, Regu,

1CHRON 1:26 Serug, Nahor, Tera,

1CHRON 1:27 Abram, det är Abraham >1 Mos. 17,11.

1CHRON 1:28 Abrahams söner voro Isak och Ismael. >1 Mos. 16,15. 21,2 f.

1CHRON 1:29 Detta är deras släkttavla: Nebajot, Ismaels förstfödde, vidare Kedar, Adbeel och Mibsam, >1 Mos. 25,13 f.

1CHRON 1:30 Misma och Duma, Massa, Hadad och Tema,

1CHRON 1:31 Jetur, Nafis och Kedma. Dessa voro Ismaels söner.

1CHRON 1:32 Och de söner som Ketura, Abrahams bihustru, födde voro Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak och Sua. Joksans söner voro Saba och Dedan. >1 Mos. 25,2 f.

1CHRON 1:33 Och Midjans söner voro Efa, Efer, Hanok, Abida och Eldaa. Alla dessa voro Keturas söner.

1CHRON 1:34 Och Abraham födde Isak. Isaks söner voro Esau och Israel. >1 Mos. 25,19 f.

1CHRON 1:35 Esaus söner voro Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam och Kora. >1 Mos. 36,1 f.

1CHRON 1:36 Elifas' söner voro Teman och Omar, Sefi och Gaetam, Kenas, Timna och Amalek

1CHRON 1:37 Reguels söner voro Nahat, Sera, Samma och Missa.

1CHRON 1:38 Men Seirs söner voro Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser och Disan.

1CHRON 1:39 Lotans söner voro Hori och Homam; och Lotans syster var Timna.

1CHRON 1:40 Sobals söner voro Aljan, Manahat och Ebal, Sefi och Onam. Och Sibeons söner voro Aja och Ana.

1CHRON 1:41 Anas söner voro Dison. Och Disons söner voro Hamran, Esban, Jitran och Keran.

1CHRON 1:42 Esers söner voro Bilhan, Saavan, Jaakan. Disans söner voro Us och Aran.

1CHRON 1:43 Och dessa voro de konungar som regerade i Edoms land, innan ännu någon israelitisk konung var konung där: Bela, Beors son, och hans stad hette Dinhaba.

1CHRON 1:44 När Bela dog, blev Jobab, Seras son, från Bosra, konung efter honom.

1CHRON 1:45 När Jobab dog, blev Husam från temanéernas land konung efter honom.

1CHRON 1:46 När Husam dog, blev Hadad, Bedads son, konung efter honom, han som slog midjaniterna på Moabs mark; och hans stad hette Avit.

1CHRON 1:47 När Hadad dog, blev Samla från Masreka konung efter honom.

1CHRON 1:48 När Samla dog, blev Saul, från Rehobot vid floden, konung efter honom.

1CHRON 1:49 När Saul dog, blev Baal-Hanan, Akbors son, konung efter honom

1CHRON 1:50 När Baal-Hanan dog, blev Hadad konung efter honom; och hans stad hette Pagi, och hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred, var dotter till Me-Sahab.

1CHRON 1:51 Men när Hadad hade dött, voro dessa Edoms stamfurstar: fursten Timna, fursten Alja, fursten Jetet,

1CHRON 1:52 fursten Oholibama, fursten Ela, fursten Pinon,

1CHRON 1:53 fursten Kenas, fursten Teman, fursten Mibsar,

1CHRON 1:54 fursten Magdiel, fursten Iram. Dessa voro Edoms stamfurstar.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler